Register H

Haagen Ring, Konge i Sverrig, udruster 2500 Skibe mod Harald Hyldetand, I. 53. sq.

Haagen Iversen Jarl, hans genereuse Gierning mod K. Svend, I. 171

Kommer i U-naade derfor hos K. Harald, I. 174

Haagen Haardebred har Tvistighed med Magnus Erlingsen om Successionen i Norge, I. 229

Bliver ihielslagen, I. 230

Haagen (K. Magnus Smeks Søn) bliver Konge i Norge, I. 452

Lader sin Fader fængsle, I. 442

Troloves til Grevinde Elisabeth, I. 453

Holder Brøllup med Wald. 3. Datter, Princesse Margrete, I. 453

Døer, I. 472

Haagen Jonsen Drost, resignerer sin Ret paa Norges Krone, I. 493

Haandfæstninger, I. 478

Frid. 3. III. 29 sq. Dens Cassation, III. 479

Hack (Niels) af Hikkenberg, er den eeneste som Frid. 1. straffer ved Malmøes Overgivelse, II. 185 sq.

Hadersleb Slot anlægges af Christ: 3. Broder, II. 402

Hadersleben (Jonas) Obrist, III. 252

Hættebrødre, I. 504

Hætteløs (Peder) I. 680

Haffrue fanges ved Laholm, II. 520

Forkynder Christ: 4. Fødsel for en Bonde paa Samsøe, II. 519

|[762]Betænkninger derover, II. 520

Hagiske Concert, den første, III. 380

– – – – den anden, III. 386

des Hajes (Lovis) Baron de Courmesvin, hans Ambassade til Danmark om Øresunds Tolds Moderation for de Franske, som seile paa Narva, II. 740

Faar Audience, ibid.

Hans Proposition for Raadet tages i Betænkning, II. 741 sq.

Samtale med Christ: 4. som var da i Holsten, om det samme, II. 743

Faar Moderation i Tolden, II. 744

Halfdan den 1ste, I. 49

– – den 2den, I. 49

Halland skilles fra Danmark ved den Roskildske Fred, III. 268

Halmstad brænder af, II. 673

Hamborg bliver Erkebispe-Sæde for de Nordiske Riger, I. 67

Ødelegges af de Vender, og Erkebispe-Sædet forflyttes til Bremen, I. 178

Kommer under Danmark i Canuti 6. Tid, I. 254. 256

Hvorpaa dens Frihed grunder sig, I. 278. 287

Tvistighed med de Holstenske Grever, og Dom afsiges, I. 468

Hylder K. Hans og Hertug Friderik, I. 745

Et stort Oprør af Almuen, I. 754 sq.

Stadens Tilvext i den Lybske Krig, I. 843. 846

Mode, Christ: 2. angaaende, II. 199

Arbeider paa Forliig mellem Keiseren og Christ: 3. II. 362

Faar Frihed at slaae Penge, II. 420

Forhaler Christ: 4. Hylding i hans Mindre-Aarighed, II. 534

Anmodes om Hylding af Christ: 4. og Hertug Joh. Adolph af Holsten, II. 586. 589

Resolverer til at hylde Kongen og Førsten, II. 589

Hyldings-Acten, II. 590 sq.

Oprindelse til de Danske Kongers Prætensioner paa Hamborg, II. 587 sq.

Paastaar Jus restringendi i Christ: 2. Tid, II. 756 sq.

it. i Christ: 3. Tid, II. 757

it. i Frid: 2. Tid, og maa derfor bøde 100000 Rdlr. II. 489 sq. 554. 757 sq.

Paastaar igien Jus restringendi i Christ: 4. Tid, II. 739. 756

Hindres der i ved det nye anlagde Toldstæd ved Glykstad, II. 759

Besværger sig over samme Toldstæd, II. 761

Udruster nogle Krigsskibe for at bemestre sig Glykstads Havn, II. 763

Deres Flode bliver slagen af Christ: 4. II. 766

Handel om Forliig, II. 767

Deres Afbeds-Skrift til Christ: 4. II. 768 seq.

Erlanger Forsohnings-Brev af Kongen, II. 771

Deres Deputerede faar ej Audience hos K. Frid: 3. III. 594 sq.

Hammer (en Bye i Norge) dens Bispe, II. 171 seq.

Bispestoel foreenes med Opsloe, II. 350

Dens Historie af et Manuscript, II. 351

Ødelegges af de Svenske, II. 459

Miracler for dens Undergang, II. 173

Handel og Vandel i gamle Dage, I. 116

Handels Forordninger af Christ. 2. II. 19. 90

Handelens Opkomst i Danmark, II. 595 seq. III. 20

Handel adskillig maa een ikke bruge, II. 669

Hannibals Krigen, II. 849

Hans, Konge i Danmark, vid. Johannes.

Hans (Bogbinder) har Prinds Christ: 2. i Kost, II. 4

Hansestædernes Oprindelse, I. 446

Tal og Inddeeling i Classer, I. 447 sq.

Krig med Wald. 3. Maa slutte Fred, I. 448 seq.

Begynde Krigen igien, I. 450 sq.

|[763]Indfalde i Siælland, indtage og plyndre adskillige Stæder, I. 458

Fred sluttes og Skaane pantsættes dem i 15 Aar, I. 458. 461. 473

Cavere hos Dronning Margreta for Kong Albret og faar Stokholm til Underpant, I. 506

Overgiver Stokholm til Dronning Margreta, I. 516

Skikke Kong Erik Pomeran. Feidebrev, I. 557

Almuens Misfornøjelse over Hansestæderne. I. 559 sq. 561

Beleire Flensborg forgiæves, I. 559

Ere og ulykkelige til Søes, I. 560 sq.

Keiserens Formanings-Brev til dem, I. 561 seq.

Beleire Kiøbenhavn, men forgiæves, I. 563

Indgaaer Forbund med Christ. 2. II. 13

Gravamina mod Christ. 2. II. 108

Indtager Borringholm, II. 109

Afbrænde Helsingøer, II. 109

Arbeider paa at bilegge den Tvistighed mellem Frid. 1. og Gust. 1. om Gulland, II. 194 seq.

Stifter Forliig imellem dem, II. 197

Klager over det Gentiske Fordrag, II. 288

Faar Confirmation af Christ. 3. paa deres gamle Privilegia, II. 374

Besværger sig over Lehnsmanden i Bergen, som betog dem deres Privilegia, II. 387

Christ. 3. søger at indskrænke deres Handel, II. 391

Agter at besværge sig for Christ. 4. over deres Privilegiers Forliis, II. 549

Deres Handel paa Rigerne indskrænkes af Christ. 4. II. 595 sq.

Hansen (Jens) en Præst bliver brændt formedelst Hexerie, II. 810

Harald Hyldetands Krig med Haagen Ring K. i Sverrig, og omkommer ved Brovalla, I. 53

Harald Klak, udvælges til Konge af Jyderne og Skaaningerne, I. 63 sq.

Forplanter den Christelige Troe, og bliver døbt, I. 64 sq. 80

Bygger den første Christen Kirke i Slesvig, I. 60. 64

Harald Blaatand, I. 76. 81

Christendommens rette Stiftere i Danmark, I. 81

Bliver døbt, I. 85

Krig med Keiser Ottho 1. I. 82

Fred sluttes, I. 83

Stifter den Stad Julin i Venden, I. 86

Hans Søn, Svend, rebellerer mod ham, ibid.

Maa flygte, I. 87. Døer, ibid.

Begraves i Roskild, I. 88. 114

Harald, Canuti Magni Søn, bliver Konge i Engeland, I. 147

Deeler Engeland med sin Broder Knud Haarde, I. 152

Døer, ibid.

Harald Sigursen, hans Avanturer i Orienten, I. 163

Giør Forbund med Svend Estridsen, og Prætensioner paa Norge, I. 164

Faar Halvparten af Norge, og deeler igien sin halve Rigdom med K. Magno, ibid.

Giør efter K. Magni Død Prætensioner paa Danmark, og fører Krig derom med Svend Estridsen, I. 168 sq.

Vinder Sejer, I. 171

Hans Samtale med Find Arnesen, og Kaaldsindighed, I. 172 sq.

Fred mellem Danmark og Norge, I. 175

Tvistighed med Paven, ibid.

Bekriger og overvinder Engeland, I. 176

Død og Portrait, ibid. sq.

Harald Svendsen, efter Førstefødsels Ret bliver Konge i Danmark, I. 185 sq.

Forandrer de Danske Love, I. 186

Caracteer og Død, I. 187

Harald, Erik Ejegods Søn, sættes af hans

|[764]

Fader til at regiere i hans Fraværelse, I. 199

Øver Tyrannie, I. 202

Røver og Plyndrer, I. 204

Erklæres af K. Nicolao til Arving, I. 212

Bliver af Jyderne hyldet paa Urneting, I. 216

Bliver Halshugget af Erik Emund, ibid.

Harald Gille faar det halve af Norge, I. 216

Tvistighed med Magnus Sigursen, og maa flygte til Danmark, I. 217

Kommer igien med Dansk Undsætning, fanger Magnum, og handler ilde med ham, I. 217

Harald Haarfager, I. 695

Havar, I. 48

Hecla i Iisland bryder løs, II. 800

Hedenskabet i de Nordiske Riger før Christendommens Indførsel, I. 76. 78

Hegelund (Doct. Peder) Bisp i Ribe, laaner Christ: 4. 200 Cron-Daler, II. 648

Døer, II. 651

Hans skrevne Calendarium, ibid.

Heidman (Christoph.) Professor i Sorøe, II. 691

Helge, I. 88

Helgenæs, I. 88

Helgene (de saa kaldede) III. 91. 225. 374. 678. 688

Helgesøn (Lars) Præst i Fyen, Anabaptist, II. 385

Omdøber sin ældste Søn, og sættes i ævig Fængsel, II. 386

Hellig Trefoldighed et Amiral skib under Christ: 4. II. 862 sq.

Hellig Geistes Huus bygges af Christ. 1. og forbedres af K. Hans. I. 847

Helmoldus Historieskriver, I. 235

Helsing (Morten) II. 472

Helsingøer, kaldtes fordum Ørekrog, I. 616

Helsingøers Indbyggere vil ikke rømme Staden for Hollænderne, til hvilke Christ. 2. havde overdraget den, II. 21

Tolstædet bliver derover forflyttet til Kiøbenhavn, II. 34 sq.

Virkning deraf, II. 35

Afbrændes af de Lybske, II. 109

Vil ikke antage Lutheri Lærdom, II. 241

Pest der i Christ: 4 Tid, II. 800

Helvig, Valdem. 3 Dronning, I. 429

Helsingborg bliver afbrendt af Carl Knudsen, I. 646

Hemmingius (Nicolaus) bliver Professor Theologiæ i Kiøbenhavn, II. 388

Hans Caracteer, II. 492

Tiltales for sine Skrifter, II. 492 sq.

Hans Svar og Samtale med Jørg. Rosenkrantz, II. 493 sq.

Faar Ordre af Frid: 2. at revocere, II. 494

Revocerer; men bliver dog ved sin forrige Lærdom og Meening, II. 495 sq.

Hans Skrifter, og videre Skiæbne, II. 497

Removeres fra sit Embede og døer, II. 496. 582

Hengistus, de Anglers Anfører i Britannien, I. 21

Døer, I. 23

Henning Hunger, I. 61

Henningsen (Magnus) sendes af Frid. 2. at opleede det gamle Grønland, II. 600

Een underlig Hendelse ved hans Reise, ibid.

Henrik, Hertug af Venden, fører Krig med Hertug Knud af Slesvig, I. 203 sq.

Giør Hertug Knud til sin Arving af Venden, I. 204

Henrik, Greve af Swerin, reiser til Jerusalem og recommenderer sit Land og Grevinde udi Wald. 2 Beskyttelse, I. 282

Faar at vide Wald: 2 Kierlighed til Grevinden, og fængsler ham paa 3die Aar, I. 283 sq.

Vil ej lade sig bevæge at lade ham løs. I. 284

|[765]Lader ham løs paa haarde Conditioner, I. 285 sq.

Henrik, eller Hennike, Claus Limbeks Søn, Tvistighed med Kiel, I. 443

Henrik, Gerhardi Søn, Hertug i Slesvig, I. 523

Begierer af Erik Pomer. at forlehnes med Slesvig, men vegres ham, I. 539 sq.

Herover foraarsages Krig, I. 540 sq.

Pavelig Underhandling, I. 552

Møder for Keiseren, og Dom afsiges, I. 553

Misfornøjet med Dommen, og appellerer til Paven, I. 554 sq.

Krigen begynder, og han faar Hansestæderne paa sin Side, I. 555 sq.

Bliver ihielslagen udi Stormarn, I. 559 sq.

Henrik, Hertug og udvalt Bisp til Osnabrug, Tvistighed med Hertuginde Elisabeth, angaaende hendes Sønners Værgemaal, I. 522

Forliig med Hende, og Foreening imod Dr. Margreta i Danmark, I. 527 sq.

Krig mod Danmark, ibid.

Forliig sluttes, ibid.

Stevnes af K. Erik til Nyborg, hvor Dom afsiges af Rigets Cantzler, hvilken Dom foraarsager den langvarige Holstenske Krig, I. 535 sq.

Kiæd af Verden, giver sig i Kloster, og døer, I. 547

Henrik von Lohn, giør Almuen i Hamborg oprørsk mod Øvrigheden, I. 754

Bliver henrettet, I. 756

Henrik, Konge af Engeland, skriver K. Hans til, og begierer at Engeland maa beholde sine gamle Friheder paa Danmark, Norge og Sverrig, I. 766

Henricus Wratislavi Søn, vid. Erik.

Henrik (Hertug) giør adskillige Propositioner for Frid: 1. om Christ. 2. Underholdning, II. 212 sq.

Herbst (Joh.) Svensk Hof-Prædikant, II. 611

Herfang, I. 106

Herlufs Holms-Skole Funderes, II. 454

Hermannus, Afladskræmmer, I. 829

Herre-Dage, III. 9. I. 436

Herre-Gaarde, I. 246

Herre-Mænd, I. 246 sq.

Hessen-Casselske Princesse befries forgiæves af K. Erik 14 i Sverrig, II. 440

Gives Hertug Adolph af Holsten, ibid.

Hest og Løve i Rosenborg-Have, II. 714.

Hetha, en Jomfrue, regierer over Danmark, I. 54

Hethebye, I. 54. 75. 82

Hetland pantsættes K. Jacob. 3. i Skotland, I. 700

Heyde, en Stad i Dytmersken, dens Beskrivelse og Beleiring, II. 412

Afbrendes og Indtages af Frid. 2. II. 413

Hiarne bliver Konge i Danmark for et Vers, I. 47 sq.

Hialtesen (Oluf) Bisp i Iisland, II. 384

Hoffets Tilstand i Danmark før Souverainetetet, III. 435

Hoffman (Melchior) sættes af Frid. 1. til Sogne-Præst i Kiel, II. 386

Kaldes af Luthero Melchior Skinder, ibid.

Hans Vildfarelse refuteres, og han forviises Landet, II. 387

Hofmesters Embede, I. 594. II. 752 III. 13. 517

Hofmestere, som skulle føre Ungdommen an udenlands, skulle først examineres af Superintendenten, II. 669

Grev von der Hoja, Lybsk Anfører, døer, II. 319 sq.

Holger Danske, I. 61

Holberg (Christian) Major, signaliserer sig i Dansk Tieneste, III. 416

Holk (Henrik) II. 911

|[766]

Hollændere beboer Amager, II. 21

Blive og sat paa Sproe, men flytte der fra til Falster, II. 21

Hollandske Skibe anholdes i Sundet af Christ. 2. II. 56

Forbydes Fart igiennem Sundet, men faar Frihed igien, II. 267 sq.

Gentiske Fordrag mellem Danmark og Holland, II. 287

Holland giør Fred med Lybek 4 Aar, II. 290

Øver Fiendtlighed mod Christ. 3. II. 363

Forliig med Danmark ved det Spiriske Fordrag, II. 368

Sender Ambassade til Sverrig, angaaende Handel med Danmark om Øresunds Told, II. 815

Deres Latterlige Project derom, II. 816

Stridighed med Danmark derom, II. 824 sq.

Hielper Sverrig imod Danmark, II. 854. 859

Christ. 4. søger at stille dem tilfreds, II. 862 sq. 864

Deres Hidsighed mod Danmark, II. 868

Deres slette Opførsel i Ambassader, II. 869

Tractat sluttes med Danmark om Øresunds Tolds Moderation, II. 870

Æstime for Corf. Ulfeld, II. 878 sq.

Søger om Hielp hos Frid. 3 mod Engeland, III. 93. 607. 611

Overtaler Frid. 3. at arrestere 22 Engelske Skibe i Sundet, III. 94

Slutter Alliance med Frid. 3. III. 50. 134 sq. 221

Sender en Flode at undsætte Kiøbenhavn i Beleiringen, III. 340 sq. 368

Søger at stifte Forliig mellem Danmark og Sverrig, III. 373. 378. 385

Gesantskab til Carl Gust. III. 383

Opførsel mod Danmark, III. 422 seq. 611 seq.

Disput med Danmark om den Guineiske Handel, III. 608

Krig med Carl 2. i Engeland, III. 606 sq.

Smyrna Flode anfaldes af de Engelske i Bergens Havn, III. 613

Fred sluttes, III. 630

Holmens Kirke fuldfærdiges af Christ. 4. II. 904

Holsten og Slesvig foreenes, I. 473

Holsten og Dytmersken har Krig med hverandre, I. 521 sq.

Foreener sig mod Danmark, I. 527

Forliig sluttes, I. 527 sq.

Holstenske Krig med Danmark i Erici Pomerani Tid, I. 540

De Holstenske erobre Femern, I. 543

De Danske vinde den igien, I. 546

Underhandling om Fred, I. 549 sq. 552 sq.

Keiseren afsiger Dom i Faveur af Danmark, I. 553 sq.

De Holstenske appellere til Paven, og allierer sig med Hansestæderne, I. 555 sq.

Overrumple og indtage Flensborg, I. 567

Slutte Fred med Danmark, I. 582

Holstenske Grevers Genealogie, I. 669

Adel antager Christ. 1. til Hertug i Slesvig og Holsten efter Hertug Adolph, I. 671

Privilegier af Christ. 1. I. 673 sq.

Authors Betænkning derom, I. 675

Holsten bliver giort til et Førstendømme, Diploma derpaa, I. 716 sq.

Faar Privilegium Fori. I. 719

Adelen associerer sig, I. 734

Dette Forbund casseres af Christ. 1. I. 734

Holsten og Slevig pantsættes Dronning Dorothea, I. 736

Holsten forlehnes Christ. 2. af Keiser Carl, II. 94

Tvistighed derom mellem Hertug Friderik og Christ. 2. II. 110 sq.

Cassation af det Keiserlige Lehns Privilegio, II. 114

Grundvold til den Misforstaaelse mellem det Kongelige og Førstelige Huus, II. 176

|[767]Deeling mellem Christ. 3. og hans Brødre, II. 374

Communions eller Unions Stiftelse, II. 375

Hertugerne faar tillige med Frid. 2. Exspectance af Keiseren paa Oldenborg og Delmenhorst, II. 458

Stænderne paastaar Vall-Rettighed, II. 605

Førstefødsels Ret indføres af Christ. 4. II. 606. 653. 654

Den extenderede Unions Stiftelse, II. 687 seq.

Landdag til Rensborg om at giøre Keiseren Modstand, II. 722 sq.

Keiseren bryder ind i Holsten, II. 728

All Holsten er indtaget, undtagen Glykstad, II. 728 sq. 731

Anmodes af Keiseren om Hylding, II. 731

Holstens Beskrivelse efter den Keiserlige Krig, II. 745

Indtages af de Svenske undtagen Glükstad og Crempe, II. 841

Holstenske Ridderskabs Privilegier confirmeres af Frid. 3. III. 160 sq.

Holstenske Tvistigheder i Frid. 3. Tid, III. 691 seq.

Honorius (Keiser) vil ikke tilstæde de Gother at boe i Italien, I. 16

Horn (Claus) Svensk Amiral, II. 453

Horn (Svensk Marschal) beleirer Malmøe forgiæves, II. 852

Horn (Gustav) sendes af Carl Gust. med en Krigshær til Norge, III. 411

Hougs Old, I. 111. 49

Hroar og Helgo, I. 49 sq.

Hrolf Krak, I. 50 sq.

Hueen paastaaes af de Svenske Commissarier at høre til Skaane, III. 275

Hulsenus (Tilemannus) II. 384

Hungers-Nød i Danmark, I. 194

Hussiterne, I. 562

Hutchinson (en Engelsk Oberst) Medvider i det Anslag paa Kronborg, III. 401 sq.

Flyer, III. 402 seq.

Hvitfeld (Christopher) reformerer Norge, II. 350

Sendes til Iisland at stille et Oprør formedelst Reformationen, II. 382

Hvitfeld (Claus) fanges af Hollænderne i Norge, II. 363

Ransoneres af sin Broder Povel Hvitfeld, ibid.

Hvitfeld (Povel) ransonerer sin Broder som var fangen af Hollænderne, II. 363

Hans Flid ved Reformationen i Iisland, II. 384

Forsvarer Halmstad mod K. Erik, II. 441

Hvitfeld (Peder) Dansk Commandeur, II. 452

Hvitfeld (Arild) Rigets Canceler, II. 584

Tager sin Afskeed og døer, II. 608

Authors Betænkning over hans Krønike, II. 402

Hyddefad (Herluf) Anfører for de Oprørske i Norge, I. 821. II. 5

Fanges, og efter piinlig Forhør henrettes, I. 821. II. 6

Hyntze (Jürgen) Prinds Christ. 2. Informator, II. 4

Høg (Just) første Ephorus over det Sorøiske Academie, II. 691. 880

Hans Lærdom, II. 786. 793. 880

Bliver Rigets Canceler, II. 814

Døer, II. 880

Høg (Mogens) sendes af Frid. 3. til K. Carl Gustav, som var i Ringsted, III. 293 sq.

Handel med de Svenske Commissarier i deres Telt om Fred, III. 389

Højer (Anna Ovena) II. 812 sq.

Højeste Ret i Danmark, III. 491. 536

– – i Norge, III. 510