Register B

Bære-stole, III. 604 seq.

Bagge (Jacob) Svensk Amiral, slaar de Danske ved Borringholm, II. 436

Fanges af de Danske ved Øland, II. 443

Bagge (Erich) Svensk Commendant paa |[708]Elsborg, overgiver Elsborg, og føres fangen til Danmark, II. 438

Bahuus kommer fra Danmark ved den Roskildske Fred, III. 268

Baldeus (Hollandsk Skribent) Vildfarelser i hans Historie, II. 656. 660. 662

Balthazar Soldan, hans Brev til Christoph: Bavarum, I. 634

Baldus en Italiensk Jurist, II. 787

Bandsbrev, I. 336

Bandsættelse paa Konger i Danmark, I. 181. 348

Forkyndes heele Danmark, I. 335. 342. 348. 368. 414

Paa Steen Sture, I. 769

Paa Hemming Gad, I. 836

Bang (Peder) Bisp af Roskilde, flyer til Rygen, I. 335

Skriver til Paven, kommer til sit Stift igien, I. 335. 342 sq. 348

Bantskov (Joh:) Borgemester i Hamborg, bliver halshugget, I. 560

Banner (Erik) faar Gustav Erichsen i Forvaring af Christ: 2do, II. 44

Omhygelig for at faa sin Fange igien, som var undviget til Lybek, II. 79

Barbarossa (Frid:) Keiser, besnærer Kong Svend, I. 225

Forlehner Wald: 1. med Venden. I. 236 sq.

Tvistighed med Canuto 6. Wald: Søn, I. 248 sq.

Bliver af Geistligheden dømt fra sin Throne, I. 302. 327

Bark-Konge, I. 630

Barnekover, I. 618

Barsel-Forordning af Christ: 4. II. 695

Bartholin (Thomas) Epitaph: over Amiral Galthe, II. 858

Bartholin (Caspar:) II. 912

Bartholomæus Voet Søe-Røver, plyndrer Bergen, I. 563 sq.

Bartum (Andreas) Fribytter, I. 841

Basilius, Gros-Første af Moscovien, Forbund med Christ: 2. II. 21

Tilstæder de Danske Societet og Kirke i Rysland, II. 24

Basser, Norsk Adel, II. 548. it. Dansk Adel, ibid. Deres Vaabens Forskiel, ibid.

Basse (Hans Pedersen) Cantzler i Norge, II. 548. Døer, 586

Bavarus (Christopher:) vid: Christoph: Bavarus.

Baute-Steine, I. 107

Beenfeld (Poul) Obrist, hans Opførsel ved Cronborgs Beleiring, III. 312 sq.

Beengierd, Wald: 2. Dronning, I. 280. 282. 294

Begrave Døde, hvorledes fordum i Danmark, I. 49. 111

Begravelse-Ceremonier i Christ: 4ti Tid, II. 740. 695

– – Forordning af Frid: 3. III. 145

Beldenak (Jens Andersen) Bisp i Odense, I. 855

Skiemt om Kong Hanses Amours, I. 828

Forsvarer Kong Hanses Sag mod Lybekerne, I. 829. II. 32

Uden Ordre accordere de Lybske en Sum Penge, I. 830. II. 33

Arresteres derfor af Christ: 2. II. 33

Hans Dom, II. 34

Hans Tale til de Svenske Stænder om Christ: 2. Rett til Sverrig, II. 68

Brænder de døde Kroppe, som i det Stokholmske Blodbad vare henrettede, II. 75

Forlader Stokholm i Beleiringen, II. 98

Arresteres af Christ: 2do paa Borringholm II. 109

Hans Forfølgelse og Avantures, II. 135 sq.

Caracteer og Spaadoms Aand, II. 136. 137

Belgicus (Leo) Corfitz Ulfelds Søn, II. 879

Benedictiner Munkene faar St. Knuds Kloster igien, I. 768 sq.

Bengt Joensen og Niels Joensen beskikkes af Sverrigs Raad til Interims Regentere efter K. Christoph: I. 637

Ere Carl Knudsens Fiender, I. 641

|[709]Bengtsøn (Joh:) Erkebisp, hans Portrait, I. 661

Had imod K. Carl, og Aarsag dertil, ibid.

Feidebrev, og Krig imod ham, I. 662

Beleirer Stokholm, og driver K. Carl af Riget, I. 663

inviterer Christ: 1. til Konge i Sverrig, I. 664

Faar Absolution af Paven, fordi han har ført Krig mod sin Konge, I. 665

Misforstand med Christ: 1., arresteres og sendes til Kiøbenhavn, I. 681

Forliig med Christ: 1., og lades løs, I. 685

Kommer til Sverrig og støder Carl Knudsen igien fra Thronen, og bemægtiger sig Riget, I. 687

Tvistighed med Niels Stuure, I. 688

Erklærer med Eed for Darlekarlene, at han ej holder med K. Christian. ibid.

Krig med Erik Axelsen, I. 690

Taber, maa flygte, døer, I. 692

Bengt Bing, Erkebisp Trolles Befalings-Mand, II. 85

Bliver af Gustav Eriksen overrumpled paa Bispe Gaarden, bliver skudt, og døer, II. 86

Bergens Privilegier af Christoph: Bavaro, I. 627

Plyndres af Bartholom: Voegt, I. 563 sq.

Afbrændes, I. 726. II. 539. 692

Opstand af Skoemagere, II. 215 sq.

Berkendal (Joh:) en Knivsmed, igiendriver Antoinettes Lærdom, III. 681

Bernikou (Christian) II. 643

Mag: Berrig (Frands) Bisp i Opsloe, hans Historie og Død i sit 121 Aar, II. 550

Beurræus (Dionysius) K. Erici 14. Informator. II. 461

Henrettes af K. Erich 14de, II. 462

Bibliothec, Sehfeldske, III. 557

Biblen. Det Nye Testament fordanskes efter Christ: 2di Befaling af Hans Mikelsen, II. 128. 133

Bliver oversat paa Dansk efter Christ: 3. Befaling, II. 380

Paa Iislandsk efter Frid. 2. Befaling, II. 515

Oplægges paa Dansk efter Christ: 3. Befaling, II. 913

Bielke (Haagenskild) Svensk General, bliver slaget af de Danske og fanget, II. 470

Bielke (Steen) Amiral, III. 245

Beskikkes af Carl Gustav at conferere med Frid. 3. Commissarier, som vare sendte til Wordingborg at handle om Fred, III. 259 sq.

Tostrupske Congress. III. 265 sq. Roskildske, 267

Sendes til Kiøbenhavn at afgiøre adskillige Tvistigheder, III. 273 sq, 287

Arresteres af Frid. 3. paa Rosenborg, III. 318

Løsgives, III. 384

Caracteer, III. 288

Bildt (Evard) Gouverneur i Trundhiem, Bedrifter, II. 449

Bilder, I. 633

Bilde (And.) Tvistighed med Otto Rud, I. 823

Ove, I. 850. 853

Jens, Gouverneur paa Gulland, II. 439

Steen, dømmes 3 Aar i Landflygtighed, II. 648

Anders, Danmarkes Riges Marsk, II. 846

Bliver overvunden af de Svenske, II. 848

Ligger med god Besættning i Fridericia, som af Amiral Wrangel erobres, III. 249

Christopher, III. 313

Opførsel i Cronborgs Beleiring, III. 314

Billed-Stormerie i Kiøbenhavn, II. 242

Birca, en anseelig Stad i Sverrig, I. 91

Birger, Konge i Sverrig, faar K. Erik Glippings Datter Martha til Ægte, I. 355. 378

|[710]Misforstand med sine Brødre, I. 378. 380

Forliig sluttes, I. 381.

Lader Marsken Torkild Knudsen halshugge, I. 382

Bliver efterstræbet, overfaldet og fangen tillige med sin Dronning, af sine Brødre, I. 382

Løsgives, ibid.

Fører Krig mod sine Brødre, Forliig sluttes og Riget deeles i 3 Deele, I. 384 sq.

Lader sine Brødre fængsle og omkomme, I. 387 sq.

Herover skeer Oprør, saa han med sin Dronning maa forlade Riget, I. 389

Hans Søn Prinds Magnus bliver fangen, ibid.

Kongen reiser til Danmark, bliver forlehnet med Holbek Amt, døer, I. 390

Birger, Erkebisp af Lund, Trætte med Crumedige, it. Caracteer og Død, II. 51

St. Birgittæ Historie, Spaadom, og Critiqve derover, II. 65 sq.

Biskopsdom stiftes i Danmark, I. 85

Bispe af Engeland blive Bispe i Danmark, I. 133. 198

Bispe føre Krig, I. 211. 233. 249. 267. II. 328

I Danmark hente Confirmation og Pallium fra Rom, I. 355

Vocation, I. 484. II. 164

Myndighed, I. 485. II. 163 sq. 400

Indkomster, II. 163. 347

Pragt, II. 164

Formindskes, II. 104. 164. 171 sq. 220

Deres slette Opførsel promoverer Reformationen i Sverrig, II. 217 sq.

Ere misfornøjede med den Herredag, som holdtes i Odense, Religionen angaaende, II. 226

Maa forbinde sig til at beskytte den Evangeliske Lærdom, II. 227

Tillægge de Evangeliske en falsk Troes Bekiendelse, II. 237

De Catholske tør ej disputere med de Evangeliske paa Dansk, II. 238

Provocere til Paven, II. 241

Efter Frid: 1. Død vil ikke have Christ: 3. men hans Broder Johannem til Konge, II. 277. 279

Deres Gravamina mod Frid: 1mi Regiering, II. 276

Prætext til Hertug Christians Forbigaaelse, II. 278

Forfølge de Evangeliske, II. 279. 280

Blive af Christ: 3. arresterede over heele Danmark, II. 345

Stigternes Gods legges under Kronen, II. 347

Give deres Revers, og komme paa fri Fod, II. 347

Deres Herredømme har Ende, II. 348. 350

Biørn Jernside, hans Tog paa Frankrig, I. 25 sq.

Sættes af sin Fader til Regent over Sverrig, I. 64

Biørnkloe, har Direction over Caroli Gustavi Søns Studeringer, III. 632

Blak (Oluf) hans Falskhed mod K. Knud, I. 191

Blegind kommer fra Danmark ved den Roskildske Fred, III. 268

Bogbinder (Hans) i Høybrostræde, har Prinds Christ: 2den i Kost, II. 4.

Boglige Konster i Danmark i den 1ste Periodo, I. 107 sq.

i den 2den Periodo, I. 477 sq.

i den 3dte Periodo, II. 170

i den 4de Periodo, III. 20

i den 5te Periodo, III. 700

Bogstaver, som de første Danske brugte, I. 108

Bojorix, de Cimbrers Konge, I. 11

Bolus, de Cimbrers Anfører, dræber Aurel: Scaurum, I. 5

Bonde (Tord) Svensk General, er lykkelig mod de Danske, I. 648

Vinder Vester-Gothland tilbage til Sver|[711]rig

 igien, erklæres Rigets Marsk, og Gouverneur af Vester-Gothland, I. 648

Bliver ihielslaget, I. 661

Bordesholms Kloster bliver en Skole, II. 512

Borgerstanden distingveres fra Herrestanden i Christ: 4ti Tid, II. 748

Borgerskabet i Kiøbenhavn Disput med Adelen, III. 462 sq.

Offererer Frid. 3. Souverainetet. III. 473

Bork (Doct: Ole) III. 690 sq.

Borg-Retten, III. 552

Borkholm-Slott beleires af Magno Green, I. 661

– – – – af Steen Stuure, I. 762

Bornholm kommer fra Danmark ved den Roskildske Fred, III. 268

Giør Opstand og uddriver de Svenske, III. 348 sq.

Faar af Frid: 3. Privilegier derfor, III. 355 sq.

Borry (Franciscus) en Chymicus, og Bedragere, III. 688

Boshouwer (Marchelis) slutter Commerce Tractat med Danmark om den Zeilonske Handel, II. 656 sq.

Hans Død, II. 660. 662

Bothildis, K. Erik Ejegods Dronning, reiser til det hellige Land og døer i Jerusalem, I. 205

Brade (Axel) sendes af Christ: 3. til Gustav: i Sverrig, og forretter sin Ambassade vel, II. 352 sq.

Brade (Niels) halshugges paa gammel Torv i Kiøbenhavn, II. 208

Bragafull, I. 112

Bradskav, den Engelske Resident, bliver slet modtaget i Kiøbenhavn, III. 95

Forlader det Danske Hof, III. 137

Brahe (Tycho) fød af Adelig Familie i Skaane, II. 572. Studerer Udenlands, ibid.

Mister et stykke af sin Næse, ibid.

Kommer til Danmark og bliver Astronomus, II. 490. 572

Uraniborg bygges til ham, ibid. Gifter sig, II. 573

Kong Jacob af Skotland har Fornøjelse i hans Omgiengelse, II. 540

Begierer af K. Jacob et par Engelske Hunde, hvilke han faar, II. 540. 573

Er høyt elsket af K. Christ: 4. hvorover han af andre bliver forhadt, i Sær af Christopher Walkendorph, II. 550 sq. 572 sq.

Maa forlade Landet, II. 576 sq.

Undskylder Kongen for sine Forfølgelser, II. 577. 907

Hans videre Skiæbne og Død, II. 583

Hans Globus Cœlestis erobres til Niessa af Prinds Ulrik, og føres til Danmark, II. 774

Dens Inscription og Kostbarhed, II. 775 sq.

Hans andre Instrumenters Skiebne, II. 776 sq.

Stiller Christ: 4. Nativitet, II. 577.

Spaar Amiral Galthe, II. 858

Brahe (Steen) Tychonis Broder, Rigets Raad, II. 525. 562. 577

Søger at forsvare sin Broder, II. 577

Bærer det gyldne Eble ved Christ: 4. Kroning, II. 571

Døer, II. 683

Brandenborgerne kommer Danmark til Undsætning i den store Svenske Krig, III. 316

Fremgang i Holsten, Als, Jylland, III. 363 sq.

Slutter en fuldkommen Alliance med Danmark mod Sverrig, III. 364

Brask, Biskop af Lindkiøbing, vil ej underskrive Gustav Trolles Afsættelse, II. 40 sq.

Hans Practiqve med at underskrive, befrier ham i det Svenske Blodbad, II. 72 sq.

Tvinges til at sværge Gustav Erichsen Troskab, II. 88

Er traadsig mod Gustav I. som vil indføre Reformationen i Sverrig, II. 218

|[712]Flyer af Riget og døer, II. 223

Bredal (Peder) commanderer 4 Krigs-Skibe ved Nyborg, III. 255

Bremen og Hamborg foreenes under een Erke-Bisp, I. 68

Bremen bliver Erkebisp-Sæde for de Nordiske Riger, I. 178

Bremerne erklæres Krig af Christ: Imo. I. 678

Bremerholm, II. 904

Bremer-Vehrde erobres af de Danske, III. 237

Overleveres igien til Sverrig, III. 284

Britanniens gamle Tilstand, I. 20

Kalder de Angler til Hielp mod de Skotter, I. 21

Bemægtiges af de Angler, og kaldes Engeland, I. 22 sq. 117

Deeles i 7 smaa Riger, I. 24

Den Christne Troe indføres, I. 25

Brille-Ducater, II. 918

Brok (Niels) hidser Bønderne i Jylland til Oprør mod Erik Mendved, I. 374

Bliver landflygtig, I. 375

Brokenhuuser, I. 633

Brokenhuus (Frands) Dansk General, under Frid: 2. Sejer over de Svenske, og fanger Generalen Carl Mornay, II. 459

Blesseres i Beleiringen for Warbierg, II. 481. og døer.

(Jacob) Dansk Amiral, bliver fangen af de Svenske, II. 436

Brochman (Jesper) Christ. 2di Secreterer, II. 102.

it. Frid. Imi. II. 255

Bliver Bisp i Siællands Stift, II. 813

Bromsebroiske Fordrag, II. 359. 360

Brostrup (Jens) Erkebisp til Lund, kroner Kong Johannem, I. 749

Brucman (Otto) II. 803 sq.

Brudevielsers Ceremonier i Christ: 4. Tid, II. 740. 748

Brunk (Joh:) I. 387. 389

Brunkebierg, I. 389. 709

Brunna-Old, I. 49. 111

Brunov (Carl) III. 312 sq.

Hans Opførsel i Cronborgs Beleiring, III. 314

Hans Dom, III. 316

Brunsberg, Forbud for Danske Studentere at studere der, II. 693 sq.

Brunsvig rebellerer mod sin Hertug, II. 650

Brøllupsbrev af Christoph: Bavaro, I. 632

– – – af Christ: Imo I. 728

Brølluper, Forordning derom, II. 670. 695 III. 145. 196

Anmerkning derover, III. 147

Bryggeries og Øltappens Confirmation, II. 724

Bucerus (Martinus) er i Estime hos Christ: 3. II. 384

Budstikke, I. 375

Bugenhagius (Doct: Joh:) forskrives til Danmark, II. 348

Kroner Christ: 3. og hans Dronning, ibid.

Reformerer Kirken og Universitetet, ibid.

Forfatter Kirke-Ordinancen paa Latin, ibid.

Ordinerer 7 Superintendenter i Steden for de 7 Bispe, ibid.

Holder Oration imod Melch: Hoffmans Lærdom, II. 387

Bugislaus, oprører de Vendiske mod Canut: 6. I. 249 sq.

Forliger sig med Canut: 6. I. 252

Burcerus (Joach:) første Medicus i det Sorøiske Academie, II. 691

Bukvald, sendes af Frid: 3. i Ambassade til Holland, III. 424.

Buscodocensis (Henricus) II. 389

Böetticher, Svensk General-Major, III. 283

Bøger (Danske) som ere trykte Udenlands, maa ej indføres i Danmark, II. 669

Bøhmiske Opstands Oprindelse, II. 699

Böhmerne antager Friderich Chur-Første af Pfaltz til Konge, II. 700

Blive slagne og bragt til Keiserlig Lydighed, ibid.

|[713]Bøndernes Tilstand i Danmark i den 4de Periodo, III. 18

Børnehuuset oprettes af Christ: 4. II. 682

Børsen indrettes af Christ: 4. II. 904

Bøsser, naar først indførte i Danmark, I. 709

 Modernisering  Kommentarer        Lukk

Vector illustration of blank old antique vintage brown paper parchment scroll with copy space