P. F Suhm Danmarks Historie

Amores Christiani IVti med bilag 1792

Ved den flittige og lærde Sandvigs Død standsede Samlingerne til den danske Historie, som jeg ved ham lod udgive. Nu efter nogle Aar udkomme de igjen under Navn af Nye Samlinger, paa Forlag af vor brave og velfortiente Hr. Poulsen, og under Bestyrelse af den lærde og indsigtsfulde Hr. Secretaire Nyerup. Indretningen er ligesom i den forrige, undtagen at jeg kun sætte en Fortale for hvert Bind, og forhen for hvert Hefte. Her gives ogsaa hele Stykker og Udtoge, og har jeg ingen anden Deel i Arbeydet, end at jeg med Hr. Nyerup overlægger, hvilke Stykker der skulle i hvert Hefte. Da her ere flere Stykker af de nyere Tider end i den forrige, saa vil den maaske finde større Bifald end den, da man heller læser om Christian Vtes og Friderich Illdies Tider, end om de ældre. Saaledes ville Cancelliets Tilstand, Christani Vti Resolutioner, Amores Christiani IVte, Grevinder Schindels Levnet, Bidragene til Souverainitetshistorien, uden tvivl behage alle, særdeles da de indeholde adskilligt, som ikke almindeligen er bekiendt om saa nye Tider. Men da hvert Stykke af de ældre Tider har sin Nytte, og ogsaa sine Liebhavere, saa man vedbleven at udgive Christiani Ildi Forordninger, da de saa meget tjene til at oplyse denne merkelige Herres Regjering, og hans Tids Forfatning. Udtoget af Svansøes Danmarks Beskrivelse har og sin Nytte i det litterariske Fag, omendskjøndt hans Vers ere heel slette. Den Beskrivelse, Langfeldt giver over Greve Schulin, er upartisk og rigtig. Skade, at hans Forfatning ey har tilladt ham at indføre noget om Schulins Indflydelse i Regjeringssager. – Dersom dette Verk finder mine Landsmænds Bifald, som jeg haaber og ønske, de skal det vorde fortsat, og altid, saavidt mueligt, det nyttige og fornøyelige forbindes sammen.

Kjøbenhavn d. 13. Januar 1792

P. F. Suhm

Løs kærlighedsbrevene via link: