Persongalleri

Beløv Henrik Beløv, Henrik Belov 1540 - 1606

Henrik Below (6. december 1540 i Mecklenburg - 7. december 1606 på Spøttrup), var en mecklenburgsk adelsmand, der fik en kometagtig karriere ved det danske hof.

Herefter vendte Below tilbage til hertug Johan Albrecht, som 1568 gjorde ham til sin hofmarskal og hofråd, i hvilken stilling han blev brugt til adskillige diplomatiske sendelser. Ved en sådan lejlighed kom han 1573 til Danmark, hvor han vandt kong Frederik 2.’s gunst i sådan grad, at han, efter at have taget sin afsked hos hertugen, 1575 drog til Danmark. Her fik han straks ansættelse som hofsinde, og inden året var omme, gjorde kongen ham til sin hofmarskal. Som yderlige udtryk for sin høje gunst hos kongen, fik han 1577 Ønnestad og Strø i Skåne og forlening, samt efter yderligere to år kongeligt gavebrev på Spøttrup i Salling. Da han samtidig tog sin afsked ved hoffet, blev han forlenet med Koldinghus. Allerede 1581, altså efter kun seks års ophold i Danmark, optoges han i rigsrådet. Da han desuden havde trolovet sig med en af dronningens Jomfruer, Lisbet Lauridsdatter Skram (1563-1600) til Hastrup, gav kongen ham et nyt bevis paa sin yndest ved at holde hans bryllup på Koldinghus 1583. 1584 ombyttede han Kolding Len med Skivehus, som han beholdt til 1592, da han blev lensmand på Hald, 1596 forflyttedes han her fra til Tranekær og året efter til Kalø, som han beholdt til sin død. I alle disse år blev han jævnlig brugt som gesandt til fremmede hoffer, til Skotland, England, Mecklenburg, Sachsen etc. År 1600 havde han den sorg at miste sin hustru, der havde skænket ham 4 sønner og 3 døtre. Selv døde Henrik Below på Spøttrup 6 år senere. Han blev begravet i Rødding Kirke.