Chr 4 1592

Begyndelsen af efterfølgende Aar var sørgelig formedelst Kongens Svaghed, thi 1592. hans Majestet tillige med hans Broder blev saa hæftigen angreben af Smaakopper, at man ikke troede han til Livet, hvorfore Bede-Dage bleve holdne udi Januario; Og, saasom Højstbemeldte unge Konge havde allereede ladet see saadanne Prøver paa sin Forstand og Dyder, saa var der en almindelig Bedrøvelse over det heele Land. Men han overvandt lykkeligen denne haarede Sygdom, og paafølgende Aar rejsede til Hveen for at besøge Tycho Brahe, og besee hans kunstige Instrumenter og Observatorii Indertning. Han opholdt sig der nogle Dage og talede med den store Astronomo om adskillige Videnskaber, sær om Fortifications Konsten, (Forsvar, fæstningsværker)  hvorudi han allereede havde lagt en Grundvold; Iligemaade talede han med ham om Maaden paa Hans Omgiengelse med Tycho Brahe. at udmaale og tvinge Vandet, saa og hvorledes store Byrder med liden Møje kunde hæves; Men allermeest om Skibs-Bygninger, som var denne Konges Hoved-Studium. Ved han Ankomst recommenderede han ham til Information nogel unge Personer, som han vilde betiene sig af, naar han slev kom til Regieringen, og særdeles bruge dem til sin Flode (flåde) for at sætte den udi god Stand. Han skikede derpaa strax til Hveen nogle hurtige unge Personer, som ham tillagde aarlig Underholdning af 120 Rigsdl., og Tycho Brahe selv for saadan Information bleve tillagte 400 Rigsdl. aarligen, som af Kiøbenhavns Slotts Indkomster han skulde betales. Derforuden (378) kastede han om hans Hals en konstig Guld-Kiede med sit Portrait udi, hvilken er den Keide, som findes paa alle Tychonis Skilderier, og hæenger inden for den Kiede, som Elephant-Ordenen er udi, hvormed han blev benaadet af Kong Friderik den Anden. Og. Som Tycho Brahe merkede, at Kongen havde en særdeles Behag udi en Metzing-forgyldt Globo, (globus) som han selv havde forarbejdet, hvorudi var et HjulVerk, hvilket sealedes drev Svol og Maane, som derpaa vare satte, at de begge ligesom af sig selv ginge rundt omkring, og enhver viisede sit Lob igiennem Himmelens Tegn Aaret igiennem, og Soelen viisede sin Op-og Ned-Gang med Dagens Timer og Minuter, uden at hinder Maanen, at den jo ogsaa paa sine bestemte Tider, viisede sin Gang og Forandringer, med Tilog Aftagelse samt Formørkelser, saa bød han Kongen, at hans Majestæt vilde tage den med sig, og unde den Plads blant andre rare Sager udi hans Konst-Kammer, hvilket Kongen med Naade antog, og forlystede sig ofte siden med at see derpaa. Det er troeligt, at denne store Affection, som Kongen lod see mod Tycho Brahe, contribuerede ikke lidet til de Forfolgelser, som siden bleve opvakte mod ham af de Store, som tvunge ham mod Kongens Villie, at forlade Landet, hvilker viiser, at disse gode Herrer ødede en slags Myndighed, end ogsaa nogen Tid  efter at Kongen selv havde antaget Regieringen, hvoraf man kand slutte, hvor stor Myndigheden maa have været udi Mindre-aarigheden slev. Udi Historien tales vel intet derom, men een og anden Ting er dog forefalden, som kand tiene til Beviis dertil. Saaledes seer man, at Christoffer Walkendorff lod en med kort Process henrette, som dog siden befandtes at være u-skyldig. De lode strax efter Kong Frideriks Død suspendere Jonam Jacobi Venusinum Prof. og Pastor til Hellig Geistes Kirke, efterdi han havde giort sig mistænkt for at inclinere til den Calvinske Lærdom, og maatte Georgius Dibvadius en anseelig Theologus, som fromedelst nogle Disputatzer blev afsatt, henbrigne sin øvrige Tid udi Armod. Prætexten til denne Mands Fald var alleene, at han udi sine Skrifter havde roset nogle Engelske Skribentere og Calvinum, hvorvel man kunde ikke beskylde ham for at have approberet Calvini Lærdom; Men den rette Aarsag til hans Forfølgelse var, at han havde talet haardt imod Adelen. Han levede siden Resten af sin Tid udi et lidet Huus i Klædeboderne. Den store Theologus Doct. Niels Hemming maatte ogsaa passere sin øvrige Tid in obscure udi Roskild. Saa at man seer, at denne Minorennitet var ikke meget favorable for illustre og lærde Folk; thi hvad man end kand sige om andre, saa kand den Forfølgelse imod Tycho Brahe aldrig undskyldes. Dog kand man ikke sige, at saadant rejsede sig af Had og Foragt til Studeringer, thi det var at giøre disser gode Herrer u-rett, besynderlig Christoffer Walkendorss, hvilken med stor Bekostning stiftede det saa kaldte Walkendorsse Collegiun for 16 Studentere som endnu florerer. (380) Hvoraf man kand slutte, at saadant er skeed af andre Aarsager. Men, for at komme til historien igien, da rejsede Hans Majestet fra Hveen til Skaane, hvor han sig mestendeels dette Aar opholdt formedelst en stor Pest, grasserede (hærgede) udi Kiøbenhavn og Siælland, og havde Enke-Dronningen allereede retireret sig til sit nys anlagte Slott Nykiøbing i Falster. Dog døde udi denne Pest ingen synderlig Stands-Personer; Der nævnes alleene Christoffer Rosengaard i sær, saasom udi ham ogsaa uddøde Stammen, saa at det Skiold og Vaaben blev nedlagt.