Trankebar Traktaten

Traktat

Vi Ragonato, Naike af Guds nåde, konge af Tanjore og alle
omliggende lande, bekende og gøre vitterligt for os og vore efterkommere,
ragnater og konger af Tanjore og alle andre, hvorledes den durchlautige fyrste
og herre, vor elskelige ven og bundsvandte Christian d. IV af guds nåde konge
til Danmark og Norge nådig har afsendt til disse indiske lande sin ambassadør,
den ædle og agtbare herre Ove Gedde til Tommerup, hvilken nu lykkelig er
ankommen hertil og på hans majestæts vegne har gjort begæring om en bestandig
fred og forbund mellem hans majestæt af Danmark og os, hvilket kan være til
fordel for os begge og for vores undersåtter og lande, og da vi have bifaldet
sådant venligt og liberalt tilbud, så have vi med godt overlæg og med god eftertanke
contraheret og sluttet underskrevne punkter med ham, ligesom vi hermed   contrahere og slutte.

1.Skal vi altid og evig iagttage og vedligeholde en
uigenkaldelig fred og forbund med hans kærlighed, Kongen af Danmark og med hans
undersåtter og lande.

2.Må Kongen af
Danmarks undersåtter eller kompagniet altid handle i alle vore lande, uden told
eller anden slags bebyrdelse, ligeså frit og sikkert som i kongen af Danmarks
lande.

3.Skal vi altid
forsvare og begunstige kongen af Danmarks undersåtter i deres tro, kaldet den
augburgske religion, ligeså frit og sikkert som i kongen af Danmarks lande.

4.Skal vi altid
forsvare de danske i alle vore lande imod al fjendtlighed og alle
fjendtligsindede, ligesom og være dem behjælpelige i deres anliggender efter
deres forlangende.

5.Må de danske ikke
alene handle med alle vore vasaller og undersåtter, men også med fremmede, som
komme til vore lande.

6.Vore undersåtter
skal aldrig falskelig forandre eller uretmæssig sælge deres købmandsgods til
kongen af Danmarks undersåtter.

7.Vi skal aldrig
tillade, at nogen anden fra Europa eller andre indere handler eller forrette
noget købmandsskab eller trafik i nogen af vore lande, uden alene de danske og
portugiserne på Negapatnam.

8.Må de danske altid
handle i alle vore lande med kongen af Danmarks penge, kaldet danske
sølv-kroner, som og med ceylonske sølv-lariner, og skal hver krone gælde 14-15
guld fanoer efter dens pris.

9.De som handle med
falsk mønt, skal straffes på livet, og tillige have deres gods og ejendomme
forbrudt, de danske til kongen af Danmark, og vore undersåtter til Os.

10.Må kongen af
Danmark lade udøve justits i vort land over hans undersåtter, som forser sig,
efter sagens beskaffenhed, ligesom vi selv over vore undersåtter.

11.Skal indbyggerne i
Trankebar og indbyggerne i Negapatnam altid være venner i vort land alene.

12.I fald siampaner
eller andre skibe tilhørende kongen af Danmark og hans undersåtter skal forgå i
vore lande eller havne, skulle sådanne sønderslagne skibe tillige med alt
indehavende gods ikke tilhøre nogen anden, end alene kongen af Danmark og hans
undersåtter.

13.Landsbyen kaldet
Trankebar skal være og forblive for kongen af Danmark i disse to følgende år;
men efter den tid, skal vi oppebære afgiften og andre indkomster af siampaner
og af fremmede folk, som kommer til samme by for at sælge eller forhandle sig
til gods, om vi ellers ikke på anden måde kunne contrahere.

14.Må kongen af
Danmark og hans undersåtter eller kompagniet også bygge fæstninger på samme
sted, efter deres godtbefindende, og skal vi være dem behjælpelig med så megen
folk og sten som de måtte behøve for at gøre sådan.

15.Skal de danske
aldrig (efter at disse to år er forløbne) føre noget gods eller købmandsskab i
deres skibe for andre folk, at vi ikke skal besviges i henseende til intraderne
samme sted.

Denne ovenskrevne
kontrakt lover vi Raganado Naik for os og vore efterfølgere Ragonater, konger
af Tanjore, på vort kongelige navn, at iagttage og fuldbyrde vel og troligen
uden nogen mangel i alle dens punkter og dele; og har vi derfor til en
bestandig erindrign bekræftet samme med vor kongelige hånd og segl, samt givet
underskrevne ambassadør vore hænder.

Skrevet i vor
kongelige stad Tanjore på den 19. dag i november måned år 1620

Lettere omarbejdet
gengivelse af traktaten fra De Dansk-ostindiske koloniers historie, bilag 1,
København, 1907