Frederiksborg Slots Beskrivelse 221 – 238

Side 1 – 61

Side 61 – 107

Side 107 – 184

Side 184 – 207

Side 208 – 221

Side 221 – 238

Side 238 – 240

Side 221 – 238:

Kong Christian den fjerdes skriftlige Optegnelser, Dette Slot betræffende Om de saakaldte Skriv- og Reise-Calendere samt Deri forekommende og dette Slot nærmest betræffende Anførseler fa Aarene 1607, 1608, 1614, 1616, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, 1625, 1629. 1635 og 1639   

Den Danske Vitruvius med alle omtalte tavler

221 – 238

Kong Christian den Fjerdes skriftlige Optegnelser dette Slot betræffende.

Blandt den Mængde af tilværende, originale Actstykker, Breve og andre Documenter, som afgive skriftlige Vidnesbyrd om Christian den Fjerde og hans Tidsalder, eller som, idet de lede til nærmere Kundskab om Kongens daglige Idrætter, Sysler og Levemaade, tillige maae ansees som ikke uinteressante eller uvigtige Bidrag til Sædernes Karakteristik., fortjener især at nævnes den (222) bekendte Samling af Dagbøger eller Kong Christian den Fjerdes egenhændige, saakaldte Skriv- og Reise-Calendere, hvoraf Aargangene 1608, 1614, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1625, 1629, 1635, og 1639, nogle dog kun i Afskrivter, endnu opbevares paa det store, kongelige Bibliothek. *) Følgende Anførelser, som nærmest vedkomme dette Slot, meddeles her efter Originalerne, da Schlegel-Nyerupske Udgaver, samt ellers i det Væsentlige efter Kongens Haandskrift og med den af ham brugte, eiendommelige Skrivemaade.

1607

Jan. 22. Denne Dag blev Dr. Jonas Charifius **) affærdiget, sig at skulle begive til Brabant, Holland og Seeland ec. Hannem er ogsaa befalet at kjøbe (223)

____________________

*) Schlegel indførte heraf i Sammlung zur dån. Gesch. 2ter Vand 1syes und 3tes Stúck, Aargangene 1607, 1608, 1621, paa Dansk og i de i 1776 udkomne Reisebeschreibungen de samme paa Tydsk. I sine Anmærkninger til Slange citerer han dem ved mange Leiligheder og roser em ideligen som vigtige for Historikeren og Oldgranskeren, ligesom hans udførlige Cristik derover findes med vedføiede Noter i bemeldte Skrift, 1stes Stuck Pag. 26 – 42; 3tes Stuck Pag 13 – 28. Ligeledes afdøde Proffessor Nyerup indførte efter Suhms Anmodning, hos hvem han da var Bibliothekar, Aargangene 1614 og 1616 i 2det Binds tredje Hefter af de i 1793 udkomne Nye Samlinger til den danske Historie, og videre i Magazin for Reiseiagttagelser, 4de Binds 4de Hefte, som udkom 1825, Aargangene 1618, 1619, 1620, 1625, og 1635. I øvrigt seer man, at hine Dagbøger have gaaet i det mindste fra 1607 til 1639 incl.

**) Dr. Jonas Carisius eller Charisius en berømt Lovkyndig paa den Tid.

Malninger (4 for) 1000 Dlr, hvilke Penning skal med første Leilighed erlegges udi Sundet *)

Apr. 23. Denne Dag badde jeg til Friederichsborrig. **)

Apr. 24. Gjorde jeg Fortingning med Martin Graffver, at han skal færdiggjøre den Gryft, som skal omkring den ny Haffen (Haffue) og skal begynde ved den gammel Gryft, som gaaer igiennem Dyrehaven og endes ved Veien, som gaaer igjennem Dyrehaven og endes ved Veien, som gaaer til Badstuen. Graven skal være 24 Sjellandske Alen Bred og 4 Alen Dyb, og skal have for samme Arbeide 400 Dlr. Og haver faaet fra Haanden 200, hvilke jeg haver overantvordit Jochim Bylov.

Apr. 30. Fortingede keg med Johann Maler, boendes udi København, at han skal færdiggjøre de tvende aflange Stikker, som kommer udi Tekker i mit Kammer udi Friedrichsborrig, og skal have for Stikket 20 Dlr.

Aug. 24. Kjøbte jeg noget Tappetzerie, hvilket Isak Petersøn, boendes udi Helsingør, bestilte fra Holland og gav for samme Trappetzerie 984 Dlr. 1 Mk.

Aug. 25. Morten Graffver 50 Dlr.

Oct 1. Samme Dag gav jeg Peter Maler, boendes udi Helsingør, for noget Arbeide. Han havde gjort paa Friedrichsborrig, 30 Daler. Samme Dag gjorde jeg Fortingning mmed samme Maler, at han skulde staffere det Kornap hos min Stue for 70 Dlr.


Oct. 16. Blev gjort en Fortingning med Mester Willem Kalksnider, at han skal forfærdige 82 Kamre, store og smaa med hvis Staffering dertil hører efter (224)

*) En Daler gjaldt, efter Noten hos Schlegel under det ved 20 Febr. 1608 Anførte 1½ Lod reent Sølv.

**) ”Badde” skal nok være badede.

Hans første Fortingnings Lydelse, og skal have for samme Arbeide, hvilket nu er regnet udi een Summa, 2850 Dlr.; og skal hannem gives Penning efterhaanden som Arbeidet gaaer for sig.

Oct. 17. Gav jeg Morten Graffver 40 Dalet paa hans Arbeide.

Nov. 17. Gjorde jeg Fortingning med Johan Maler af Flensborrig, at han skal male mit Sengekammer-Loft og skal have doe samme Arbeide 89 Dlr.

Nov. 27. Betalede jeg Peter Maler 70 Dlr. For det Tekke udi Taarnet. Samme Dag gjorde jeg Fortingning med en Maler af Helsingør, at han skal staffe Tekket udi mit Sengekammer for 40 Daler.

Dec. 10. Gav jeg Johan Maler i Helsingør 29 Dlr. For tvende malede Stikker

Dec. 12. Gav jeg Willem Klaksniber paa Haanden 45 Daler.

Dec. 16. Samme Dag gav jeg allehande Folk som havde arbeidet for mig, 1602 Dlr. 1 Mk 10 Sk

Dec. 18. Gav jeg Jørgen Willichen 20 Daler paa Haanden for noget Arbeide, han skulde gjøre paa Friederichsborrig, og rester hannem 20 Daler.

Dec. 30. Peter Maler paa Haanden 100 Dlr.

1608

Jan 11. Fik Poul Maler paa Haanden 100 Dlr.

Jan. 20. Gav jeg Peder Maler på Haanden 50 Dlr.

Martii 15. Poul Maler paa Haanden 100 Dlr.

Martii 21. Gav jeg Peter Maler paa Haanden 100 Dlr. (225)

Apr. 17. Samme Dag fortinged jeg med Morten Graver, at han skal rødde de Stubbe hos Gryften, hvorfor han skal have 60 Daler. Jørgen Maler skal have 50 Dlr. For det Skab at male og stafferede udi mit Sengekammer.

Apr. 24 Bekom Morten Graver 200 Dlr. For noget Arbeide, han haver fortinget.

Mai 1. Fik P. Maler 8 Dlr. Item 12 Dlr. Item 70 Dlr. Item 16 Dlr.

Mai 2. Gav jeg allehaande Haandverksfolk paa Frederichsborrig 151 Dlr. 2 Mk. Levered Nicolaustz paa Mynten 8 Ung. Gyld. Fik Christoffer Snedker 10 Dlr. For nogle Dørre.

Mai 4. Gav jeg Morten Graver 50 Dlr. For noget Arbeide, han haver fortinget, item P. Maler 6 Mk. For et Bord at male.

Mai 11. Gav jeg Poul Maler paa Haanden 100 Dlr.

Junius 6. Kjøbte jeg en Lysekrone med et Segerværk for 450 Dlr. *)

Junius 21. P. Maler af Helsingør 226 Dlr. 2 Mk. Jørgen af Helsingør 40 Dlr. Morten Graver 150 Dlr. Poul Maler 30 Dlr. Engelbret Snedker 30 Dlr. M. Jørgen Byggemester 50 Dlr.

Junius 22. Fik Morten Gravet 87 Dlr. Paa Regnskab.

Junius 23. Gav jeg M. Jørgen Byggemester paa Haanden 50 Daler paa den Bro hos Ladegaarden.

Junius 27. Kjøbte jeg af Jørgen Maler af Helsingør (226)

_________________

* Muligt den i Kirkegemakket under Orgelet, hvorom Pag. 140 og 232.

Tvende malede Stykker for 20 Dlr. Johan Maler af København 100 Dlr. Paa Haanden.

Junius 28. P: Maler den gamle 150 Dlr. Johan Maler af Flensborg

Julii 28. Gav jeg M. Jørgen Byggemester 150 Dlr. for den Bro, han gjorde ved Ladegaarden.

Julii 30. Samme Dag gav jeg allehaande slags Folk deres Betaling, og løb sig det 285 Dlr.  1 Mk. Fik Poul Maler 100 Dlr. paa Haanden. Item fik P. Maler den gammel 50 Dlr. paa Haanden. Samme Gang gav jeg den anden P. Maler paa Haanden 50 Dlr.

Aug. 2. Gav jeg Morten Graver 50 Dlr. Gav jeg Johan Maler af Helsingør 50 Dlr.

1614

Apr. 13 Kjøbte jeg 9 Stykker Tapetzerier af Silke og Guld af Basilius, Alen til 35 Daler. Item syn andre Stykker Tapetzerie af Silke og Guld, Alen til 25 Daler. Paa hvilke Tapetzrie han strax haver paa Haanden bekommet 5325 Daler.

Oct 13. Blev den ny Dam begyndt i Dyrehaven ved Plankeværk.


Oct 14

Blev Folerne ført fra Ladegaarden udi Stolden under Lysthuset *)

December 1. Drog jeg fra Cronborg til Friderrichsborrig og brændte samme Aften om elleve Slet den lille Ladegaard af.

Decemb. 20. Blev Timeklokken til Friderichsborrig støbt udi Cronborgs Giethuus. (227)

_______________________

*) Her menes nok Sparepenge, hvorom Pag. 192.

1616.

Apr. 1. Drog Hertugen af Würtemberg fra Anderskov paa Veien til Friderichsborrig det at besee.

1617.

Martius 8. Drog jeg fra Anderskou til Frede. Der jeg kom til Fre. da var der en ganske Hob blaa Fyoler, saa og mange andre Blomster udslagen baade af Wexer och tree,

Aprilis 4. Drog jeg med Børnene og Hoffet fra Fre. til Croneborrig. Samme Dag kom Her Uldrich i Skole og Christian Uldrich ud ogsaa i Skole paa Rappenborrig.

1618

Foran staaer Skrevet:

Anno 1618, Nytaarsdag, fandtes udi Beholdning udi Frederiksborrigs Skatkammer, *)

Udi et lidet Jernskrin 7800 Rosenobler.

Udi det første røde Jernskrin 34200 Daler.

Udi det første grønne Skrin 29800 Dl.

Udi wt Skrin med H. tegnet 8800 Dl.

Udi et Skrin med E tegnet 13200 Dl.

Udi et Skrin med G. tegnet 15200 Dl

Udi det grønne Skrin 18000 Dl.

Udi det Skrin, mig blev foræret 21500 Dl.

Udi det ene Vindve udi i Poser og Fierdinger 15600 af de Dalere, Kong Gustavus af Sverrig haver ladet mynte.

Udi mit daglige Skrin findes 211 Rosen

__________________________

*) Om bemeldte Skatkammer ved Rosen eller Friderichsborrigs Huelssning se Pag. 183. (228)

Udi det Skrin med M. tegnet 44100 Dl. hvoriblandt findes 12 Poser enhver paa 300 Daler af Gustavi Mynt. Item udi mit eget Kammer 1300 Dl.

Jan 1. Blev en Brønd fortinget med Hans Stenvinkel, som skal staae ved Køkkenet paa Fredrichsborrig, hvorfor han skal have 150 Dl. Samme Dag blev nogen Zirat over Porten til Freder. fortinget med Herman Stenhugger, hvorfor han skal have 100 Dl.

Jan. 10. Leverede jeg Johan Skriver til Bygningen 3008 Dl. 3 Mk.

Jan. 17. Blev udi Frederichsborrigs  Huelssning indsat 25000 Dl. af Elvsborgs Løsning.

Martii 7. Gav jeg Johan de Willem 710 Dl. for adskillig Malverk. Item paa Regnskab 290 Dl. Gav jeg Herman Steenhugger 50 Dl. paa det Arbeid til Frederichsborrig.

Martii 21. Gav jeg Anders Steenvinkel 100 Dl. paa Haanden for  den Brønd i Haven. Item Jørgen Juncker 30 Dl. paa Haanden.

Apr. 3. Blev den store Timeklokke, som er til Fredr. støbt i Københ. Forærede jeg Gethersvennene 4 Rosen *)

Apr. 12. Gav jeg Peter Isack 1170 Dl. for adskilligt Malverk. (229)

______________________________

*) Speciesklokken, hvorom er talt Side 102, og som Kongen da siges at have ladet støbe til Ære for, Dronningen, Anna Catharina, født 26de Juni 1575, formælet i Haderslev 27de Nov. 1597, kronet i Kjøbenhavn 11 Juni 1598, død 29 Martii 1612.

Apr. 13. Fik jeg Johan Bøgvad 3000 Dl. til Fredrichsborrig Bygnings Behov.

Mai 5. Gav jeg Jost Harsel 1000 Dl. for noget Malverk.

Junii 19. Blev der holdt Jagt udi Friderichsborrig Søe.

Junii 22. Fik Johan Bøgvad 1387½ Dl. til Friderichsborrig Bygning.

Julii 10. Fik Johan Bøgvad 1464½Dl. til Fredr. Bygning.

Julii 23. Fik jeg Johan Bøgvad 8000 Dl. til Fredr. Bygning

August 10. Blev Kirsten Munck forløst og fik en ung Datter.

Aug. 26. Var jeg paa Fredr. Ladegaard og skilte Føllene og Folerne ad.

August. 30. Blev min Datter Anna Catharina døbt til Fredr.

September 15. Gav jeg en Købmand ved Navn Lorendz Peitersøn 3359 Dl. 3 Mk. for nogle Skorstene *)

Sept. 27. Fik jeg Johan Bøgvad 3000 Dl. til Fredr. Bygning.

Oct 21. Gav jeg Peter Isack 863 Dl. for noget Lærred.

Oct. 26 Fik jeg Johan Bøgvad 3235 Dl. til Fredr. Bygning. **) (230)

______________________________

*)Her sigtes rimeligviis atter til de her under 14de December og ellers Side 153 ommeldte Gemakskaminer.

**) Sidstmeldte Udgifters Størrelse viser, at Slotsbygningen da i det Væsentlige maa være bleven fuldendt. Johan Bøgvad synes som Lehnsskriver og senere (230)

November 16. Fik Fabian Graver 43 Dl. 32 Sk. for noget Arbeid, han haver gjort paa den nye Dyrehave.

December 14. Fik Hans Moritz 6000 Dl. Af Tolden til Lendtz saa og 3500 Dl. strax, hvormed han er afbetalt for hvis jeg tildis af hannem faaer haver, saavelsom 500 Dl. som han skal have, naar han skaffer rigtig Regnskab paa Skorstenene.

1619.

Febr. 2. Drog jeg til Frederichcb, og satte Penningene *) i Hvelvingen og drog til Crob. Igjen.

April 14. Fik Jørgen Jansøn Voldmester 200 Gl. paa Haanden.

Mai 9. Fik Jørgen Voldmester til Fredr. 300 Dl. paa Haanden. Fik Johan Bøgvad 600 Dl. til Frebr. Bygnings Behov.

Mai 12. Fik Jørgen Jansen Voldmester til Frebr. 300 Dl. paa Haanden

Mai 17. Gav jeg M. Jørgen Byggemester 300 Dl. paa Haanden. Fik Johan Bøgvad 600 Dl. til Fredr. Bygnings Behov.

Mai 26. Skrev jeg Niels Madsøn i Helsingør (231)

_________________________

som Slotsinspector eller Tilsiunsmand herhos tillige at have forestaaet Regnskabsvæsenet. Hans nærmeste Eftermand var nok i mange Aar Johan Adam Berg, hvem rimeligviis afløste Christopher Schermacher. 1705 nævnes her Hans Nielsen, 1738 Johan Spærck, 1770 – 1804 Andreas Jørgen Goos. Efter ham kom den nuværende Slotsforvalter.

*) 260000 Dl. eller den saakaldte sidste Termin af Elvsborg Løsning, som findes omtalt forinden under 31 Jan. samme Aar

Til at han skulle tilstille Jørgen Jansøn Voldmester til Fredr. 500 Dl. hvilke ere de Penninge, Christen Mortensøn hannem leveret haver af hvis Kobber han solgt haver.

Juni 11. Gav jeg Jørgen Jansøn Voldmester til Fredr.

Juni 14. Conteherede jeg med Johannes Hakelouer, at han mig skal forfærdige et Gangværk, som kan slaa 100 underskedtlige Salmer, hvorfor han skal have 1000 Dl., hvorpaa han haver bekommet 300 Dl paa Haanden. *)

Juni 16. Fik Johan Bøgvad 1000 Dl. til Fredr. Bygnings Behov. Fik Povel Maler 100 Dl. paa Regnskab.

Juni 25. Gav jeg nogle Skrædersvenne 17½ Dl., hvilke som syede det forgyldte Læder sammes paa den store Sal. **)

Juni 26. Gav jeg Jørgen Jansøn Voldmester til Fredr. 300 Dl.

Juni 28. Fik Johan Bøgvad 1050 Dl. til Fredr. Bygnings Behov. Gav jeg Jørgen Jansøn Voldmester til Fredr. 600 Dl. paa Regnskab. ***) (232)

______________________

*) Sangværket, hvorom Pag. 101 og fremdeles Pag. 233 – 34.

**) Riddersalen, hvorom Pag. 158 – 179 og fremdeles Pag. 233.

***) Under 19de September samme Aar hedder det:

Om Natten imellem 12 og 1 blev Kirsten Munk forløst paa Skanderborg og fik en ung Datter, som atter i en Liste over Børnenis Alder” forved Dagbogen af 1629 findes benævnet Sophia Elisabeth; da paa Grund deraf en lignende Anførsel i den af 1635, cfr. Indledningen til Nyerups Reiseiagttagelser 4de Binds 4de Hefter Pag. X og Slutningen af Noten i nærværende Skrift Pag. 23 synes at indeholde en Forvexling af Stedet.

Nov 2. Gav jeg Jost Harsell 533 Rixdl. For noget Malverk.

Nov. 10. Fik jeg Guldsmeden til Fredr. 12 Dl. til at gøre en Krog til Lysekronen i Kirken.

Nov 14. Gav jeg Hans Grittenfenger 179 Croner 4 Mk. 24 Skill. for hves Arbeid han haver giort paa Canseliet. Item Guldsmeden til Fredr. 35 Croner til Arbeidsløn. Item Dønnikmesteren 55 Croner 5 Mk. Paa Haanden for det Arbeide paa Canseliet. Item M. Jørgen 167 Croner 6 Mk. Item Johan Bøgvad 157 Croner til Bygningens Behov.

Nov. 26. Gav jeg en Købmand for adskilligt Verk af Marmelsten, som jeg tilforn og nu af hannem købt haver, 7378 Rd. in Specie.

1620

Febr. 6. De Fattige 30 Dl. i Stokken til Fredr. Daleren til 84 Skill. Fik Asmus Dønnikmester 54 Dl.  Mk. Dal. Til 84 Skill.

Febr. 18. Fik jeg Johan Bøgvad 476 Dl. 2´8 Skill. Daleren regnet til 80 Skill. Gav jeg Jørgen Hansøn Voldmester 253 Dl. til 84 Skill.

Martii 4. Gav jeg for tvende forgyldte Kredentser 376 Dl. in Sp.

Martii 14. Fik jeg Johan Bøgvad til Bygningens Behov 200 hele Croner.

Martii 22. Leverede jeg Johan Bøgvad 1464 (233) Rixdl. Currant og 33 Skill. hvilke han til Bygningens Udgift paa Fredr. Skal bruge.

Martii 23. Sendte jeg til Rentemesterne 664 Dl. Currant, hvilke de efterhaanden skulle tilstille Johan Bøgvad til Fredr. Bygnings Behov.

Oct. 14. Fik jeg Johan Bøgvad 1200 Rixdl, in Sp. Til Fredr. Bygning, Daleren til 6 Mk 6 Skill.

Oct 15. Fik Johan Bøgvad i min Fraværelse af Renteriet 1000 Dl Currant, som han til Fredr. Bygning skulle bruge.

Dec 17. Gav jeg Peter Isak 1266 Rdl. in Spec. Som var den sidste Rest for det Malverk, der kom i mit Kammer i Kirken til Fredr.

Dec. 19. Gav jeg Carl von Mandern 6005½ Dl. in Spec. Som var Resten af det Tapetzerie, der er paa Salen til Fredr. Dog-restere der nogle daa smalle Stykker, som hannem skal betales, naar de blive leverte.

Dec. 21. Gav jeg hannem, som gør det Klokkeverk paa Taarnet til Fredr. 50 Dl. curr. Paa Haanden for noget Arbeide han skal gøre paa det Kobberberg.

1621

Foran staaer skrevet:

Ie mehr Gott giebt, je mehr er hat,

Zu gebem hat er guten Rath.

Wer ihn anruft, kommet nicht zu spät.

Ihm sey Lob und Preis gesagt.

En Fjerding Miil er 3071 Sielandske Alen lang, efter det Maal, som Weien imellem Fredrichsborrig og (234) Københ. er maalt med, saa der er 122284 Sjelandske Alen paa en Miil.

______________________

Jan 21. Havde Johan Bøgvad 72½ Dlr. Currant og 7½ Skl. Danske i Beholdning af de Penninge hannem er faaet til Bygningen paa Fredr.

Febr 12. Gav jeg Pouell de Willem 13000 Dlr. In Spe. Paa Regnskab, paa hvis Waare han til Carl Tyssens Arbeide leveret haver. Item 70 Dlr. In Spe. Den Klokkemagger, som gør det Sangvær paa Taarnet.

Junii 28. Gav jeg Moritz 8000 Dlr. In Specie for den Sølv-Sengested, item Regina Basiliuske for 12 hundred Perler 2100 Dlr. In Specie. Item for sex Ringe 270 Dlr. In Spe. Item 87 Allen Tapetzerie 130½ Dlr. In Specie.

Junii 29. Gav jeg Regina Basiliuske 800 Dlr. In Spe. For tvende Stücker Tecker, Item Hans Moritz for tvende Ringe 2950 in Spe*)

Julii 8. Blev Kyrsten Munk forløst til Fredr.og fik en ung Datter. **)

Aug. 19. Blev Eleonora Kyrstina døbt til Fredr. (235)

___________________

*) Blandt flere lignende Kostbarheder og Udgiftsposter i de kongelige Dagbøger, synes her Anførte nærmest at vedkomme Enkedronningens Sovegemak eller det saakaldte Fru Mutters Kammer. Ogsaa nævnes her det Sølv-Sengested, hvorom rimeligviis gjælder den i Inventarierne og oven Side 155 anførte Beskrivelse. Regina Basilinske, rimeligviis den samme, som Schlegel i Udgaven af Slange III. 188 benævner Baselgrisken og Nyerup, i Magazin for Reiseiagttagelser 4de B. 4de H. 411, Baaselyresken.

**) Eleonor Kirstine, der siden blev gift med Ulfeld.

Sept 28. Leverede jeg Johan Bøgvad 400 halve Kron til Fredr. Bygnings Behof.

Oct 1. Gav jeg Lorentz, som haver forfærdiget Galleriet paa Fredr. 2000 Dlr. On Spe. paa Regnskab.

Oct. 11 Gav jeg Peter Isak 300 Dlr. In Spe. For et malet Stykke, hvilke jeg sendte hannem med Chanseleren.

Oct. 11 Gav jeg Lorentz, som satte Galleriet op 1500 Dlr. In Spe. Forærede jeg hans Svenne 20 half. Kro. *)

Oct. 29. Fik jeg Johan Bøgvad 200 Rdlr. Currant til Fre. Bygning.

Nov. 21. Annammede Johan Bøgvad 337 ½ slette Daler til Fredr. Bygnings Behof, hvilke Penning jeg fik i Aar ind til nærvrendes Dag for Melk og Smør af Køben. Ladegaard.

Nov 23. Leverede jeg Johan Bøgvad 500 Dlr. In Spe. til Fredr. Bygning.

Dec. 5. Samme Dag insundirede jeg den gule Aqua vitae, som blev indsat i Pether Sagelmanntz Lossementhe i Haffven ved København. **) (237)

_______________________

*) See Foranførte om Galleriet paa den indre Slotsgaard Pag. 95 – 98.

**) Ved Haffven menes Rosenborg. Kongen, som yndede Naturvidenskaberne og stod i Forbindelse med den berømte Chemiker Dr. Pay eller Pether Paay, havde nemlig saavel hen, som paa Frideriksborg egne, chemiske Laboratorier. I et Brev dateret Flensborg d. 11te Aprilis Anno DNI 1620 hedder det:

”Der Staar paa frede: En ganske hob glaatz flaaker med adkillig uaand, hvilcke med god Leilighed Dystileleren derfra skal henthe, och dennom Eptherhanden med nydt renovere.”

Ogsaa beretter Ole Worm (Badens Christian den Fjerdes Karakteristik i Minerva 1808), at Kongen paa Frederiksborg skal have ladet indrette sex Ovne til Ægge-Udrugning paa ægyptiske Maade.

Aug. 10. Kom den engelske Gesandt til Frebr. Og jagede paa Veien.

Sept 20. Kom jeg til Fredrichsborrig om Morgenen ved fire slett og fandt jeg Børnene der, fordi at di vare dragne fra Corneborg for den skrækkelige Ildebrands Skyld.

Sept 28. Kom Kyrsten til Fredrichsborrig.

Sept 30. Blev den yngste Datter døbt og kaldet Dorothea Elisabeth.

Oct 4. Kom Prindtsen til Frederichsborrig, som havde været hos Fru Moder og myne Sytzkind.

Oct. 13. Kom den lange Hoffvidnøgel til Fredrichsborrig bort af min Lomme.

Nov 1. Stod min Datters, Dorrethea Eliitzbeth, Barsel paa Fredrichsborrig.

1635

Foran staaer Skrevet:

O Jesu! For Din Pine og Nød,

Fri mig fra den evige Død!

Lad mig skye det Dig er imod,

Da faaer jeg paa min Sorrig Bod.

Mai 4. Gav jeg for 20 Tylter Deler, som kom hen ad Nøddebo Sø 25 Rixdl. Og ½ Slettebl.

Aug. 27. Gav jeg nogle Baadsmænd, som arbeidede paa Ladegaaarden 78 Mk.

Oct 4. Gav jeg de Fattige 2 Dl. Item Frøkenerne til Fredr. Til at give i Tavlen, 5 Dl.

Oct. 13. Betalte jeg for Carlevitz i Kroen for Fredrichsborrig 4 Rdle.

Oct. 28. Gav jeg Stenhuggeren 23½ Rdlr. For nogle Lampestene, han huggede tilrette. (238)

Nov. 9. Gav jeg adskillige Haandverksfolk til Fredr. 362 Rdl. in Spec.

Nov. 10. Gav jeg Skolen i Hillerød 20 Dlr. Leverede jeg Johan Bøgvad til den Graver som gør den Dam ved Badstuen 70 Dl.

1639

Apr. 28 Gav jeg for 10 Sengesteder 48 Dl.

Nov. 8. Drog jeg fra Fridrichsborrig til Harrested og faldt i Greven ved Trols Huus, saa at jeg stod en stor Eventyr ud.

Slutteligen findes anført, Kongen ved Aarets Udgang endnu at have været skyldig til Arbeidsfolk 13,670 Dlr. 37½ Skill. og paa Omslaget derhos den Sum 437,800 Dl., medens deraf alene Renten ansættes til 26,238 Dl. hvilket Alt, overeenstemmende med det Side 53 Anførte, beviser et mærkeligt Aftagende i Kongens saavel Formuestilstand som øvrige Velmagt, fremfor da han bygte dette Slot. Af daværende Hofpræst Laurids Jacobsens Dagbog (Danske Magazin Tome 1 Pag 153 og Nyerups Karakteristisk Pag. 163) seer man, at han vedblev at opholde sig her indtil kort før sin Død. Den 10de Februar 1648 bleve Doctores hentede fra Kjøbenhavn til Frederiksborg, hvor Kongen var bleven syg eller svag, som det der hedder, og den 21de førtes han paa en Slæde trukken af otte Heste, herfra til Rosenborg Slot, hvor en blid og rolig Død kaldte ham den 28de.

_________________________________________________

Cgr. IV Crone