Persongalleri

Skram Jørgen Skram

Jørgen Skram,  26.4.1534-18.2.1592, til Tjele, rigsråd. Død på Tjele, begravet i Tjele k. S. nævnes 1557 som hofsinde hos hertug Frederik (II); han havde da i nogen tid gjort tjeneste hos den gamle kong Christian II i dennes fængsel på Kalundborg slot. 1564 nævnes han som deltager i syvårskrigen. Endnu inden dennes afslutning overtog han 1569 den militært vigtige post som lensmand på Bohus; dette slot beholdt han til 1572 da han forflyttedes til Dronningborg; dertil føjedes 1573 Torupgård, 1575 Sønderlyng herred som han 1579 fik afgiftsfrit som erstatning for den usædvanligt høje afgift af Dronningborg. Endelig ombyttede han 1585 dette len med Hald som han beholdt til sin død. 25.5.1578 blev han medlem af rigsrådet; i denne egenskab sendtes han 1579, 1580 og 1585 til Norge for at deltage i retterting. I det hele var han ligesom sin far i særlig grad retskyndig; allerede i femogtyveårsalderen var han med til at dømme på Viborg landsting, og 1582–88 beklædte han embedet som jysk landsdommer; som løn herfor fik han 1584 to små norske len, Skt. Hans godset i Bergen samt Munkeliv. Med megen dygtighed bestyrede og udvidede han Tjele gods som han havde arvet efter sin mor, og hvis vinkelformede hovedbygning han 1585 lod opføre. – Broderen Laurids Skram, født 9.6.1530, død 6.10.1587, var lensmand på Öved kloster 1569–75, på Koldinghus 1577–79 og 1579–85 i Øster Horne hrd. Han ejede Korsøgård i Himmerland og Hastrup og Fårup ved Vejle. -

 Familie

 Forældre: landsdommer Erik S. (død 1568) og Maren Lauridsdatter Løvenbalk. Gift 17.7.1575 på Dronningborg med Hilleborg Daa, født 1549, død efter 3.3.1613, d. af landsdommer Claus D. (død 1574 el. 75, gift 1. gang med Anne Lykke) og Hilleborg Lauridsdatter Tinhuus (død tidligst 1575).