Register D

Daa (Claus) Dansk Amiral, og Prinds Christ: 5. Medhielper i Regieringen i Christ: 4. Fraværelse, II. 724

Dadelbonden i Iisland, II. 383

Hans Troskab og Mandighed ved Reformationens Indførsel i Iisland, ibid.

Dagmar, Wald: 2. Dronning, I. 273. 275. 295

kaldes ellers Margreta, I. 295

Dalbye-Kloster, I. 647

Dalekarlene rebellere mod Eric: Pomeran: I. 572 sq.

Dalekarlenes Opstand mod Christ: 2. II. 81. 84 sq. 87. 220 sq.

Dal-Junkerens Opførsel og endeligt II. 221

Damius (Frid.) II. 811

Dan holdes for den første Konge i Danmark, I. 37. 49

Betænkning der over, I. 38

Danmark siges at have faaet sit Navn af Dan, I. 49

Antager den Christelige Troe, I. 55. 64. 69. 81.

Keiser Otto 3. giør sig til Protector af 4. Hoved-Kirker i Danmark, I. 102

Antager den Lutherske Religion, II. 224 sq. 233. 343

Vil ej efter Pavens Begiering tage den Romerske Religion, II. 426

Interregnum i Danmark vid: Interregnum.

Deeles imellem mange smaa Herrer, I. 51. 71. 477

Foreenes igien, I. 52. 71. 75.

Deeles i 2 Parter, I. 62

Danmarks Histories Forvildelse, I. 69. 71

Historie-Skrivere deeles i 3 Classer, I. 37 sq. 58. sq. 72. sq.

Konger udslettede af Kongernes Catalogo I. 71.

En 3 dobbelt Konge Catalogus, I. 72 sq.

En anden 3 dobbelt Liste, I. 74

Konger har Titul af Venders og Gothers Konger, I. 276

Danmark og Norge kommer under een Konge, I. 472

Danmarks forvirrede Tilstand efter Frid: 1. Død, II. 274 sq.

Tvistighed om Konge-Vall, II. 275 sq.

Indgaar det Gentiske Fordrag med Hollænderne, II. 287

Faar derover Hansestæderne til Fiender, II. 288 sq.

Danmark om et Vall- eller Arvelig Rige fra gammel Tid, III. 1 sq.

|[736]Dan Mykilati, I. 49. 111.

Dannebod (Thyra) Gorms Dronning, I. 75. 89

Bringer Dannevirke i Stand, I. 89

Particulariteter om hende, I. 90

Dannebrog, I. 106. 281. 299

Dannefær (Jacob) hans priisværdige Gierning, III. 330 sq.

Dannegild, I. 120

Dannehoffe, III. 9 sq.

Dannevirke bygges af Gottrik, I. 60. 89

Bringes i Stand af Dronning Dannebod, I. 89

Danskes Tapperhed i gamle Dage, I. 105

Danske indfødde promoveres i Kong Hanses Tid, og riget er i god Tilstand, II. 10

Dantzeus (Carolus) Fransøsk Gesant i Danmark, II. 447

Er i stor Anseelse hos de Nordiske Konger, II. 448

Arbeider paa Fred mellem Danmark og Sverrig, ibid. 456. 465. 483

Dantzig, siges at være bygt af Wald: 1. I. 242

Beleires af K. Carl Gustav, III. 214. 224

Defensions Skibe, Forordning derom af Christ. 4. II. 794 sq.

Delmenhorst Tvistighed der om, III. 639

Falder ved Convention til Danmark, III. 640

Demiss Stiftes af Christ. 4. II. 914

Depositz Stiftes af Christ. 4. ibid.

Dessaver-Skandse og Broe, II. 712 sq.

Deucalidonske Hav, og de der udi liggende Øer, I. 695

Tvistighed derom mellem Norge og Skottland, I. 696

Gives til Medgift med Prinsesse Margaretha, I. 700

Dibvadius (Georg) Theologus i Kiøbenhavn, II. 552

Sættes fra sit Professorat, II. 552. 754

Dibvadius (Christoph.) skriver mod Adelens Myndighed, dømmes til ævig Fængsel, qvæles af Røg, II. 755

Dina Viinhofvers Historie, III. 56 sq.

Betænkning over hendes Angivelse og Opførsel i Sagen, III. 76

Disputatz om Religionen til Upsal, II. 219 sq.

– – – – til Kiøbenhavn, II. 238. 370

von Dohna (Christoph.) Feldt-Herre under Frid. 2. fanger den Svenske General Pontus de la Gardie, II. 481 sq.

von Dona (Frid.) Dansk Anfører drukner, II. 442

Dorothea (Christoph. Bavari Enke Dronning) faar Christ. 1. til Ægte, I. 643

Lader K. Carl Knudsen stevne for sit Lifgeding i Sverrig og vinder Sagen, I. 667 sq.

Pant sættes Slesvig og Holsten, I. 736

Hendes Lifgeding i Førstendommene confirmeres af Keiseren, ibid.

Seer ej paa Danmarks interesse, I. 700. 737. 780

Er Aarsag til at det Slesvig-Holstenske deeles mellem K. Hans og Hertug Friderik, I. 743

Hendes store Kierlighed til Hertug Frid. I. 742. 753. 772. sq. 780

Raader Kong Hans fra at føre Krig mod de Svenske, I. 747

Reiser til Rom, I. 767

Hendes Løfte om Benedict: Munkene, I. 768

Hendes Død og Caracteer, I. 779 sq.

Dorothea (Hertug Adolfs Enke) reiser til sit Fædrene Land, I. 691

Afstaae Rensborg til Dronning Dorothea, (ibid.)

Dorothea (Hertug Magni Datter af Saxen) giftes med Christ. 3. II. 211

Har stiftet Colding Skole og Hospital, II. 486

Forærer det prægtige Spænde til Kiøbenhavns Raad-Huus, ibid.

Døer, ibid.

|[737]Dorothea (Frid: 1. Datter) giftes med Hertug Albert af Preussen, II. 211

Drakke (Oluf) I. 664

Drost, I. 350. 374. 482. 594. III. 13. 517

Duell, I. 109. 145. 186

Forordning derimod, II. 670. III. 148. 546

Durell, Svensk Minister, reiser fra Danmark, III. 228

Dyr Tid i Danmark, I. 194. 757. 774

Dytmersken bliver giort til et Førstendom af Keiser Frid: 3. I. 716. 800

Ved et Diploma forlehnes Danmark, I. 717

Vil ej lade sig bevæge til Lydighed, I. 733. 741

Erhverver Revocation af det Keiserlige Lehns-Brev, I. 741. 800

Beskrivelse paa Dytmerskens gamle Tilstand, I. 798 sq.

Prætensioner derpaa af Danske Konger, I. 800

Angribes af Kong Hans, I. 802

Giør et stort Nederlag paa de Danske, I. 804 seq.

Handel om Fred, I. 808

Krig med Frid: 2. og Hertug Adolph &c. II. 404 sq.

Svar paa Krigs-Manifestetet, II. 408

Krigen fortsættes, II. 410 sq.

Qvindernes Stridbarhed, ibid.

Dytmersken underkaster sig Herrerne, II. 413

Freds-Artiklerne, II. 414 sq.

Afbede paa Knæe deres Forseelse, og tages til Naade, II. 414 sq. 416

Deeles mellem Kongen og Hertugerne, II. 417

Anstalter, Dytmersken angaaende, II. 423

Dytmerske Vaaben sættes i det Kongelig Danske Vaaben, II. 516

Dytmersken og Holsten føre Krig, I. 521 sq.

Dyveche, Christ: 2. Maitresse, II. 8

Boer tillige med sin Moder i Bergen, II. 9

Reiser med Christ: 2. til Kiøbenhavn, ibid.

Boer paa Amager-Torv, II. 24

Døer og begraves i Helsingøer, ibid.

Dyven (Joh:) Astronomus, II. 399

Døtkener hvoraf saa kaldes, II. 917