Chr 4 1601 - 02

Hvad indenlandske Sager anggaer, da lod Kong Christian dette Aar bygge et Consistorii nytt og skiønt Huus for Collegio Consistoriali udi Kiøbehaven, og strax derhos den Professor-Residentz, som han lagde til Unviersitetet tillage med den skiønne Hauge, som er indrettet for Medicnæ Studiofis. Aaret efter nemlig 1601 var Hans  Majerstet selv tillage med Prinds Ulrik overværende, da Nicolaus Kragius blev creeret til Rector Universitatis, og lod han da ved førnevnte Kragium det nye bygte Huus indivite, og gav det konstige Astronomiske Verk, hvis Lige err rart at finde udi Europa, tillige med det Kongelige Bibliotech til Unversitetet. Paa same Tiid den 22 May døde udi Roskild den navnkundige Theologus Niels Hemming udi sit 89 Aar, efter at han nogle Aar havde været blind. Men udi dette Aar døde end en anseelige

re Mand, nemligh den store Danske Astronoumus Tycho Brahe, hvis Skebne efter hans Borterjse fra Dannemark var denne: Eftert han havde opholdet sig en Tid lang i Rostok, giorde han en Visite til den Fortreffelige Henrik Rantzow, hvilken tag imod ham med u-sigelig Glæde paa sit Slott Vandesbek. Der giorde han et Klagemaal over sit Fæderne-land paa Vers, som begynder saaledes.

Dania, qvid merui, qvo te mea patria læsi Ustz adeo, ut rebus sis minius æqva meis

Udi det Aar 1599 kom han til Prag, hvor Kejser Rudolphus 2. tog imod ham, som en Mand, der var skikket ham af Himmelen; thi han gav ham starx en aarlig Pension af 3000 Ducater (Gold-Gylden) item et skiønt Huus Prag og et adeligt Gods. Han blev saa udi stor Agt hos Højstbemeldte kejser indtil 1601. da han døde paa saadan made den 13 Febr. Udi same Aar blev han inviteret til Giæst af en Herremand ved Navn Rosenberk. Der holdt han over Bordet alt forlænge sit Vand, saasom han ikke vilde gaae ud førend man rejsede sig fra Taffel. Men blev derober saa svag, at han ikke kunde kaste sit Vand mere, faldt, ogsaa udi en Fever, han døde nogel Dage derefter. Det er u-fornøent at tale videre om denne store Mand, saasom hans Historeie af alle er bekendet. Han var en stor Astronoumus, Medicus, og Chymicus, var ogsaa heel kyndig I det latinske Sprog, og skrev gierne Latinske Vers. Hans nye Systema udi Astronomien, hvorved han gaaer en MiddelVej imellem, de gamle (401)og Copernicum, er af alle bekiendt; Ved de store Decouverter, (iagttagelse, konstatering af hidtil ukendte fysiske fænomene) han havde giort I Chymien, curerede (tage under lægelig behandling) han adskillige Folk for intet, og det med største Velvillighed, thi han var ikke en mindre god end en habile og lærd Mand; Saa at det er at beklage, at han havde saa tynd Lykke I sit Fæderne-Land. Det er ellers merkelight, at hans Forfølger Christoffer Walkendorf døde udi same Aar den 2 Ferbruarii.  

Hans Characteer er tilforn givet, hvorfor jeg derom her intet mere vil tale. Jeg vil kun alleene sige dette, at han havde tient uder 3 Konger. Udi Christiani 3. Tid var han Hoff-Junker; og under Frid. 2. blev han fort Lehnsmand paa Gulland (Gottland)  og siden I Bergen, hvor han forrettede sit Embede med Myndighed, og var den første, som indskrænkede de Contorske(som hører til Hansestædernes handelsfilial i Bergen og dens personale), saa at de siden den Tid ikke have spillet Mestere udi Bergen som tilforn. Siden blev han Rentemester, og udi Chr. 4. Minorennitet een af de 4 Regierings Raad, og endeligen, da Kongen selv antog Regieringen, blev han giort til Rigs-Hoffmefter. Udi same Aar skeede Forandring med et andet højt Embede, I det at Statholderen i Norge Axel Gyldenstierne tog sin Afskeed, og Rigets Raad Jørgen Friis blev Statholder I hans Sted.

Efter at det Mode, som var berammed til Embden, saaledes var løbet frugtesløs af, continuerede ikke alleene disse Tvistigheder om Fiskeriet ved de Norske og Islandske Kuster, men de andre gamel bleve ogsaa oprippede, nemlig om Farten Norden paa til Archangel, og om Tolden I Øresund, over havis Forhøjelse Dronning Elizabeth starx efter Kong Frideriks Død havde bersværget sig; thi det er troeliget, at den Højsalige Konge har forhøjet Tolden I Øresund for de Engelske, at den Skade nogenledes kunde rembourseres, som Riget leed ved Farten paa Archangel, eftersom den Engelske Handel paa Rysland blev tilforn dreven igiennem Sundet. Disse mange Tvistigheder kunde omsider give Anledning til en aabenbare Krig imellem Rigerne, hvorudover begge Potentater toge sig for at forsøge paa nye om Trætten (kiv; strid; stridighed) kunde afgiøres I Mindelighed, og til den Ende berammede et andet Mode til Bremen; Did  hen bleve af Dronning Elezabeth affærdigede nye Commissarier, og deputerede Kong Christian fra Dannemark Manderup Parsberg, Arild Hvitfeld Rigets Canceler, og Jonas Charifius.