Register F

Faaborg (Hans) Torben Oxes Secreterer, confirmerer Christ: 2. Mistanke om Torben Oxe, II. 25

Kand ikke giøre Regnskab for sin Herre, og derfor bliver hængt, ibid.

Een Løgn om brændende Lyys ved hans Galge, II. 30

Fabricius (Johan) II. 811

Fæstninger i den første Periodo, I. 115

Falster (Jens) lader Harald Pletting rette, I. 812. 816

Bliver af Plettings Paarørende huggen i stykker, I. 816

Fanaticismus, Virkninger deraf, II. 219. III. 90 sq. 398 sq.

Fectenius (Petrus) bruges af Kong Johan til Religionens Forandring i Sverrig, II. 611

Forfatter en nye Liturgie af Catholsk og Luthersk Religion, II. 612

Sendes af Kongen til Paven om Liturgiens Confirmation, ibid.

Drukner paa Vejen, II. 614

Feide 7 Aars mellem Danmark og Sverrig, II. 430

Feide-Brev Frid: 2. mod Sverrig, II. 437

– – it. Christ: 4. II. 626 sq. 634

Feltslag ved Aqvas Sextias, I. 8

ved Vercelli, I. 11. ved Fodvig, I. 211

ved Værrebroe, I. 211, ved Nestved, I. 342

ved Lohæde I. 345. 417. ved Howa, I. 351

ved Agnabroe, I. 381. ved Brunkebierg, I. 709

mellem Meldorp og Hemmingstad, I. 803

|[746]ved Gottorp, I. 399. ved Taphæde, I. 425

ved Gamborg, I. 444. ved Falkiøbing, I. 501

paa St. Jørgens Bierg, I. 624. ved Rødebroe, I. 780

udi Vester-Gothland, I. 822. ved Phantehule, I. 842

ved Bogesund, II. 57. ved Upsal, II. 60

ved Lund, II. 203. ved Brunketofte-lund, II. 204

ved Helsingborg, II. 313. ved Øxnebierg, II. 319

ved Aalborg, II. 306. ved Svarteraae, II. 450

ved Calmar, II. 631. ved Stangebroe II. 621

ved Markerød, II. 441. ved Königs-Luther, II. 720

ved Czarnova, III. 188. ved Gnesna, III. 213

ved Warschau, III. 216 sq. ved Laholm, III. 217

paa Iisen mellem Jylland og Fyen, III. 253

ved Nyborg, III. 409 seq.

Felt-Tegn, I. 106.

Ferdinandus 1. Romersk Keiser, II. 395

Begierer Rigs-Styr af Hamborg, II. 420

Anholdes af Hamborgerne om Confirmation paa deres forrige Frihed at mynte Penge, ibid.

Ferdinandus 2. Romerske Keiser giver Greven af Skovenborg Titul af Første af Holsten, II. 673

Krig mod de Protestantiske Førster i Tyskland. II. 676 sq. 696 sq. 700 sq.

Bringer Bøhmen til Lydighed. II. 700

Giver den Pfaltziske Churførstes Værdighed bort til Hertugen af Bayern. II. 701.

Faar Brev fra Christ: 4. om den Pfaltziske Churførstes restitution. II. 677 sq. 686.

Søger Udflugter derfra. II. 686 sq.

Raader Christ. 4. som var udvalt til Kreds-Oberst, at staae fra sit Forsæt, II. 702 sq.

Faar Svar derpaa af Christ. 4. II. 703 sq.

Begierer af Holsten at hyldes. II. 731 sq.

Hans ubillige Freds Conditioner med Danmark II. 727.

Handel om Fred med Danmark til Lybek. II. 732.

Freds-Tractaterne. II. 733 sq.

Freden ratificeres og udraabes. II. 735.

Protesterer mod Chr. 4. at han ej maatte arve Pinnenberg. II. 820.

Fisk af underlig Skabning og Størrelse fanges, II. 379.

Find Arnesen, misfornøjet med K. Harald, og flygter til Danmark. I. 169. 171.

Bliver fangen i det Slag ved Helsingøer, I. 171.

Hans merkelig Samtale med Harald, I. 172

Bliver løsgiven, I. 173

Financernes forrige Tilstand. III. 483.

Finmarks Mynt, II. 918.

Flekkerøes Fæstning anlegges, II. 801

Flemming (Erik) en Finsk Herremand, stiller sig an, som han var Gustav Eriksens Fiende, men flyer med et Antall Folk til ham, II. 106

Flemming (Claus) Svensk Amiral, II. 853. 855.

Døer, II. 857

Flensborg beleires af Holstenerne og Hansestæderne, men forgieves, I. 559

Overrumples og indtages. I. 567

Flensborg Skole funderes, II. 512

Flodens Udrustning i Frid. 1. Tiid, II. 252. seq.

Fossa Mariana, I. 6

Foreening imellem de 3 Nordiske Riger, I. 509. seq. 593. seq.

Formula Concordiæ, II. 502. sq. III. 701. sq.

Forskrekkelse i Kiøbenhavn og Stokholm, II. 469

Franciscus, K. Hansses Søn, I. 790. døer, I. 845

Franciscus 1. af Frankrig, overlader Christ. 2. 2000 Fodfolk, II. 53

|[747]Søger at faae Joh. Rantzau i sin Tieneste, II. 266

Giør Alliance med Sverrig, II. 361

item med Danmark, ibid.

Faaer Hielp fra Danmark mod Keiseren, II. 364

Franke, II. 252.

Frankerig molesteres af de Cimbrer og Teutones. I. 2.

Handel paa Narva, II. 739

Ambassade derom til Danmark, for at handle om Tolden ved Øresund, II. 739. sq.

Faaer sin Ansøgning, II. 744

Arbeider paa Fred mellem Frid. 3. og Carl Gustav, men er interesseret for Sverrig, III. 373

Project angaaende den Nordiske Fred, III. 378

Fredag Navn af Freja, I. 77

Freds-Tractater, I. 483

Fredsommelighed, II. 395

Freginus (Marinus) prædiker Aflad i Danmark, men spilles et artig Puds, I. 677

Freia, Gudinde i Norden, I. 77 sq.

Frejer, Afgud, I. 77

Fremmed Krigsfolk ere utroe, II. 639

Fremmed Øvrighed og Embeds-Mænd ere farlige, II. 330

Fribytterie, I. 101. 107. 836. 841. II. 388

Fribytter-Krig mellem Danmark og Engeland, I. 690. 757 sq. 765

Endes, I. 771

Friderica Amalia, Kongel. Prinsesse, Bilager med Christian Albrecht, Hertug af Holsten Gottorp, III. 678. 693.

Fridericia, v. Frideriks-Odde, anlægges, III. 144

Erobres af Amiral Wrangel, III 249

De Svenske uddrives igien, III. 364 sq.

Friderichsborgs Slots Grundvold legges af Frid: 2. II. 497 sq.

Fuldfærdiges af Christ: 4. II. 902

Friderichshalds første Opkomst, III. 411 sq.

Videre Tiltagelse, III. 415

Beleires 3 gange, III. 412 sq.

Friderichsstad bygges, II. 681

Dens Skole gives 1000 Rdlr. af Frid: 3. III. 46

Fridericus 2, Keiser, holder Venskab med Wald: 2. og giver ham Diploma paa Venden, I. 276

Fridericus 3, Keiser, tager med stor Pragt mod Christ: 1., som besøger ham, I. 716

Foreener Holsten, Stormarn og Ditmarsken til et Hertugdom, og giver Christ: 1. et Diploma derpaa, I. 717

Ved aabne Breve formaner den Neder-Saxiske Kreds at assistere Christ: 1, hvis Dytmerskerne ej vil beqvemme sig til Lydighed, I. 725

Fridericus 1. (Christ: 1. Søn) I. 738. II. 176

Er Stam-Fader for de regierende Danske Konger, II. 191

Faar Deel i det Slesvig Holstenske, I. 744. 772. II. 176 sq.

Titul af Arving til Norge, I. 745

Hyldes i Fyrstendommene og af Hamborgerne, ibid.

Skikkes til Cøln at studere, I. 753

Faar et Canonicat, men forlader det igien, og reiser til sit Fyrstendom. ibid.

Giør Prætensioner paa at aflegges, som et Kongl. Barn, med et Lehn, som Lolland, Falster, eller Møen, I. 777

Faar Svar derpaa af Danmarks Raad, ibid.

Critiqve derover, I. 778.

Brøllup med Anna, Churførst Joachims Søster af Brandenborg, I. 809

Hans Søns, Hertug Christians Fødsel, I. 831

Bivaaner sin Broder-Søns Christ. 2. Brøllup, II. 20

Ditlef Reventlaus Spaadom om ham samme Tiid, ibid.

|[748]Giør Forbund med Hansestæderne mod Christ. 2. II. 108. 178

Tvistighed med Christ. 2 om det Holstenske Lehn, II. 110. sq. 176. sq.

Mode derom til Leventzo, it: til Bordesholm, II. 112. sq. 177

Cassation af Christ. 2 erhvervede Keiserlige Lehns privilegium, II. 114.

Tilbydes den Danske Krone, og tager der imod, II. 121. sq. 178

Manifest mod Christ. 2. II. 153. sq.

Rigets Tilstand ved hans Ankomst til Regieringen, II. 162 sq.

Forbereedelse til hans Historie, II. 174 sq.

Forbund med den Danske Adel, II. 178

Hyldes til Konge paa Viborg Landsting, II. 180

Haandfæstning, ibid.

Fyen sværger ham Troskab, ibid.

Søger forgiæves med gode at vinde Siælland, ibid.

Bemægtiger sig Siælland undtagen Kiøbenhavn og Callundborg, II. 181

Beleirer Kiøbenhavn, ibid.

Callundborg overgives til ham, II. 182

Reiser til Holsten for at gaae Christ. 2 i møde med sin Krigshær, II. 183

Lybekerne undskylde at deres Flode forlod Kiøbenhavns Beleiring, II. 184

Kiøbenhavn Capitulerer, II. 185

Item Malmøe, ibid.

Antages til Konge i Norge, II. 190

Haandfæstning, II. 198

Tager Gulland i protection mod Sverrig, II. 192

Lader Norbye blive Gouverneur derpaa, ib.

Misforstaaelse med Gustav 1. II. 194

Handel om Forliig, ibid.

Taler med Gustav 1. i Malmøe, II. 195 sq.

Krones af Erkebisp Trolle i Upsal, ibid.

Forliig sluttes mellem Rigerne ved de Vendiske Stæders Mellemhandling, II. 197

Mode til Hamborg, Christ. 2. angaaende, er Frugtesløs II. 199

Skikker Joh. Rantzau med en Krigsmagt mod Norby som var indfalden i Skaane, II. 201 sq.

Slag og Sejer ved Lund og Brunketoffte Lund II. 203 sq.

Norby aflægger Troskabs Eed og overleverer Gulland til K. Frid. II. 205

Adskillige Freds Forslag og Moder Christ. 2. angaaende, II. 212 sq.

Alliance med Skotland og Frankrig, II. 214

Lader Kiøbenhavn stærkere befæste, II. 215

Adskillige andre Anordninger Kiøbenhavn angaaende, ibid.

Hans Varsomhed i Religionens Sager, II. 217. 224 sq. 230

Giver sin Meening tilkiende om Reformationen, paa Herredagen til Odense, II. 225

Tager de Luterske i protection, II. 226. 230. 241

Forbinder Bisperne til at beskytte den Evangeliske Lærdom, II. 227

Særdeles Opførsel i Religions Sager, II. 230

Exempel paa hans liden Myndighed, II. 231

Stifter Lectores Theologiæ i Malmøe, II. 232. sq.

Forskriver Mag. Hans Taussen til Kiøbenhavn, II. 233

Berammer et stort Mode for Religionen, II. 233 sq.

Rigsdagen løber Frugtesløs af, II. 239

Indgaaer det Smalkalske Forbund med de Evangeliske Førster, II. 241

Lader tillukke vor Frue Kirke Dørre, formedelst det Oprør der skeede i Kirken, II. 242

Forbund med Sverrig imod Christ. 2. som igien søgte at komme paa Thronen, II. 246

|[749]Faar Undsættning fra Lybek, ibid.

Faar Opsigelse-Brev fra det Norske Raad, II. 248 sq.

Præparatorier til Krig mod Christ. 2. som havde bemægtiget sig Norge, II. 252 sq.

Affærdiger en Flode til Norge, II. 253. 255

Giør Vice-Biskop Gyldenstierne til Amiral over Floden, og giver ham Fuldmagt at handle med Christ. 2. II. 255

Handel om Forliig, II. 256

it. om frit Leide for K. Christ. II. 257

Giver Contra-Ordre og indskrenker Gyldenstiernes Fuldmagt, II. 258

Faar Brev fra Christ. 2. om hans Ankomst II. 263

Er misfornøjet over at Gyldenstierne havde givet ham frit Leide, II. 264

Lader Christ. 2. arrestere, II. 265

Hører ilde derfor, II. 266

Forbyder Hollænderne Fart igienem Sundet, II. 267

Ophæver det Forbud igien, II. 268. 284

Faar derover Hansestædernes U-venskab, II. 268

Hyldes paa nye af de Norske, II. 269

Død og Caracteer, ibid.

Dronning og Børn, II. 271. sq.

Mærkværdige Ting i hans Tiid, II. 272

Lov og Rett, ibid.

Elephant-Ordenen forandres, ibid.

Myntens Tilstand, II. 273

Berømmelige Mænd i hans Tiid, II. 273 sq.

Rigets forvirrede Tilstand efter hans Død, II. 274

Rigets Seil sønderbrydes ved Konge-Vallet, II. 277

Fridericus 2dus Christ. 3 Søn fødes, II. 312

Hyldes til sin Faders Successor i Danmark, II. 366. 403

Item i Norge II. 374. 403

Hans Optugtelse, II. 403 sq.

Udenlands Reise, II. 404

Succederer sin Fader, og finder Riget i en ypperlig Stand, II. 403 sq.

Associerer sig med Hert. Adolph og Hans, og fører Krig mod Dytmerskerne, II. 405 sq.

Krigs-Manifest, II. 407

Fremgang i Dytmersken, II. 410 sq. 413

Hans Mildhed mod de Fangne, II. 411

Freds Artikle med Dytmerskerne, II. 414

Autors Betænkning over denne Krig, II. 416

Deeler Landet mellem sig og Hertugerne, II. 417

Haandfæstning til Rigerne, II. 417

Kroning, II. 418

Hans Svar til Christ. 2. Creditorer, ibid.

Demper Svermerie i Kremper-Marsk, II. 419

Handel med Hamborg om at mynte, II. 420

Aflægger sin Broder Prinds Magnus med Churland og Øsel for sin Anpart af Holsten, II. 421

Anstalter, angaaende Dytmersken, II. 423

Gesantskab til Rysland, og skaffer Prinds Magnus Stilstand med Rysserne, II. 425. 500

Raader sin Broder at indføre Reformationen paa Øsel, II. 426

Giver de Pavelige Legater slet Afviisning, ibid.

Byder sig til at indløse Ørkenøer og Hetland af den skotske Regiering, II. 427. 507

Tvistighed med Engeland om Øresunds Told, ibid.

Fornyer det Forbund med Frankrige, II. 428

Begaves af Carolo 9, Konge i Frankrig, med St. Michels Ridder-Orden, II. 429

Bivaaner sin Systers Brøllup til Zell, ibid.

Sætter commission i den Sag mod de Contorske i Bergen, II. 430

Tvistighed om de 3 Kroner i Riget, II. 431

Forbyder K. Eriks Gesandtere at Reise ud af Kiøbenhavn uden Pass, og lader dem arrestere, II. 432 sq.

|[750]Aarsag til den 7 Aars Krig med Sverrig, II. 431 sq.

Laver sig til Krig med Sverrig, II. 434

Forbund med Lybek, II. 435

Conjuncturerne i begge Riger før Krigen, II. 435

Taber et Søeslag ved Boringholm, II. 436

Feide-Brev mod Sverrig, II. 437

Rykker med sin Armee ind i Sverrig, og erobrer Elsborg, II. 438

Udsender sin Krigsflode, II. 439. 442.

Spiller K. Erik et Puds i hans Frieri, II. 440

Vinder Sejer ved Markerød, II. 441

Søeslag ved Øland, II. 439. 443. 463

Det Svenske Skib Makeløs sættes i Brand, II. 443

Vil ej indgaae Stilstand med Sverrig, II. 445

Giør nyt Indfald i Sverrig, ibid. 459

Giver sin Felt-Herre, Greven af Schwartzburg sin Afskeed, formedelst hans slette Opførsel, II. 445 sq.

Sætter i hans Sted en Dansk Mand, Otto Krumpen, II. 447.

Forgiæves Handel om Fred, II. 448

Det Tydske Krigs Folk rebellerer i Malmøe, II. 449

Sejer ved Svarteraae under Rantzous Anførsel, II. 450 sq.

De Danske tænde Ild i 4re af deres egne Skibe, II. 452

Søeslag ved de Pomerske Kuster; it. ved Boringholm, II. 453 sq.

Giør ny Forslag om Fred, II. 456. 465

Anholder hos Keiser Maximilianum 2 om at Hansestæderne maatte forbydes at giøre Sverrig Tilførsel, ibid.

it. om Confirmation paa Oldenborg og Delmenhorst, II. 457

Bekommer exspectance paa de samme Grevskaber, II. 458

Den Danske Flode lider Skibbrud, II. 464

Det berømmelige Tog i Sverrig under Daniel Rantzov, II. 466. 470

Tvistighed om det Slesvigske Lehn bliver opsat II. 467

Handel om Fred med den nye Konge Johannes i Sverrig, II. 479

Slutter det Roskildske Fordrag, hvilket K. Joh. ei vil ratificere, II. 479 sq.

Krigen fornyes, II. 480

Mode til Stetin, hvor Fred sluttes, II. 483 sq.

Lader støbe Canoner af Svenske Penge, II. 485

Bilager med den Meklenborgske Princesse Sophia, ibid.

Anmærkning over Slesvigske Sager, II. 486

Arresterer Hertug Magnus af Saxen Lavenborg, II. 487

Vil ikke Bemænge sig med sin Broders Prinds Magni Sag i Lifland, II. 488. 491

Tvistighed med Hamborg om Jure restringendi, II. 489

Anholder Franske Gesantere, som ei vil stryge Seil for Kronborg, II. 490

Lader oprette Uraniborg, II. 490

Lader anrette Cronborg Slot og reglerer Øresunds Told, II. 491

Indretter Antvortskov til et Kongelig Slot, og giør mange andre Bygninger, II. 491. 497. 514

Holder en Commission over Doct: Hemmings Lærdom, II. 492 sq. 496

Lader føre en uhørlig stor Steen fra Lappen til Cronborg, II. 498

Tvistighed med Engeland om Handelen paa Archangel, II. 498 sq.

Sender Ulfeld i Ambassade til Moscovien for at handle om Printz Magni Sager, II. 500

Tvistighed om det Slesvigske Lehn decideres, II. 501

|[751]Lehns Actens Ceremonier, II. 502

Forordning mod Formula Concordiæ, II. 504

Authors Anmerkning over Tvistighederne om dens Historie, II. 506

Adskillige Executioner, II. 468 sq. 508

Bliver syg og døer, II. 509

Rigets Tilstand, da han døde, II. 578 sq.

Hans Caracteer og Humeur, II. 509 sq. 411. 490

Dronning og Børn, II. 485. 490. 500. 510

Stiftelser ved Universitetet, II. 482. 511 seq.

Omhue for Skoler, II. 490. 512

Gavmildhed mod lærde Folk, II. 490. 513

Gudsfrygt, II. 514 sq.

Lov og Rets Tilstand, II. 515

Forandrer sit Vaaben og Elephant Ordenen, II. 516

Hans Liigbegiængelse, II. 526

Fridericus 3. Christ: 4. Søn, hans Fødsel, II. 908

Opdragelse, III. 22

Udenlands Reiser, ibid.

Bliver Coadjutor i det Stift Bremen, II. 681

Hans Tapperhed i det Slag mod de Keiserlige ved den store Skandse, II. 731

Bliver Erkebisp i Bremen, II. 783

Handel om Egteskab med Dronning Christina i Sverrig, II. 813. 822. 833. III. 23 seq.

Tilbyder sin Underhandling mellem sin Fader og de Hollandske Stater, II. 824

Hans Bedrifter i den Krig mellem hans Fader og Dronning Christina, II. 852. 853

Et Mode besluttes for at udvælge ham til Cron-Prinds i sin Broders Christ: 5. Sted, II. 882

Bilager med den Lyneborgske Prindsesse Sophia Amalia, III. 24

Tvistighed om Konge-Vall efter Christ: 4. Død, III. 25

Understøttes af Adelen og udvælges til Konge i Danmark, III. 28

Haandfæstning, III. 29 sq.

Anmerkning derover, III. 43

Hyldes og krones i Danmark, III. 43 sq.

it. i Norge, III. 45 sq.

Rigets Tilstand ved hans Ankomst til Regieringen, III. 47 sq. 138

Søger at forbinde sig med de foreenede Provincier, III. 49 sq.

Sender Ulfeld i Gesantskab til Holland, hvor Redemptions-Tractaten sluttes, III. 50 sq.

Ny Alliance med Holland, III. 134 sq. 221

Redemptions-Tractaten afskaffes, III. 135

Misforstaaelse med Ulfeld, III. 54 sq.

Efter Ulfelds Undvigelse af Rigerne udstæder et Patent angaaende Ulfelds faste Gods, III. 85

Bliver skildt ved adskillige suspecte Personer, III. 88

Rigsdag holdes, III. 89

Defensions Anstalter, III. 90

Rigets Conjuncturer i Henseende til Engeland, III. 90 sq.

Gesantskab til Republiqven i Engeland, III. 92. 133. 374

Overtales af Holland at arrestere 22 Engelske Skibe i Sundet, III. 94. 134

Handel med Sverrig, III. 96

Besværing over Ulfelds Apologie, Æres Forsvar kaldet, III. 104

Skrivelse til Dronning Christina, III. 105

Sender en Ambassade til Sverrig, for at handle om Alliance efter Dronning Christinæ Forlangende, III. 115

Dronningen falder derfra igien, og fremfører Tvistighed om Øresunds Told, ibid. sq.

|[752]Handel med Dronning Christine om Ulfeld, III. 119 sq.

Betænkning derover, III. 127

Ordre angaaende Ulfelds Debitorer, III. 130

Tvistighed med Engeland, III. 133 sq.

Declarerer Krig mod Engeland, III. 137 sq.

Confirmerer den Norske Adels Privilegier, III. 139

Adskillige Forordninger, Norge angaaende, ibid.

Adskillige andre Forordninger, III. 145 sq. 196

Anstalter til Landets Forsvar, III. 158 sq.

Breve til K. Carl Gustav, Ulfeld angaaende, III. 167

it. til Carol: 2. af Engeland, III. 168

Holder Mode til Odense, III. 177 sq.

Fred med Engeland, III. 179

Frygter for Caroli Gustavi store Fremgang og sætter sig i Defensions Stand, III. 196

Tillige med Holland interesserer sig for Dantzigs Conservation, III. 222 sq.

Bringes i Harnisk mod Sverrig, III. 225

Declarerer Sverrig Krig, III. 229

Erobrer Bremer-Vehrde, III. 237

Betænkning derover, ibid.

Søeslag ved Falster, III. 246

Bedrifter i Skaane og Norge, III. 247

Forgiæves Hanbel om Fred med Carl Gustav, III. 250

Fyen er kommen i Carol: Gust: Hænder, III. 253

it. Lolland, Langeland, Falster, III. 256 sq.

Freds-Forhandling til Wordingborg, III. 258 seq.

Kand ej accordere de Svenskes ubillige Paastand, III. 261 sq.

Ny Handel om Fred til Tostrup, III. 265 seq.

Fred sluttes i Roskild, III. 268

Authors Betænkning over de Danskes Conduite i denne Krig, III. 270 sq.

Inviterer Carl Gustav til Giæst til Frideriksborg, III. 271

Fortrolig Samtale med ham, III. 272

Adskillige Difficulteter giøres af de Svenske Commissarier, som vare sendte til Kiøbenhavn at afgiøre adskillige Tvistigheder, III. 273 sq. 279. 283

Mistanke om K. Carls Forehavende, III. 284. 287

Den Roskildske Fred brydes af de Svenske, som giøre uformodentlig Landgang paa Siælland, III. 290 sq.

Sender 2de Deputerede at tale med Kong Carl Gustav udi Ringsted, III. 293 sq.

Dette Gesantskabs Udfald, III. 300

Giør Anstalter at tage mod Fienden, III. 302. sq. 311

Benaadinger for Kiøbenhavns Indbygger III. 304. sq. 528

Brev om Studenternes Armatur, III. 308 sq.

Med sin Nærværelse og Hurtighed sætter Mood i de Beleirede, III. 311 sq. 324. 361

Undgaar ved GUds Forsyn en stor Fare, III. 324

Faar Undsættning af den Hollandske Flode, III. 340

it. af de Keiserlige, Polske, og Brandenborgske Tropper, III. 362 sq.

Slutter en Fuldkommen Alliance med Churførsten af Brandenborg, III. 364. 629

De Allierede forlade Danmark igien, III. 365

Kand ej tage mod de Engelskes Forslag til Forliig, III. 369

Arbeides paa Forliig af Frankrig, Engeland og Holland, III. 372 sq.

Misfornøjet med den Hagiske Tractat, III. 384

|[753]Præliminair Fredshandel, III. 389

Disput om sin Titul, III. 390

Sender Otto Krag til Chur-Førsten af Brandenborg, at berette Rigets Tilstand, og begiære een af hans Ministris at være tilstæde ved Fredshandling med Sverrig, III. 391 sq.

Forsikres om Assistence, III. 393 sq.

Giør Landgang paa Fyen, ihielslaar de Svenske og erobrer heele Landet, III. 408 seq.

Conjuncturerne ved Caroli Gustavi Død, III. 425

Koldsindighed mellem Danmark og Holland, III. 426

Fred sluttes med Sverrig, III. 428

Introduction til den Kongl. Souverainetets Historie, III. 433 sq.

Skrivelse til Rigets Raad at holde Rigs-Dag for at overlegge om Krigsfolkets Afbetalning, og Underholdning, III. 439

Rigsdag holdes, III. 442

Adelens Project om Rigets Istandsættelse, III. 443 sq. 461

Geistlighedens og Borgerskabets Forslag om Lehnenes Forpagtning, III. 462 sq.

Souverainetet og Arve-Rettighed offereres Kongen af Geistligheden og Borgerskabet, III. 473

item af Adelen, III. 475

Arve-Eenevolds Regierings Act, ibid.

Arve-Hyldings Process, III. 476 sq.

Promoverer adskillige som havde befodret Souverainetetet, III. 480

Foretager Regieringens Reformation, III. 482

Provisional-Ordonance, III. 484

Forandres igien ved particuliere Instruxer, III. 508

Fem høje Collegiers Stiftelse, III. 485 sq.

Lehnenes Administration og Indkomster ordineres paa en anden Fod, III. 512. 516

Hans Hensigt ved disse Fundationer, III. 519

Forbund med Engeland, III. 525 sq. 607 seq.

Hans Naade mod Kiøbenhavns Magistrat og Borgerskab, item mod Adelen og Geistligheden, III. 528 sq.

Gratulationer fra fremmede Potentater, III. 500. 547

Examinerer forige Tiders Forhold, III. 545

Adskillige Forordninger, III. 551. 599

Handel med Hamborg og andre Hansestæder, III. 594 sq.

Stifter Manufacturer, III. 600

Tvistighed med Holland om den Guineiske Handel, III. 608

Solliciteres af Hollænderne om Assistence mod Engeland, III. 607. 611 sq.

Accorderes, III. 612. 619

Krig med Engeland, III. 619. 628

Lader forfatte en ny Dansk Lov-Bog, III. 677

Er en Elskere af lærde Folk, III. 701. 688

Studerer Chymie, ibid.

Oldenborgske Successions Tvistighed afgiøres, III. 639

Holstenske Tvistigheder, III. 691

Død og Portrait, III. 694 sq.

Personlige Qvaliteter, Sagtmodighed og Koldsindighed, III. 437. 467

Børn, III. 700

Friderich (Pfaltz Greve) gift med Christ: 2di Dotter Dorothea, II. 131

Tilskyndes af Keiser Carl at giøre Prætensioner paa den Danske Crone, men vil ej, II. 330 sq.

Opmuntres dertil af Malmøe Indbyggere, II. 333

Hindres derudi formedelst Christ: 3. Indfald i Keiserens Lande, II. 334

Confererer med Niels Takke udi det Oprør i Sverrig, II. 355

|[754]Giør nye Forsøg paa Danmark, ibid. men forgiæves, II. 356

Handel om Forliig med Christ: 3. II. 357

Bliver ved at intriguere mod Riget, men forgiæves, II. 365 sq.

Friderich (Frid: 1. Søn) Biskop til Hildesheim og Slesvig, it. Coadjutor til Bremen, II. 272. 378

Forbigaaes i Førstendommernes Deeling, II. 374

Friderich (Hertug Johan Adolphs Søn) er den første, som nyder Førstefødsels Ret i Slesvig og Holsten, II. 653 sq. III. 430

Tager Slesvig til Lehn af Christ: 4. II. 654

Tillader Armenianerne at bygge en Stad som bliver kaldet Frideriksstad, II. 681

Slutter den extenderte Union med Kong Christ: 4. II. 687 sq. 736

Forlader det Kongl. og slaar sig til Keiserlig Partie, II. 728. 736

Hvilket foraarsager at Kongen øver Fiendtlighed imod ham, II. 728. 736

Tvistigheden bilægges, II. 737

De Nordstrander blive oprørske imod ham, II. 738

Authors Betænkning herover, ibid.

Tvistighed med K. Christ: 4. formedelst Christianspriis, II. 777 sq.

Bilegges, og tvende Defensions Recesser oprettes imellem dem, II. 782

Hemmelig Alliance mellem Danmark, Spanien og Holsten, II. 802

Ambassade til Persien, II. 803

Authors Betænkning over den Historie om denne Alliance, II. 805

Er neutral i Krigen mellem Danmark og Sverrig, II. 842. III. 429

Besvogrer og foreener sig med K. Carl Gustav i Sverrig, III. 166. 429

Død og Caracteer, III. 431

Friderich, Chur-Første af Pfaltz, skilles af Keiseren ved sine Lande, II. 676

Christ: 4. solliciterer hos Keiseren om hans Restitution, men forgiæves, II. 677 sq. 686. 688

Bliver antaget til Konge i Böhmen, II. 700

Uddrives af Böhmen af de Keiserlige, ibid.

Mister sin Chur-Førstelige Værdighed, II. 701

Friderich, Hertug af Saxsen, bliver ihielslagen ved Callenberg, II. 709

Fridleif 1ste. I. 44.

Fridleif 2den. I. 47

Fridleif 3die, I. 49

Friis (Jørgen) Bisp af Wiborg, forfølger Mag: Thaussen, II. 229

Friis (Johan) første Patron for det Kiøbenhavnske Academie efter Christ: 3. Fundation, II. 399

Friis (Christian) Herre til Borrebye, II. 655

Sendes af Christ. 4. til Sverrig, for paa sine Vegne at være Fadder ved Gustavi Adolphi Daab, II. 561

Bliver promoveret til Canceler, II. 562

Død og Caracteer, II. 655

Friis (Christian) Herre til Kragerup, bliver Canceler i den forige Christian Friises Sted, II. 655

Er Prinds Christ. 5. Medhielper i Regimentet i K. Christ. 4. Fraværelse, II. 724

Hans Rang, II. 740. 749. 751

Portrait, II. 749

Død, II. 814

Friis (Jørgen) Rigets Raad i Danmark, bliver Statholder i Norge, II. 584

Friis (Jesper) en Dansk Herre i Keiserlig Tieneste, II. 711

Fanges af de Danske i den Keiserlig Krig, og bliver actionered af Christ. 4. ibid.

Friisernes Families Forskiell, II. 814

Frode, den Fredegode, I. 45

Hans Krigs- og Civil-Love, ibid. sq.

Frode 2den, I. 48

Frode 3die, I. 49

|[755]Frode 4de, I. 49

Frode 5te, ibid.

Frode Haardesnude I. 71

Bygger den 3die Christen Kirke i Danmark udi Aarhuus, I. 71. 81

Frost og strenge Vinter, I. 383. 398. 515

Frue Kirkespiir forfærdiges, II. 20

Mester-Svenden falder ned derfra, II. 20

Kirkespiret blæser ned, ibid. 729

Fruentimmer, hvorfore er bleven tilladt at gaa i Arv, I. 96

Nægter Grev Christopher deres Pretiosa til at fortsætte Krigen for Christ: 2. II. 310

Frugtbringende Societet, III. 148 sq.

Fyen erobres af de Svenske, III. 253

Vindes igien til Danmark, III. 409