https://chr4.dk/wp-content/uploads/2023/02/Erik-Andreas-Colban-3.pdf

orden

Erik Andreas Colban – Beskrivelse over Lofoten og Vesterålen
Erik Andreas Colban ble født i Trondheim i 1760. Etter teologiske studier i København ble
han ansatt som kapellan i Brønnøy i 1784. Fra 1787 – 98 var han sogneprest i Bø i Vesterålen
og senere i Vågan fram til 1826. Han døde i 1828.Colban var sterkt interessert i utbyggingen
av skolevesenet og utgav i 1796 Læsebog for Begyndere. Han arbeidet for fattigvesenet, mot
alkoholmisbruk og var en foregangsmann innenfor jordbruket. Hans Forsøg til en Beskrivelse
over Lofoden og Vesteraalens Fogderie er ansett for å være et interessant bidrag til distriktets
historie. I syv kapitler gir Colban en beskrivelse av Lofoten og Vesterålen. Natur, næringsliv,
levekår, skikker, klesdrakter, renslighet, mat- og drikkevaner blir nærmere beskrevet. Flittige
kvinner dyrket jorden og dovne mannfolk drev fiske. Befolkningens karaktertrekk blir omtalt
når det enkelte prestegjeld omhandles. Kirkelige forhold og skolevesenet omtales. Likeledes
blir den offentlige administrasjon omtalt. Arbeidsoppgavene til amtmann, sorenskriver, fogd
og lensmann blir beskrevet. Virksomheten til forliks -kommisjonen og bygdekommisjonen
likeså. Videre blir dyrelivet beskrevet. Til slutt er inntatt amtmann Schelderups beskrivelse av
Moskenesstrømmen og Kierstine Colbans kart over Lofoten og Vesterålen.
Teksten ble publisert av Det Kongl. Norske Videnskabers-Selskab i 1818. Denne utgaven er
oversatt fra gotisk til latinsk skrift