Lilienskiold Speculum Boreale

Speculum Boreale

 

Forsiden med Lilienskiolds våbenskjold

Speculum Boreal (Nordens spejl) er hovedværket og det mest kendte skrift fra Lilienskiolds hånd. Skriftet er en beskrivelse af dobbeltmonarkiets yderste udpost i nord, nemlig Finnmark. Originalen består af to håndskrevne bind. Bind 1 er på næsten 700 paginerede tekst sider. Hertil kommer dedikationen til "stormægtigste Monarch", et rigt billede materiale, samt et digt til Lilienskiolds ære på hele 169 vers. Æresdiktet er forfattet af Lilienskiolds slægtning og nære ven i Vadsø, præsten Ludvig Christensen Paus (1652 - 1707). Det dekorative udstyr er i sig selv imponerende. I de to bind findes til sammen næsten 100 illustrationer, de fleste er akvareller i farver. I vor tid er disse billeder flittigt benyttet, ikke bare i fremstillinger af nordnordisk lokalhistorie, men også i værker om Norges historie. Lilienskiold har selv hoved ansvaret for illustrationerne, men har i nogle tilfælde fået bistand fra København til den endelige kunstneriske udformning af akvarellerne. Man ved at han betalte tidligere omtalt Thulin for noget malerarbejde.

Bind 1 af Speculum Boreale består af tre dele (eller "parter" som forfatteren kalder det) med til sammen 17 kapitler. Den første dl omhandler befolkning, klima, geografi og mentalitet. Som kapitel ni i denne første del finder man det som Lilienskiold skrev om trolddom og hekseforfølgelse i Speculum Boreale. Del to omhandler zoologi og botanik, mens tredje del omhandler handelen i Finmarken. Det første bind af værket er nok i sin helhed skrevet og gjort færdig i Vadsø omkring årsskiftet 1698/99.

Bind 2 har et omfang på 881 tekstsider i fire hoveddele med 14 kapitler. Den første del omhandler grænseforholdene på Nordkalotten. I den anden del er det om beskatning af samer og nordmænd. Denne del indbefatter også et afsnit om den årlige Malmis-rejsen, det vil sig til Nord Rusland og Kola by. Lakseelve og hvalfangst er emnet for den tredje del, mens den fjerde og sidste beretter om administrative og politiske forhold i Finmark. Her finder man blandt andet digtet om "Kiølnæs-slot" samt en oversigt over lensherre og amtmænd som gennem tiderne har haft deres virke i Finmarken. Bind 2 er nok for hoveddelen blevet færdiggjort i Vadsø, men senere bearbejdet og udvider i København efteråret 1701. Værket et nok ikke helt færdiggjort. Lilienskiold havde planlagt et eget kapitel om fogeder, sorenskrivere og præster i Finmark. Om det var tidsnød eller dårlig økonomi som betød at han ikke fuldførte skriftet, vides der ikke noget sikkert om. Forfatteren dedikere værket til Kong Frederik IV i december 1701. Hele værket blev , ifølge supplik protokollen til Kancelliet, lagt frem efteråret 1702. Trolig fik han nok foretræde for kongen med sit arbejde, siden værket er opført i supplikprotokollen. Lilienskiold har selv set på Speculum Boreale ikke bare som en historisk topografisk redegørelse for forholdene i nord. men også som et forsvarsskrift for hans egne meninger og handlinger som amtmand i Vardøhus amt. Som man har set, udfoldede Lilienskiold sit litterære engagement som talsmand for fisker almuen. "Ikke for meg, men for folket" var hans oprigtige valgsprog.

De to store håndskrevne foliobind som udgør originalen til Nordspjlet, befinder sig i den Thottske samling ved Det kongelige Bibliotek i København. Begge original bindene samt bindet som udgør Finmarkens beskrivelse var i 1996 for første gang i Norge til en udstilling i Tromsø og i nogle uger kunne de beskues i forbindelse med udstillingen Ultma Thule. Det var så første gang at disse storstillede originalværker var i Norge efter at Lilienskiold bragte dem til København i 1701

Speculum Boreale har været godt kendt og ofte brugt i århundrede efter Lilienskiolds død. Ser man bort fra enkelt uddrag, er værket ikke afskrevet og trykt før under sidste verdenskrig. Selv om den trykte udgave er på ca. 650 sider, er heller ikke denne fuldstændig. Ida sidder vi igen med andre ord igen med en mangelfuld og vanskelig tilgængelig udgave af dette vigtige kulturhistoriske pragt værk fra 1600 tallets Finmark.