Register E

Ebbo Remensis, I. 67

Eberstein, Gouverneur i Glükstad, III. 281

Commanderer i det lykkelige Slag i Fyen, III. 409

Eccius forskrives til Danmark at forfægte den Rommerske Religion, II. 234

Eckbert, Konge af Wessex, foreener Heptarchiet i Engeland, I. 118

Bekriges af de Danske, I. 118

Edrik Streon, myrder Kong Emund, I. 131

Edvard Confessor, I. 176

Edvard Konge i Engeland, Tvistighed med Christ: 1. I. 690 sq. 757 sq.

Plyndrer paa Iisland, og ihielslaar Lehnsmanden, ibid.

Øver Fribytterie mod Danmark, I. 758. 765 seq.

Fred sluttes, I. 771

Edzardus Præst i Hamborg, III. 686

Egteskab forbydes Præsterne, II. 169

Einar vid. Tampeskiælver.

Einersen (Bisp af Skalholt) forfremmer Reformationen paa Iisland, II. 382

Forfølges og fanges af Jon Arnesen, ibid.

von Eitzen, Borgemester i Hamborg, II. 766

von Eitzen (Paulus) en stor Fiende af Formula Concordiæ og dens Forfattere, II. 503 seq.

Elbingske Tractat og dens Virkning, III. 223 seq.

Eleonora Christina (Christ: 4. Dotter ved Kirstine Munk) faar Corfitz Ulfeld, II. 886. III. 555

Fødsel og Opdragelse, III. 572 sq.

Participerer i Ulfelds Fortrædeligheder, III. 580 sq. 586

Arresteres i England, III. 587

|[738]Føres til Kiøbenhavn og sættes i blaae Taarn, III. 587

Adskillige Particulariteter om hende i hendes Fængsel, III. 588

Kommer paa fri Fod efter 23 Aars Arrest, III. 589

Hendes Poësie berømmes, III. 590 sq.

Kongen giver hende Aarlig Pension, og lader hende boe paa Marieboe, III. 589

Hendes Død og Caracteer, III. 592

Eleonora, Hertug Friderichs Datter, faar K. Carl Gustav i Sverrig, III. 166. 429

Eleonora (Maria) Dronning i Sverrig, udelukkes fra Regimentet efter Gust: Adolph: Død, II. 821

Reiser til Danmark, faar Wordingborg Slot til Underholdning, II. 822 sq.

Sverrigs Fortrydelse derover, II. 823

Elephant Ordenen, I. 738

Forandres af Frid: 1. II. 272

Fornyes af Frid: 2. II. 516

Elias Bisp i Ribe, I. 223

Eliæ (Paulus) Carmelita, Lector, skriver Satire mod Christ: 2. II. 52. 141

Refuterer Hans Michelsens Version af Biblen, II. 133. 208

Hans Bog til Borgemester og Raad i Randers slaaes paa Kagen, II. 234

Forfægter den Rommerske Religion, II. 234. 240

Bliver Luthersk; sadler om igien, og kaldes Poul Vendekaabe, II. 240

Elisa (Lehnsmand Oluf Nielsens Frue) hendes mandelige Qvaliteter. I. 656

Midler, I. 702

Reflexion derover, ibid.

Elisabeth en Holstensk Grevinde, har Trolovelse med K. Haagen i Norge, men som der blev intet af Brøllupet, giver hun sig i Kloster, I. 453

Elisabeth, Hertug Gerhardi Enke, Tvistighed med Grev Henrik, Bisp til Osnabrug, I. 522

Søger Tilflugt til Dronning Margreta, I. 523

Pantsætter Førstendommet til Danmark, ibid.

Misforstand med Dronning Margreta, udbryder til Krig, I. 524

Indstævnes med sine 3 Sønner til Nyborg af K. Erik Pomerano, og Dom fældes om det Slesvigske Lehn, I. 535 sq.

Elisabeth (K. Hanses Datter) har Brøllup med Joachim Chur-Første af Brandenborg, I. 809

Forlader ham igien, I. 853

Elisabeth, Christ: 2. Dronning, vid. Isabella.

Elisabeth (Frid: 2. Datter) begieres til Egte af K. Jacob af Skottland, II. 535

Bliver Hinder derudi, II. 535 sq.

Forloves til Hertug Henrich Julium af Brunsvig, II. 536.

Bilager med ham i K. Jacobs Nærværelse, II. 540

Elisabeth, Dronning af Engeland, Intriguer ved det Giftermaal imellem K. Jacob af Skottland og den Danske Princesse, II. 535 seq.

Recommenderer ham forgiæves Princessen af Navarra, ibid.

Tvistighed med Danmark, II. 427. 498. 580 seq.

Døer, II. 586

Elsborg beleires og indtages af de Norske, I. 787

Bekostning derpaa, I. 793

Dens Beskrivelse, II. 640

Beleires og indtages af Christ: 4. ibid.

Elucidations Tractat, III. 237

Emma, Kong Ethelreds Enke-Dronning, faar K. Knud til Egte, I. 133

Bliver landflygtig, I. 152

Hendes Børn, I. 152

Emund, Ethelreds Søn, efter sin Faders Død fortsætter Krigen med K. Knud, I. 127

Er lykkelig i Førstningen, I. 128

|[739]Bliver slagen ved Astune, I. 129

Fred sluttes og Engeland deeles, I. 130

Myrdes af Edrik Streon, I. 131

Engeland, kaldtes fordum Britannien, indtages af de Angler, I. 24. 117

Deeles i 7 smaa Riger, I. 24. 117

Den Christne Troe indføres der, I. 25

Haves Prætensioner paa af de Danske, siden Kong Hroars Tid, I. 50. 54. 99. 118

Engeland, Skotland og Ørkenøer undertvinges af Regner Lodbrok Konge i Danmark, I. 63

Bekriges af Svend Tiugeskiæg, I. 99 sq. 117 seq.

Dets Tilstand før samme Krig, I. 117

Kommer under et Hoved, I. 118

Tager K. Knud af Danmark til Konge, I. 132

Falder fra Dansk Herredom under Haarde Knud, I. 153

Bekriges af K. Harald i Norge, I. 176

Bemægtiges af Wilhelmo Conqvestor, I. 177

Sættes af ham i Stand og Anseelse, I. 178

Continuerer under Konger af Dansk eller Norsk Blod, ibid.

Engelske Sprog i Canuti Magni Tid, I. 150

Engelske promoveres i Danmark, I. 198. 133

Engeland har Tvistighed med Christ. 1. i Damark, I. 690

Øver Fribytteri paa Iisland, I. 757. sq. 765

Fribytter-Krig, I. 758. 765

Gravamina mod Danmark, I. 766

Slutter Fred med K. Hans, I. 771

Tvistighed med Frid. 2. om Øresunds Told, II. 427 sq.

item, om Seiladsen paa Archangel, II. 498. 580

Authors Betænkning derover, II. 499

Tvistighed med Christ. 4. om Fiskeriet ved Norske og Islandske Kuster, II. 580 sq.

Adskillige Moder derom, II. 581. 584 sq.

Tvistigheden ophører ved Dronning Elisabeths Død, II. 586

Krig med Holland, III. 606 sq.

Fred sluttes, III. 630

it. med Frid. 3. i Danmark, III. 619. 628

Engelske Flode kommer i Sundet for at forlige Danmark og Sverrig, III. 368. 379

Er interesseret for de Svenske, III. 369

Aarsag dertil, III. 373

Project angaaende den Nordiske Fred, III. 378

Flodens uformodentlige Bortgang, III. 395 seq.

Engelske Regierings Forandring efter Cromvels Død, III. 396

Forbund med Frid. 3. III. 525

Engelbrecht Engelbrechtsen, hans Portrait, I. 570

Tager sig de misfornøjede Bønder an i Sverrig, og fører deres Klagemaal for Kong Erik Pomerano, I. 570 sq.

Bliver haanlig afviist, I. 571 sq.

Dalekarlene rebellere under hans Anførsel, og har stor Fremgang, I. 572 sq.

Omkommer alle fremmede Bestillings-Mænd i Riget, I. 575

Faar og Raadet paa sin Side, I. 576

Erklæres Generalissimus over Rigets Krigsmagt, I. 578

Forliig sluttes til Halmstad, I. 579

Accorderes Ørebroe Slott og Stad sin Lifstid, I. 580

Ny Urolighed i Sverrig, I. 584

Bemægtiger sig Stokholm, I. 585

Bliver igien erklæret for Generalissimus, I. 587

Fortrydelse fordi Carl Knudsen bliver Rigets Forstander, I. 586 sq.

Bliver myrdet af Mogens Bengtsøn, I. 587 seq.

Engelholm bliver Kiøbstæd og faar adskillige Privilegier, II. 24

Ericus Olai, en Svensk Historieskriver, I. 636

|[740]

Erik (Haralds og Regners Broder) bliver døbt til Mayntz, I. 66. 80

Faar af Keiser Lud: Pio, som var Fadder ved hans Daab, en Part af Frisland, I. 66

Disputerer Erik Barn Danmarks Krone, I. 68

Forfremmer den Christelige Troe, I. 68 sq. 80 seq.

Erik Barn, har Disput om Danmarks Krone, I. 68. 81

Tyranniserer mod de Christne, I. 69. 81

Bliver omvendt og forfremmer den Christelige Troe, I. 69 sq. 81

Bygger Kirke i Ribe, ibid.

Erik Jarl, I. 98

Erik Ejegod (Svend Estridsens Søn) bliver Konge i Danmark, I. 195

Den Kongl. Myndighed svækkes formedelst hans store Fromhed, I. 195 sq.

Reiser til Rom at forestille den Tvistighed med Erkebispen af Hamborg, I. 196 sq.

Erhverver Erkebispe-Sæde til Lund for de 3 Nordiske Riger, I. 197

En selsom Historie om hans Raserie, I. 198

Reiser til det hellige Land, I. 199

Sætter sin Søn Harald imidlertid til at regiere, I. 199. 202

Hans Avantures i Constantinopel, I. 200

Døer paa den Øe Cyprus, ibid.

Portrait, ibid. sq.

Dronning og Børn, I. 199. 201. 204 sq.

Lov og Ret, I. 201

Erik Emund, Erik Ejegods Søn, kaldes og Erik Harefod, I. 204. 211. 215

Søger at hevne det Mord, som Prinds Magnus havde bedrevet paa Hertug Knud, I. 209

Hyldes til Konge af Almuen, som for dette Mord skyld giør Opstand mod K. Nicolaum, I. 209 sq.

Bliver slagen ved Værebroe, og maa flygte til Norge, I. 211

Kommer igien og erholder Seier i det Slag ved Fodvig, ibid.

Bliver Konge i Danmark, I. 215

Lader sin Broder, og hans Sønner omkomme, I. 216

Tvistighed med Bisp Eskild om Erkebispe-Sædet i Lund, I. 217

Omkommes af en Jydsk Herremand, I. 218

Erik Lam, faar Kongl. Myndighed efter Erik Emund, I. 218

Tvistighed med Oluf Haraldsen om Riget, I. 219. sq.

Oluf omkommes og Tvistigheden dempes, I. 221

Fører slet Conduite i det Tog paa Venden, bliver syg og giver sig i St. Knuds Kloster i Odense, ibid.

Erik den Hellige, Konge i Sverrig, bliver ihielslagen i den Krig med Magno Skateler, I. 231

Hans Død hevnes, I. 231 sq.

Erik Plogpenning, I. 300. 309

Rigets Decadence og Aarsag dertil, ibid.

Tvistighed med sin Broder Abel, I. 301 sq.

Krig med Lybek, I. 304

Ny Krig med sine Brødre, I. 305

Faar sin Broder Knud fangen, I. 306

Ny Krig med sine Brødre, ibid.

Fører sin Broder Christoph: fangen til Danmark, ibid.

Giver ham løs igien, I. 307

Fortsætter Krigen med Abel og tager Slesvig ind, I. 307

Forliig med sine Brødre, I. 308

Paabyder Plougskatt, I. 308

Skaaningerne blive derover oprørske og straffes, I. 308 sq.

Tog paa Lifland, I. 303. 309

Tvistighed med de Holstenske Grever om Rensborg, I. 309 sq.

Reiser hen at besøge sin Broder Abel, som handlede forrædersk imod ham, I. 310 seq.

|[741]Bliver ynkelig myrdet, I. 312

Canoniseres, I. 312. 331

Portrait, I. 313

Dronning og Børn, I. 315

Anseelige Mænd i hans Tid, ibid.

Erik Glipping (Christoph. 1. Søn) succederer sin Fader, I. 341

Rigets Tilstand ved hans Regierings Tiltrædelse, I. 342 sq.

Tvistighed med Bisperne, ibid.

Indgiver Gravamina mod Erkebispen til Pave Urban. 4. I. 344

Tvistighed med Hertug Erik (Abels Søn) om det Slesvigske Lehn, I. 344 sq.

Slag med ham ved Lohæde, I. 345

Bliver tillige med sin Moder fangen, I. 346

Bliver sat i Fængsel i Nyborg, ibid.

Løslades med Condition at ægte Margreve Ottonis af Brandenborg hans Broder-Datter, og forlehne Hertug Erik med Førstendommet, I. 346

Giver ny Klage til Paven, som skriver Erkebispen et haart Brev til, I. 347 sq.

Sagen examineres af Pave Clemens 4. og Riget sættes i Band, I. 348

Forliig skeer mellem Kongen og Geistligheden i Gregorii 10. Tid, ibid.

Tog paa Estland og Sejer, I. 350

Indvikles i Krig med Sverrig, ibid.

Krig paa nye med Hertug Erik, I. 353

Hertugen døer, og Kongen bliver Formynder for hans Børn, ibid.

Als, Arroe og Femern komme under Riget igien, ibid. sq.

Bilager med Agnete Margrev Alberts Datter af Brandenborg, I. 354

Tvistighed med Grev Jacob af Halland, ib.

Myrdes i Finderup, ibid.

Hans Caracteer, I. 355

Dronning og Børn, ibid.

Erik (K. Abels Søn) begierer af Kong Erik Glipping, at forlehnes med Slesvig efter den Tydske Lehns-ret, I. 344

Fører Krig mod Danmark, fanger Kongen og Dronningen, og lader dem arrestere, I. 346

Forliig sluttes, og han forlehnes med Førstendommet, I. 346

Bekriges paa ny af Kong Erik, I. 352 sq.

Døer, I. 353 sq.

Hans Børn, ibid.

Erik Mendved (Erik Glippings Søn) bliver Konge i Danmark efter sin Fader, I. 356

Hertug Waldemar forestaar Riget i hans mindre Aarighed, ibid.

Inqvisition og Dom over dem, som havde myrdet hans Fader, I. 357

De flygte til Norge og ophidse K. Erik Præstehader til Krig mod Danmark, I. 358

De Norske skiende og brende, I. 359

Fred mellem Danmark og Norge, I. 371

Tvistighed med Erkebisp Grand, og Aarsag dertil, I. 361 sq.

Lader ham fængsle tillige med Provst Jacob af Lund, I. 363 sq.

Bruger haard Medfart mod de Fangne, som omsider bryde hemmelig af Arresten, I. 364 sq.

Process mellem Kongen og Erkebispen, I. 367

Dom i Sagen, ibid.

Riget sættes i Band, I. 368

Hans ydmyge Brev formilder Paven, og Excommunicationen ophæves, I. 368 sq.

Bedrifter i Tydskland, I. 372

Oprør i Jylland straffes, I. 374 sq.

Misforstand med hans Broder Hertug Christopher, I. 375

Gravamina imod ham, I. 376

Forsohnings-Brev, I. 377

Giør 2de Tog paa Sverrig for at befrie sin Svoger den fangne Kong Birger, I. 382 sq.

it. for at skaffe K. Birger Riget igien, I. 385

|[742]Tvistighed med Margreta Waldemar af Brandenborg, I. 390 sq.

Død og Portrait, I. 391

Dronning og Børn, ibid.

Love, I. 393

Tvistighed om Successionen, I. 394

Erik Præstehader, Konge i Norge ophidses til Krig mod Erik Mendved, I. 358 sq.

Protections-Brev for dem, som havde myrdet K. Erik Glipping, I. 358 sq.

Røver og plyndrer i Danmark, I. 359

Efter 19 Aars Krig sluttes Florliig, I. 371

Successions-Tvistighed mellem Norge og Skotland, I. 360

Erik (Hertug) Kong Birgers Broder i Sverrig, tillige med sin Broder Waldemar forlader Sverrig, og fører Krig mod Kong Birger, I. 378 sq.

Tager K. Birger og hans Dronning fangen, tvinger ham at afstaae Regieringen, og sætter ham i Fængsel, I. 382

Forliig sluttes og Kongen løsgives, I. 384

Krig paa nye, Forliig sluttes til Helsingborg, og Sverrig deeles i 3 Deele, I. 385 sq.

Bliver af sin Broder K. Birger ilde medhandlet, fængslet, og i Fængslet omkommer, I. 387

Erik, Christoph. 2. Søn, krones tillige med sin Fader til Konge i Danmark, I. 395 sq.

Hans slette Opførsel, ibid.

Sendes af sin Fader at stille den Opstand som var skeed i Riget, bliver fangen og ført til Haderslev, I. 401 sq.

Frelses af sit Fængsel, I. 411

Hans Hæst falder med ham i det Slag ved Lohæde mod Grev Geert, I. 417 sq.

Døer, I. 419

Erik Pomeranus (Hertug Wratislavi Søn,) Dronning Margretes Søster-Dotters Søn, bliver samtykt at være Dronning Margretes Successor i Danmark og Norge, I. 493. 534

item i Sverrig, I. 507. 534

Vil ej lade sig regiere af Dronning Margrete, I. 526. 531. 535

Krig med Holsten, taber, I. 525 sq.

Forliig, I. 527 sq. 535

Efter Dronning Margretes Død regierer eene, og fører et slet Regiment, I. 534

Rigets Tilstand ved hans Ankomst til Regieringen, ibid. sq.

Lader Hertuginde Elisabeth og hendes 3de Sønner &c. indstevne, og Dom afsige angaaende det Slesvigske Lehn, I. 535 sq.

Keiserlig Confirmation paa Dommen, I. 541

Vegrer at forlehne Hertug Henrik med Slesvig, I. 539 sq.

Den langvarige Krig med Holsten, I. 540 sq.

1ste, 2det og 3die Tog udi Førstendommene, I. 541 sq.

Forgiæves Handel om Fred, I. 544

Holstenerne erobre Femern, I. 543

Kongen igientager samme Øe, og huserer ilde der, I. 545 sq.

Ny Handel om Forliig, I. 547

Krigen gaar for sig igien, I. 548

Hansestæderne stille sig an som de tage Kongens Parti, I. 549 sq.

Paven og Keiseren antage sig Kongens Sag, I. 552

De stridende Parter compromittere paa Keiseren, og Dom afsiges, I. 522 sq.

Kongen reiser til det hellige Land, I. 554

Holstenerne ere misfornøjede, og appellerer til Paven, I. 554 sq.

Dommen exeqveres, og Krigen begynder igien, I. 555

Faar Feidebrev fra Hansestæderne, I. 557

Hans slette Opførsel, I. 557 sq.

Er lykkelig mod Hansestæderne, i sær til Søes, I. 559 sq. 561 sq.

Krigen continuerer, Keiseren formaner Hansestæderne til Fred, men forgiæves, I. 562

|[743]Fortrydelse paa Dronningen for det Tog hun giorde paa Straalsund, I. 565 sq.

Negotiationer om Fred. Tre af Hansestæderne giøre Fred med Riget, I. 566 sq.

Almindelig Misfornøjelse i Sverrig, I. 569

Dalekarlene rebellere, I. 572

De giøre stor Fremgang, I. 573 sq.

Kongen kand ej med Magt tvinge dem, I. 577 sq.

Mode til Halmstad, Forliig sluttes, I. 579 seq.

Fred med Holsten og Hansestæderne, I. 581

Recommenderer Hertug Bugislaum til at succedere sig, I. 582

Bliver nægtet, men Raadet tilstæder Kongen at bruge ham til sin Medhielp i Regieringen, I. 583

Reiser bort, og har i Sinde at forlade Riget, I. 583

Kommer igien, og har adskillige Pommerske Herrer med sig, hvilke han betroer Rigets Lehn, I. 584

Ny Misfornøjelse og Urolighed i Sverrig, I. 581. 584

Mode til Calmar om Forliig, I. 591

Fæstningerne indrømmes Svenske Befalnings-Mænd, I. 592

Den nye Calmarske Foreening, I. 593 sq.

Lider Skibbrud ved Gulland, og opholder sig der en Tid lang, I. 591. 600

Kommer til Danmark, tager Rigets Klenodier og Breve, og undviger Rigerne, I. 600

Begiering til ham at han vil antage Regieringen i Sverrig, I. 604

Faar Opsigelse-Brev fra Danmarkes Riges Raad, I. 605 sq.

Svarer derpaa, I. 608 sq.

Authors Betænkning over hans Forsvar-Skrift, I. 610

Opholder sig paa Gulland og agerer Fribytter, I. 601. 611. 641

Bliver beleiret af de Svenske, overgiver Øen til de Danske, og reiser til Pommern, I. 611. 641

Døer i Armod, I. 611

Hans Portrait, I. 611 sq.

Forsømmer Grønlands Handelen, II. 599

Dronninger, I. 615 sq.

Erik, Tvistighed med sin Fader Magnus Smek, Konge i Sverrig, I. 438 sq.

Forgives af sin Moder, I. 439. 452

Erik Nielsen vil undsætte Erkebisp Bengtson, og bliver slagen ved Vesteraas, I. 692

Vil ikke erkiende Carl Knudsen for Konge i Sverrig, I. 703

Tager K. Carls Dotter Magdalena, samt Birger Trolle til fange, I. 704

Erik Carlsen vil ikke erkiende Carl Knudsen for Konge i Sverrig. I. 703

Bliver slagen af Niels og Steen Sture, og flyer til Danmark, I. 704

Overtaler Christ. 1. at indfalde i Sverrig, I. 704

Erik Rødhoved, vid. Rødhoved.

Eriksen Leif, vid. Leif.

Erik Pukke, vid. Pukke.

Eriksen (Lars) Anfører for K. Gust: Eriksens Armee, sendes med et Antall Folk mod Upsal, II. 85

Overrumpler Bengt Bing, som laae og sov sin Ruus ud, og indtager Bispegaarden, II. 86

Eriksen (Gotskalk) skriver til Christ. 2. om Svenske Sager, II. 107

Eriksen (Steen) en Svensk Herre, sendes til Tydskland af K. Erik 14, men maa ikke komme igiennem Kiøbenhavn uden Pas, II. 432

Vil trænge sig igiennem med Magt, II. 433

Arresteres paa Kallundborg Slot, ibid.

Faar Lov at reise hiem, men skal indstille sig igien inden en vis Tid, II. 448

Mistænkes af K. Erik, tages igien til Naade, ibid.

Stikkes ihiel i den store Revolution, II. 477

|[744]St. Eriks Skrin, II. 86

Erik 14 Konge i Sverrig, Gust: 1. Successor hans Caracteer og Opførsel, II. 431. 459 sq.

Er en Fiende af Prinds Magno, II. 425. 432

Fodrer Troskabs Eed af Indbyggerne i Reval, II. 425

Protesterer mod 3 Kroner i det Danske Vaaben, II. 432

Sender Gesantskab til Cassel, som forbydes at reise fra Kiøbenhavn uden Pas, II. 432

Deres Arrest giver Anledning til Krig, II. 433 sq.

Laver sig til Krig, II. 434

Conjuncturerne i Sverrig før Krigen, II. 435

Faar Krigs-Manifest fra de Lybske, II. 435

Victoriserer i det Søeslag ved Borringholm, II. 436

Har Behag i at drive Spot med de Fangne, II. 437

Faar Krigs-Manifest fra Danmark, ibid.

Holder Spioner i Kiøbenhavn, ibid.

Krigen begynder til Lands og Vands, II. 438 seq.

Lader publicere et Contra-Manifest, II. 439

Hans Frierie, II. 432. 437. 440. 459 sq.

Lader sin Broder Hertug Johan fængsle, II. 440

Giver ham løs igien, II. 462

Beleirer Halmstad forgiæves, II. 441

Bliver slagen ved Markerød, ibid.

Skiænder og brænder i Skaane, II. 442

Hans Flode bliver slagen ved Øland, og Amiral-Skibet, Makeløs, sat i Brand, II. 443

Nægter at lade mode til Rostok for at handle om Fred, II. 444

Begierer Stilstand af Frid: 2. men faar den ikke, II. 445

Giør Indfald i Blegind, indtager Rodnebye, og handler u-christelig, II. 446

Vil ikke indgaae Fred, II. 448. 456. 465

Bemægtiger sig Jemteland, II. 449

Drives ud igien een og anden gang, ibid.

Bliver slagen ved Bahuus og Elsborg Slotte, II. 450

Erobrer Warbierg, og øver stor Grumhed, ibid.

Bliver slagen ved Svarteraae, II. 451

Hans store Forbittrelse mod sine Officiers, II. 452

Adskillige Søeslag, II. 452 sq.

Handler ilde med den fangne Amiral Rud, II. 455

Fører de Fangne i Triumph igiennem Stokholm, ibid.

Vil ikke indgaae Fred, II. 456

Giør et nyt Forsøg paa Bahuus, men med stor Forliis, II. 458

Gifter sig med en gemeen Pige, II. 460. 473

Er jaloux over hendes gamle Friere, II. 461

Lader sig forføre til meget Ont af Jøran Pedersen, ibid. 472

Hans Grumhed mod de Sturer, II. 462

Falder i Raserie, ibid.

Krigen continuerer, II. 463

Forgiæves Handel om Fred til Stralsund, II. 465

Indfald i Norge, beleirer Aggershuus forgiæves, ibid.

Hans Lande tilføjes stor Skade af Daniel Rantzov, II. 459. 466. 470

Giør Indfald i Gyngeherred, men drives af de Danske tilbage igien, II. 471

Hans Brødre conspirere mod ham, II. 473

Han lader fælde Dom over dem, II. 474

Deres Manifest imod ham, ibid.

Beleires af dem i Stokholm, ibid.

Maa overgive Staden, og give sig fangen, II. 476 sq.

Sættes med sin Dronning i ævigt Fængsel, II. 477

Nyder slet Opvartning, skriver sin Broder til derom, ibid.

|[745]Død og Begravelse, II. 478. 614

Erkebispedom oprettes i Danmark, I. 483. 196 seq.

Erkebispenes store Anseelse, II. 163 sq.

Agerede Generaler, II. 168

Deres Hofmod, II. 164. 220

Ernst (Greve af Mansfeld) arresteres for Gield af Ahlefeld, I. 691

Ernst (Joh:) Hertug af Saxsen-Weymar, bliver blessered ved Nienborg, II. 707

Holder adskillige Skiærmysseler med General Wallenstein, II. 708

Driver de Keiserlige af Neder-Saxsen, II. 717

Andre hans Progresser, II. 718

Esger, Erkebisp flygter af Danmark med Hertug Christoph. I. 377

Kommer tilbage igien, og faar sit Stift; item Bornholm, I. 396

Misfornøjet med K. Christoph. 2. fordi han ej faar Bornholm, I. 396. 400

Hans Portrait, I. 407 sq.

Tilnavn Juel, I. 408

Eskild Erkebisp i Lund, I. 218. 219 sq.

Fængsles af Svend Grathe, men igien løsgives, I. 222. 243

Bliver Sverrigs Primat, I. 226

Caracteer og Lefnets-Beskrivelse, I. 243 sq.

Eskild, Erkebisp i Trundhiem, vil sætte Grønland i Stand igien efter den sorte Pest, II. 599

Estland kommer under Danmark i Canut: 6. Tid, I. 252

Selges derfra i Wald: 3. Tid, I. 434

Ethelred, Konge i Engeland, I. 119

Slutter Fred med de Danske, ibid.

Giver hemmelig Befaling at myrde dem, I. 121

Hvilket foraarsager Krig, og Engelands Undergang, I. 122 sq.

Maa flygte Riget, I. 124

Kaldes tilbage igien, I. 125

Døer, I. 127

Euphemia, Christoph: 2. Dronning, I. 422. 424

Døer og begraves i Sorøe, I. 416. 422

Evangeliske Foreening, II. 698

Evangeliske Troes Bekiendelse, overgiven paa Rigsdagen i Kiøbenhavn i Frid, 1 Tid, II. 235