Dyssel – Forsøg til en Indenlands reise.

 
 

Læs beretningen klik her

 
 

Forsøg til en Indenlands Reise

Forfattet i Aaret 1763 af

Johan Arndt Dyssel.

Johan Arndt Dyssel, 26.6.1726-28.11.1795, præst, forfatter. Født i Vrensted, død i Østofte, begravet sst. Da D. tidligt mistede begge sine forældre kom han i huset hos provst Johs. Friedenreich i Sennels. Siden gik han i Fr.borg skole under den berømte rektor Johannes Schrøder der 1744 dimitterede ham, og 1747 tog han teologisk attestats. Under og efter sin studietid var han huslærer på herregårde i Jylland og hos stiftsprovst Peder Rosenstand-Goiske i Viborg. Særlig dette bekendtskab blev af stor betydning for D., og han sluttede sig ganske til den af ham repræsenterede (ældre) supranaturalistiske retning, et standpunkt han blev tro livet igennem idet han bestandig gjorde skarp front både over for de liberale, rationaliserende retninger og over for pietismen, især herrnhutismen. 1755 blev D. residerende kapellan i Landet og Ryde på Lolland, tog s.å. magistergraden, blev derpå 1758 sognepræst i Nustrup i Haderslev amt og 1764 i Sandby på Lolland. Endelig fik han 1774 det store Østofte kald som han 1789 afstod til sin søn, Frantz Thestrup D. Sine sidste år var han fuldstændig blind. – D. var en livlig og foretagsom natur. Særlig interesse nærede han for landbruget. Allerede i Nustrup var han foregangsmand i arbejdet for udskiftning og forbedring af dyrkningsmetoderne. Denne virksomhed fortsatte han med endnu større held på Lolland og udgav desuden ikke få skrifter og afhandlinger af landøkonomisk (og naturhistorisk) indhold. Gentagne gange modtog han Landhusholdningsselskabets prismedaljer for sine fortjenester. I “Philopatreiasfejden” 1771 deltog han med flere indlæg hvori han bestemt stod på at landsbypræsterne vedblivende selv burde drive deres præstegårde for derved at blive endnu nøjere knyttet til deres menigheder. Også på folkeoplysningens område var han virksom idet han grundlagde et af de første folkebiblioteker. Et vist navn vandt D. også ved digteriske arbejder: Poetiske Forsøg til moralske Fabler og Fortætninger efter Gellerts Maade opsat I-II, 1755-58 og Tanker i Tusmørke, 1791. Skønt gennemgående ret ubetydelige er der dog enkelte ting i hans rimerier der udmærker sig ved djærvhed og vid. Vigtigere er hans Forsøg til en indenlands Reise, skrevet 1763, udgivet 1774. Her viser han sig som en fortræffelig iagttager der i et klart og levende sprog forstår at give et billede af de egne (især i Tørninglen) som han har berejst. Også som historisk kildeskrift tilkommer der dette arbejde ikke ringe betydning.