Register G

Gaards-Rett, Canuti Magni, I. 113. 114

Gaasen, et Taarn i Wordingborg, bygges af Wald. 3. I. 451. 465

Gabel (Christopher) III. 285. 436

Corresponderer med Geistligheden og Borgerskabet om Souverainetetet, III. 466 seq.

Bliver Statholder i Kiøbenhavn, III. 480

Gad (Henning) Electus i Lindkiøbing, en svoren Fiende af de Danske, giør Oprør i Sverrig, I. 815. 833. 836

Bandsættes af Paven, I. 836

Gagge (Lars) sendes af Carl Gustav med en Krigshær til Norge, III. 411

Doct. Galle forsvarer offentlig den Rommerske Religion til Upsal imod Olaum Petri, II. 219 sq. men staar sig slet, II. 220. 223

Gallas (Keiserlig General) hans Bedrifter, II. 850 sq. 857

Galger opreises af Christ. 2. i alle Kiøbestæder, II. 32

Nedrives igien, II. 180

Galthe, Vice-Amiral under Christ. 4. henrettes, II. 857 sq.

de la Gardie (Pontus) hans Efterkommere af de anseeligste Familier i Sverrig, II. 452

Giør Indfald i de Danske Provincier, II. 481

Bliver fangen af de Danske, II. 482

Løsgives igien, ibid.

Sendes af K. Johan til Paven at anholde om den nye Liturgies Confirmation, II. 612

Gaubert prædiker Christelig Troe i Slesvig og Holsten, I. 66 sq.

it. i Danmark og Sverrig, I. 90 sq.

de Geer (Lovis) Hollandsk Amiral, II. 854. 858

Geert (Greve af Holsten) Trætte med K. Christopher 2. om Hertug Waldemars Formynderskab; Feltslag, og Sejer, I. 399 seq.

Udvælges til Generalissimus af de Danske, som havde opsagt K. Christoph. 2 Troskab, I. 402

Driver K. Christoph. ud af Riget, I. 403

Forlehnes med Slesvig, I. 404

Hans Portrait, I. 406

Forliig med K. Christoph. 2. I. 413. 415

Faar af ham og hans Søn K. Erik Fyen i Forlehning, I. 416

Hans Sønner afstaar det halve af Fyen til Wald. 3. I. 435

Tvistighed med Grev Hans, I. 417

Opmuntrer Hertug Wald. af Slesvig at stræbe efter Kronen, da K. Christoph. 2. var død, I. 425 sq.

Vil med Magt sætte ham paa Thronen I. 426

Bliver myrdet, I. 427

Geert (Grev Gerhardi Søn) I. 523

Bilager med Anna, Marggrevinde af Baden, I. 568

Een underlig Hændelse med ham og hans Grevinde, ibid.

Døer, ibid.

|[756]Geheime-Raad, s. Consilium secretum Status, III. 503

Geistlighedens Tilstand i den 2den periodo, I. 483 sq.

– – i den 3die periodo, II. 162 sq.

– – i den 4de periodo, III. 16 sq.

Geistlighedens corruption i det de bemænge sig med Verslige sager, I. 189. 471

Tager sig stor Myndighed, I. 326. 477. II. 162. 275 sq.

Grundvold til deres Magt legges af K. Knud den Hellige, I. 189 II. 165

Deres uordentlige Levnet, I. 556 II. 168

Deres Gierighed, II. 165 sq. 169.

Deres Klæde-Dragt, I. 556

Degraderes ved Reformationen, II. 171 sq. 348 sq.

Efterladenhed i deres Embede. II. 242

De vil ikke have Christ. 3. til Konge, II. 275. 277

Straffes af ham derfor og mister all deres Herlighed, II. 343 sq.

Disput med Adelen om Lehnenes Forpagtning, III. 462 sq.

Delibererer med Borgerskabet at offerere Frid. 3. Souverainetetet, III. 465 sq.

Marche til Raadhuuset at overlevere proposition til Adelen om Regieringens Forandring, III. 468 sq.

Offererer Kongen Souverainetet og Arverettighed, III. 473

Svenske Geistligheds slette Opførsel promoverer reformationen i Sverrig, II. 217 sq.

Deres Indkomster og Magt aftager, og de falde til føje, II. 220 sq. 223

Gentiske Fordrag mellem Danmark og Holland, II. 287

Gerhardus (Henrici Ferrei Søn) Greve af Holsten, forlehnes med Slesvig, I. 473 518 sq. 539

Krig med Dytmersken, og omkommer i et Feldtslag, I. 521 sq.

Tvistighed om hans Børns Formynderskab, I. 522

Gerhardus Greve af Holsten, hans Forhold mod sin Broder Christ. 1. I. 713

Slaaes til Ridder af Carolus Audax, I. 725

Hans portrait og Døb, I. 714

Gerner (Henrik, Præst i Birkerød) III. 385

Medvider i den Kronborgske Handel, III. 401

Bliver af de Svenske greben, torqveret, og dømt til Døde, III. 402 sq.

Arresteres i Helsingøer, men kommer igien paa fri Fod, ibid.

Bliver Bisp i Viborg, III. 403

Gersdorf (Joachim) bliver Rigets Hofmester i Ulfelds Sted, III. 80. 138

Handel om Fred med Carl Gustav, III. 255. 258 sq.

Nye conference til Tostrup, III. 265 sq.

Bliver Rigets Drost, III. 517

Døer, III. 543

Giedde (Ove) Amiral paa de første Skibe, som det Ostindiske Compagnie i Danmark affærdigede, II. 659

Bliver bedragen af den Zeylonske Keiser, II. 662

Confisqverer hans Ambassadeurs Midler, ibid.

Reiser med Floden til den Coromandelske Kust, og faar Frihed at oprette der et Colonie, II. 663

Amiral i Krigen med Dr. Christina, II. 861. 866

Giestebud hos de gamle Danske I. 112

Giesterie Penge, I. 532 sq.

Giftermaal forbydes de Geistlige, I. 215

Giftermaal i forbudne Leed, I. 829

Gilder, I. 212

Gimle, I. 79 Regnum Chiliasticum.

Giuta, en Svensk Princesse, faar Svend Estridsen, I. 175. 178

Skilles ved ham, I. 178

Giöe, (Mogens) bliver paa Kong Christ. 2. vegne vied til Dr. Elizabeth, II. 17.

|[757]Er i stor Naade hos Christ. 2. II. 118

Forlader Christ. 2. Partie, II. 126

Anklager den Romerske Geistlighed for Efterladenhed i deres Embede, II. 242

Forfremmer Luteri Lærdom, II. 274

Gaar i Caution for Thaussen, II. 281

Hans Datter er Forloved med Bisp Rønnov, ibid.

Recommenderer Hertug Christ. til Konge efter Frid. 1. II. 287

Hans Død og Berømmelse, II. 370

Giøe, (Hendrik) bliver betroet Kiøbenhavn af Christ. 2. før hans Undvigelse, II. 125

Overtales til at overgive Kiøbenhavn til Frid. 1. II. 184 sq.

Glob, Bisp, negotierer Fred mellem Sverrig og Danmark, I. 789. 855

Mag. Glob (Andr.) Provst af Odense, II. 177

Glückstad beleires af de Keiserlige, II. 730

Giør et lykkelig Udfald og slaar de Keiserlige, II. 732

Beleires forgiæves af de Svenske, II. 841

Anlegges af Christiano 4. II. 759. 903

Dens Beskrivelse og privilegier, ibid.

Nye Toldstæd anlegges der, ibid.

Toldstædet afskaffes igien, II. 772

Glückstadske Recess. III. 693

Gomer regnes af nogle for den første Konge i Danmark, I. 39

Betænkning derover, I. 41

Gordon, II. 735

Gorm, den gamle, søger at forplante Christendom i Danmark, I. 55. 80

Regierer med Myndighed, I. 113

Hans selsomme Død, I. 57

Gorm, den Grumme, I. 71. 75

Een hæftig Forfølgere af den Christelig Troe, I. 75. 81

Gothers Navn og Oprindelse, I. 14

Deeles i 2 partier, Ostro-Gother, og Vester-Gother, I. 15. 18

Første Udtog, I. 15.

Sætte sig ned i Thracia, og antage det Arrianske Kiætterie, ibid.

Bedrifter under den store Konge Alarico, I. 16

Indtager Rom, I. 17

Fæster Sæde i Spanien under deres Konge Ataulfo, I. 18

Liste paa de Vester Gothiske Konger, I. 19

De Ostro-Gothers Bedrifter, ibid.

Deres nye Rige i Italien, og dets Ende I. 20

Gothofredus de Vendome, I. 327

Gothofredus, den Spanske Ambassadeurs Præst, opponerer i Kiøbenhavn paa Universitetet ex Auditorio imod Soega, og vil defendere Skiærsild, III. 682

Gottenborg anlægges i Sverrig, II. 623

Beleires forgiæves af Christ. 4. II. 861

Gottingen indtages af den Keiserlige General Tilly, II. 719

Gottrik den Runde, I. 59

Hans Krige med Carolo Magno, I. 60

Bygger Dannevirke, ibid.

Graa Gaasen, en Norsk Lov, I. 165

Gradus Academici i Christ. 4. Tid, II. 913

Græviske Krig, Oprindelse dertil, II. 281. 290

Endes, II. 342

Grand (Jens) Erkebisp, Fængsles og ilde medhandles af K. Erik Mendved, I. 362 sq.

Handel om Forliig, men forgiæves, I. 365

Bryder ud af Arresten, og flyer til Boringholm, I. 366

Kommer til Rom, og bliver hæderlig modtagen af Pave Bonifacio, I. 367

Trætten bilægges, I. 369

Bliver af Paven promoveret til Erkebisp i Bremen, I. 370

Hans Endeligt, ibid.

|[758]Gravius (Ericus) Hof-Prædikant i Danmark III. 685

Green (Magnus) I. 641

Kommer i Unaade hos Carl Knudsen, K. i Sverrig og giver sig i Dansk Tieneste, I. 645

Med Dansk Magt beleirer og faar Borkholm Slott, I. 661

Green (And.) en Norsk Herremand gifter sig med een Præste-Datter, II. 753

Giøres til Norges Riges Canceler af Christ. 4. og hans Børn erklæres for Fuldkommen Herremænd, II. 754

Gregorius 7. (Pave i Rom) vil at Geistligheden skal have Magt at i og afsætte Konger, I. 326 II. 167

Griffenfelds Historie, III. 641 sq.

Optugtelse, ibid.

Udenlands-Reise, III. 642

Anledning til hans avancement, III. 643

De Stores jalousie imod ham, III. 645

Bliver Ridder af Elephanten, Greve og Rigs Cantzler: it. Tydsk Rigs Greve, III. 646

Store Capacitet i at forestaa Rigets Sager, III. 647

Hans Hofmodige Opførsel, end og mod Kongen, III. 648 sq.

Hans Fald, III. 651

Arresteres, III. 652

Process, Beskyldning og Irettesættelse, III. 654 sq. 665

Hans Besvarelse derpaa, III. 666 sq.

Licentiat Mauritii Répliqve, III. 670

Autors Betænkning derover, samt over den heele Process, III. 670 sq.

Dom afsiges, III. 672

Føres til Retter-Stedet, men benaades paa Livet, III. 675 sq.

Fængsel og Endeligt, III. 676

Caracteer, ibid. sq.

Grypshunden, et Skib, brender, I. 779

Grypenhielm, Caroli II. Informator, III. 633

Bliver Baron og Raads-Herre, III. 637

Grønlands gamle Historie, II. 597 sq.

Handel i Dr. Margretæ Tid, I. 531 sq.

Forsømmes af Erik Pomeran: Christoph: Bavaro &c. II. 599

Opsøges igien af Christ: 4. II. 601 sq. 665. 799

Vilde Grønlænder i Kiøbenhavn og deres Fata, II. 604

Guerra (Caccia) hans Avantures, II. 746 sq.

Guineiske Bytte, Danmarks Tvistighed derom med Sverrig, III. 279 sq.

Guineiske Handels Historie, III. 608 sq.

Guldbierg, en liden Fæstning i Vest-Gothland, II. 641

Guldbrandsdalen i Norge, II. 646

Guldhorn findes ved Møgeltønder, II. 813

Forskiel mellem det, og det Oldenborgske Guldhorn, II. 814

Guldkorns Skat, I. 374 sq.

Gullands gamle Historie, I. 440 sq.

Indtages af K. Wald. 3. I. 440

Bliver samtykt Danmark til ævig Arv og Eje, I. 455

Kommer fra Danmark, I. 500. 516

Foreenes igien med Riget, I. 517. 528

Gullandske Tvistighed, I. 642. 751

Gulland angribes af Carl Knudsen, K. i Sverrig, formedelst deres Fribytterie, I. 641

Tages i Forsvar af Christ: 1. og falder i de Danskes Hænder, I. 642

Pantsættes til de Axelsønner af Christ: 1. I. 694. 752

Overleveres til K. Johannes af Iver Axelsøn, I. 763

Angribes af Gustav: Eriksen, Konge i Sverrig, II. 190 sq.

Overleveres af Søren Norbye til Frid. 1. Protection, II. 192

Handel derom mellem Danmark og Sverrig, II. 196

Overleveres Frid. 1. II. 205

|[759]Indkomster deraf gives de Lybske i 4re Aar, ibid.

Giør Modstand mod Reformationen, II. 241

Dets Mynt, II. 273

Afstaaes ævindelig til Sverrig af Christ. 4. II. 870

Gunarson (Ulf) St. Birgittæ Hosbonde, Sverrigs Riges Raad, II. 65

Gunde Andersen giør Opstand i Nørre Halland, straffes, I. 777

Gunild, Canuti Magni Datter, faar Keiser Hendrik, I. 143

Gunther, Greve af Schwartzburg, Dansk Feltherre i det Svenske Tog under Frid. 2. II. 438

Erobrer Elsborg og faar anseelig Bytte, ibid.

Adskillige Ulejligheder foraarsages ved ham, II. 445

Hans Caracteer, II. 447

Slette Opførsel, og Afskeed, ibid.

Guntzhover, I. 426

Gusman, Marqvis de Fuente, en Spansk Ambassadeur, II. 786

Tvistighed med den Franske Ambassadeur om Rangen, II. 787 sq.

Gustav Eriksen, hans Genealogie, II. 83

Hans Historie, II. 79

Bliver givet Christ. 2. til Gissel, og tillige med andre ført til Danmark, og arresteret, II. 44. 79

Flygter af sin Arrest og kommer til Sverrig, II. 79

Hans Avantures sammesteds, II. 80

Opholder sig hos Dalekarlene, medens Blodbadet i Stokholm varer, II. 78

Søger at bringe Dalekarlene til Opstand, II. 78. 81

Hans Anhang formeeres, II. 79. 84. 87

Hans Portrait, II. 82

Opstand i Dalene, II. 84

Ved et Manifest opsiger Christ. 2. Troskab, II. 84

Hans Fremgang, II. 85. 89

Beleirer og indtager adskillige Stæder, II. 85. 86. 89. 107

Faar Modstand af Erkebisp Trolle, II. 86

Er i Fare at blive fangen, II. 87

Overrumpler og slaar Erkebispens Folk, ib.

Beleirer Stokholm, II. 87. 89. 97. 107

Kalder Stænderne sammen til Wadstena, og de sværge ham Huldskab, II. 89

Maa paa nogen Tid ophæve Stokholms Beleiring, II. 106

Fortsætter Stokholms og Calmars Beleiring, II. 107

Erobrer Calmar og Øland, II. 107 sq. 187

Stokholm vil capitulere, II. 187. giver sig, 189

Kaares til Konge i Sverrig, II. 187

Hyldes, men vil ikke lade sig krone, II. 188

Holder sit Indtog i Stokholm, II. 189

Indtager Vigen og Blegind, ibid.

Angriber Gulland, II. 190

Titulerer sig de Venders Konge, ibid.

Er Stam Fader for de efterfølgende Svenske Konger, II. 191

Misforstaaelse med Frid. 1. II. 194

Handel om Forliig ved de Vendiske Stæders Mellemhandling, II. 195

Taler med Frid. 1. i Malmøe, II. 195 sq.

Bliver forliigt med Frid. 1. II. 197

Har stor Myndighed i Sverrig til at reformere Riget, II. 216

Sætter Bispen af Vesteraas fra sit Embede, II. 218

Anretter et Mode til Upsal, og Disputatz om Religionen, II. 219

Betager Geistligheden den Myndighed, som de havde taget sig i Verslige Sager, II. 220

Raader Bod paa den dyre Tid i Sverrig, II. 222

Demper Dal Junkerens Opstand, II. 221

Siger sig af med Regieringen formedelst Geistlighedens Traadsighed, II. 222

|[760]Faar dem til at falde til føje, II. 223

Forbund med Frid. 1. mod Christ. 2. II. 246

Afstaar Vigen til Danmark, ibid.

Alliance med Danmark mod Lybek, II. 288

Bedes om Hielp af Christ. 3. mod Grev Christoph. II. 303

Tager Skaane fra Greven paa Christ. 3. Vegne, II. 311 sq.

Kierlig Forbindelse mellem Danmark og Sverrig, ibid.

Assisterer Christ. 3. med en Flode, II. 322

Faar en Besøgelse af Christ. 3. II. 326

Foreening mellem begge Konger, ibid.

Uformodentlig Mistanke mellem dem, II. 327

Authors Betænkning derom, ibid. sq.

Fortryder paa at Christ. 3. uden hans Vidende slutted Fred med Lybek, II. 338

Stilles tilfreds igien, II. 339

Lybekernes farlige Anslag mod ham og Stokholm aabenbares, ibid.

Forbund med Danmark, II. 352

Vil i 4 Aar ingen Rente have af Christ. 3. for de forstrakte Penge, ibid.

Overlegger med Christ. 3. om Forbund med de Evangeliske Førster, II. 353

Stiller et Oprør kaldet Takke-Feiden, II. 355. 364

Gravamina mod Danmark, II. 356. 358

Begge Konger møde ved Bromsebroe, II. 359

Tvistighederne ophæves, og 50 Aars Stilstand sluttes, II. 360

Aarsag til det Venskab mellem Rigerne paa den Tid, II. 360 sq.

Giør Alliance med Frankrig, og bliver Ridder af St. Michels Orden, II. 361

Giør Sverrig til et Arve Rige, II. 359

Funderer Universitet i Upsal paa nye, ibid.

Hans Arve-Rettighed til Riget confirmeres, II. 366

Hans Søn hyldes til Successor, ibid.

Protesterer mod de 3 Kroner i det Danske Vaaben, II. 431

Døer, og med ham all Fortrolighed mellem Danmark og Sverrig, II. 431

Hans Descendenter slegte ham ikke paa, II. 612

Gustavus Adolphus, Hertug Carls Søn, II. 561

Indtager Christianopel fra de Danske med List, II. 630

Bliver Konge i Sverrig efter sin Fader, II. 638

Erhverver Sverrig stor Ære med sine Sejervindinger, II. 561

Hans Formyndere i hans umyndige Aar, II. 638

Fortsætter Krigen mod Danmark, ibid.

Giør Indfald i Skaane og øver stor Grumhed, ibid.

Er i stor Fare at falde i de Danskes Hænder, men undflyer, ibid.

Vil intet Felt-Slag holde med de Danske, som havde trængt sig ind i Kiernen af Sverrig, II. 641

Sverrig er i slet Tilstand, II. 645

Bliver slaget i Guldbrands Dalen, II. 646

Slutter Fred til Siørød, ibid. sq.

Taler med Christ. 4. i Halmstad, II. 672

it. til Markerød. II. 673

Staar sig vel mod Keiseren i Krigen for de Protestantiske Førster, II. 734. 832 sq.

Omkommer i det Slag ved Lützen, II. 832

Tilstanden mellem Danmark og Sverrig i hans Tid, ibid.

Sverrigs Tilstand efter hans Død, II. 833

Comparaison mellem ham og Christ. 4. II. 919 sq.

Gyldenløve (Christian Ulrick) Christ. 4. Søn med Kirsten Mads Datter, II. 885

Omkommer i Spansk Tieneste, II. 819. 885

|[761]Gyldenløve (Hans Ulrick) Christ. 4. Søn med Karen Anders Datter, II. 885

Gyldenløve (Ulrik Christian) Christ. 4 Søn med Wibeke, II. 886

Hans Avantures, III. 88 sq.

Holder sig tapperlig i Skaane, III. 247

Bliver fangen i Fyen, III. 254

Under hans Anførsel skeer et lykkelig Udfald af Kiøbenhavn, som var beleired, III. 319

Tvistighed med Urup, III. 324 sq.

Død, III. 358

Gyldenløve (Frid. 3. Naturlige Søn,) offereres af K. Carl Gust. en Tieneste i hans Armee, III. 285

Gyldenstierne (Knud) giør sig Tanker om at blive Konge i Danmark efter Christoph. Bavaro, I. 638

Gyldenstierne (Knud) hans Sag mod Ottho Stissen, II. 207

Vice Biskop i Odense, commanderer Floden, som gaar til Opsloe mod Christ. 2. II. 255

Faar Fuldmagt af Frid. 1. at handle med Chr. 2. ibid. sq.

Handel om frit Leide for Chr. 2. II. 257

Faar Contra-Ordre fra Frid. 1. hvorved hans Fuldmagt indskrænkes, II. 258

Accorderes dog Christ. 2. Leide, II. 259 sq. 262

Autors Betænkning derover, II. 262

Formeres Process for dette Leide-Brev, II. 266

Erklærer sig i et offentlig Brev, II. 267

Gyldenstierne (Magnus) II. 214

Anmodes af Christ: 2. om Aggershuuses Overgivelse, II. 251

Faar Undsættning fra Kronborg, II. 252

Er Gouverneur paa Malmøe Slot, II. 294

Arresteres af Jürgen Mynter, ibid.

Sendes af Christ. 3. med en Flode i Søen at hindre Søe-røverie, II. 388

Døer i sit 84 Aar, II. 482

Gyldenstierne (Peder) undslaar sig for at forestaae Riget i Christ. 4. Mindre-Aarighed, II. 525

Gyldenstierne (Johan) en habil Raadsherre i Sverrig, III. 637

Gynther (Friderich) Christ. 4. Secretaire, II. 743

Hans Portrait, II. 750