Register J

Jacob Erlandsen, Erkedegn af Lund, I. 302

Bliver Bisp i Roskild, I. 302. 315

Siden Erkebisp til Lund, I. 302. 326

|[768]Disput med Christoph. 1. I. 326

Hans Portrait, I. 327 sq.

Forandrer den Skaanske Kirke-Lov, I. 329

Traadsighed mod Kongen, I. 329. 332

Bestyrker sig mod Kongen, I. 333

Bliver fængslet, I. 334

Riget bandsættes, I. 335

Han kommer løs igien, I. 343

Vil ikke antage sit Stift førend Paven har kiendt i hans Sag, I. 343

Indgiver Besværinger over Kongen, ibid.

Bliver haardelig sat til rette i et Brev fra Pave Urban 4. I. 347

Reiser til Rom, og formaar Clemens 4 til at sende en Legat til Danmark at forhøre Sagen, hvilken sætter Riget i Band, I. 348

Tvistigheden bilegges i Gregorii 10 Tid, ibid.

Afstaar sit Stift, giver sig i Franciscaner Munke Orden, døer, I. 349

Jacob, Provst af Lund, fængsles af K. Erik Mendved, I. 364

Bryder ud af Arresten, reiser til Pave Bonifacium 8, og forklarer Kongens Forhold, I. 365

Jacob, Erkebisp til Upsal, beleires af Steen Stuure paa Steka, men befries af Kong Hans, I. 787

Ueenighed med Sture, I. 793

Forliig stiftes af K. Hans, I. 796

Takker af, og recommenderer i sin Sted Gust. Trolle, II. 36

Jacob 3die, af Skotland, faar Prinsesse Margretha, Christ. 1 Datter, I. 700

Jacob 4 af Skotland giør Alliance med Kong Hans, I. 776

Jacob, Greve af Oldenborg, hans Historie, I. 758 sq.

Jacob af Ungarn, en Fanaticus, I. 651 sq.

Jacob, Konge af Skotland, begiærer Frid. 2. Eldste Datter Elisabeth til Ægte, II. 535

Forhindres der i af Elisabeth Dronning af Engeland, ibid.

Har Tanker om Prinsessen af Navarra, II. 536

Hindres derfra af de Skottske Undersatter, ibid. sq.

Begiærer den yngste Danske Prinsesse Annam, II. 537 sq.

Holder Bilager med hende i Opsloe i Norge, II. 538

Reiser til Kiøbenhavn med sin unge Dronning, II. 539

Omgiængelse med lærde Folk, i sær med Tycho Brahe, II. 540

Bivaaner Prinsesse Elizabeths Bilager som han selv før havde friet til, II. 540

Bliver Konge i Engeland, II. 586

Besøges af sin Dronnings Broder Christ. 4. II. 603

Hans store Fredsommelighed, II. 609

Besøges anden gang af Christ. 4. II. 649

Assisterer Christ. 4. med 6000 Mand i den Keiserlige Krig, II. 725

Jacobsen (Laurids) II. 879

Jarimarus, Lehnsmand paa Rygen, I. 250

Forlehnes med det Landskab Barth, I. 252

Jarmer, Hertug paa Rygen, fører Krig mod Danmark for at frelse Erkebisp Erlandsen af sit Fængsel, I. 342

Indtager adskillige Stæder, og tager allevegne ilde afsted, I. 343

Bliver af en Qvinde ihielstukken med en Kniv, ibid.

Jarl, det samme som Statholder, I. 157

Jenkiøbing, (en Stad i Smaaland) dens Beskrivelse, II. 642

Sættes i Brand af sine Indbyggere, ibid.

Jens, Bisp i Odense, flyer til Als, I. 335

Faar sit Stift igien, I. 343

Jernbyrd, I. 145. 186

Afskaffes, I. 298

Jernhandske, I. 85

|[769]Jesper Henriksen, første Rector ved Kiøbenhavns Universitet, I. 731

Jesse Eriksens Forhold mod Bønderne i Sverrig, I. 569

Halshugges, I. 599

Jesuiter forbydes at forestaae noget Geistligt Embede i Danmark, II. 594

Historie om Skiærs-Ild, II. 616

Hemmelige i Norge, aabenbares og straffes af Christ: 4. II. 809 sq.

Iislands-Farten formeenes de Engelske af Christ: 1. I. 690. 733

Tilstædes dem af K. Hans, I. 771

Iislands Reformation, II. 381

I et Oprør mod de Lutherske slaaes Kongens Foged ihiel, II. 381

Tvinges til Lydighed, II. 382

Giør Oprør igien under Joen Arnesen, II. 383

Oprøret stilles, og Landet reformeres, II. 384

Iislandske Compagnie oprettes i Kiøbenhavn, II. 595. 675

Dets Skiæbne og Decadance ved Tyrkens Indfald, II. 675 sq.

Compagniet ophæves, III. 549 sq.

Ild falder ned af Himlen i Danmark, II. 388

Ildebrand i Kiøbenhavn, I. 475. III. 603

– – i Bergen, I. 726 i Odense, I. 305

– – i Lybek, I. 274

Ingiald, I. 49

Ingeborg Hertug Ottonis Syster af Brunsvig, Bilager med Hertug Wald. af Slesvig, II. 256

Ingeborg (Canuti 6. Søster) Philip. Augusti Dronning af Frankrig, hendes Historie, II. 257 sq.

Ingeborg, Erik Mendveds Dronning giver sig i Kloster, I. 391 sq.

Ingelbirta, Hertug Knuds, de Obotriters Konges Dronning, I. 229

Føder Waldemar, I. 208. 229

Ingerid, Svend Estridsens Daatt. I. 177

Ingvor Hiort, I. 412

Innocentius 8. Pave, tillader de Norske Præste at holde Messe uden Viin, med Miød og Øll, I. 773

Interregnum i Danmark efter Hrolf Krak, I. 51 sq.

– – – – efter Erik Ejegod, I. 202

– – – – efter Christoph. 2. I. 424

– – – – efter Frid. 1. II. 278

– – – – efter Christ. 4. III. 24

Joachims Daler, II. 273

Joënsen (Bengt og Niels) vid. Bengt.

Joënsen (Magnus) er paa Stures Parti, II. 61

Fanges paa Westeraas Slot af de Danske, ibid.

Johan, Greve af Wagrien, giør Forbund med Christoph. 2. følger med ham til Danmark, for at hielpe ham til Regieringen, I. 411

Misforstand med K. Christoph. 2. I. 412

Forliig stiftes, og Greven faar heele Siælland, Skaane, Lolland og Falster til Pant for forstrakte Penge, I. 412

Grevens Magt og Titler, I. 413

Tvistighed med Grev Geert, I. 417 sq.

Skaaningerne blive oprørske og give sig under Sverrig, I. 419 sq.

Afstaar Siælland til K. Waldemar 3. I. 433. 435

Johannes, Christ. 1. Søn fødes, I. 654

Hyldes til Konge i Sverrig, I. 669

it. i Norge, ibid.

Brøllup med Christina Hertug Ernesti Dotter af Saxsen, I. 727

Rigets Tilstand ved hans Ankomst til Regieringen, I. 740

Dytmerskerne ere opsætzige, I. 741. 800

Slesvig Holstenske Stænder vil ej hylde ham, I. 742

Det Slesvig Holstenske deeles mellem ham og hans Broder Hertug Friderich, I. 744. 772

Bliver hyldet udi Førstendommene og af Hamborgerne, I. 745

De Svenske ere imod de 3 Rigers Foree|[770]ning

, og holde adskillige Frugtes-løse Moder, I. 746 sq.

K. Hans vil tvinge dem med Sværdet, men Enke-Dronning Dorothea raader derfra, I. 747. 757. 775

Udvælges af de Norske og Danske til Konge, I. 748

Hans Haandfæstning, I. 748

Krones til Konge i Danmark, I. 749

Reiser til Norge og krones der, ibid.

Sender sin Broder Hertug Friderik til Cöln at studere, for siden at hielpe ham til en Bispestoel, og saa selv beholde Førstendommene alleene, I. 753

Faar Gulland af Iver Axelsen, I. 762

Bedrages af Steen Sture, I. 764

Tildømmer Benedictiner-Munkene St. Knuds Kloster i Odense, I. 769

Forliig og Deeling med Hertug Friderik, I. 771 sq.

Holder Correspondence med Raadet og Adelen i Sverrig, saasom han merker at Stuure begynder at blive forhadt, I. 775 sq.

Giør Forbund med Grosførsten af Moscovien, it. med Kong Jacob 4. af Skotland, I. 776

Besvarer Hertug Frideriks Prætension at aflegges med et af Rigets Lehn, I. 777

Authors Betænkning derover, I. 778

Anholder om sin Ret i Sverrig, I. 778

Frugtesløs Mode til Calmar, I. 779

Alle hans Documenter opbrende tillige med Skibet Grypshund, ibid.

Faar et stort Anhang af Geistlige og Verslige i Sverrig, I. 782

Den Svenske Krig begynder, I. 783

Udruster sin Flode for at hindre Sverrig Tilførsel, I. 784

Faar Hielpe-Tropper fra Tydskland, it. den Saxiske Gvarde, I. 784 sq.

Calmar beleires og indtages, I. 786

Stokholm beleires, I. 787

Vinder Slaget ved Rødebroe mod Dalekarlene, som vil undsætte Stokholm, ib.

Driver dem tilbage, som giøre Udfald af Stokholm, I. 788

Stokholm giver sig, og erkiender ham for Konge, I. 789

Krones til Stokholm, I. 790

Hyldings-Brev, I. 791

De Svenskes Føjelighed imod ham, I. 792 sq. 797

Alliance med Frankrig, I. 794

Forliger Erkebispen og St. Sture, I. 796

Faar Endeel tilbage af det som St. Sture havde i Forlehning, I. 797

Besværger sig hos de Engelske og Franske over deres Fribytterie, I. 758

Udruster Skibe for at sætte Magt mod Magt, I. 758 sq. 765

Tilstæder de Engelske fri Handel paa Bergen, I. 766

Hans Politesse og Stats-Maximer mod de Engelske, I. 766 sq. I. 766 sq.

Fribytter-Krigen endes, I. 771

Commerce-Tractat mellem Danmark og Engeland, ibid.

Faar Holsteen og Stormarn til Lehn af Keiseren, I. 776

Straffer de Oprørske i Nørre Halland, I. 777

Begynder den Dytmerske Krig, I. 801

Erobrer Meldorp, I. 802

Et stort Nederlag paa de Danske, I. 804 sq.

Handel om Fred, I. 808 sq.

Ny Bevægelse i Sverrig, I. 811

Reiser med Dronning Christina til Sverrig, I. 812

Misforstaaelse med St. Sture, ibid.

Rigsdag til Stokholm, I. 813

Stures Beskyldinger paa Kongen, ibid.

Opsiges Troskab af Sture og hans Anhang, I. 814

Forliig sluttes til Stokholm med Rigets Raad, I. 815

|[771]Reiser til Danmark og lader Dronningen blive i Stokholm, I. 815

Stokholm beleires af Stuure og indtages, I. 816

Slottet erobres og Dronningen føres til Wadstena, I. 817

Kongens Trudsler mod de Svenske, I. 818

Svenske Tvistigheder continuere, I. 831. 833

Frugtesløs Mode til Calmar, I. 833

Fælder Dom over de Svenske, og lader den confirmere af Keiseren, I. 834 sq.

Griber de Svenske hart an, I. 835 sq.

De falde til føje og negotiere om Fred, I. 837 sq.

Krigen fornyes med Sverrig, I. 839 sq.

Vinder Slaget ved Phante hule, I. 842

Mister Calmar og Øeland, ibid.

Adskillige Moder, angaaende Sverrig, I. 848

Tvistighed med Lybek, om Handelen paa Sverrig, udbryder til Krig, I. 818 sq.

Bilegges ved Congress til Lybek, I. 829 sq.

Recess med Lybek til Segeberg, I. 836.

it. til Nyekiøbing, I. 837

Krigen fornyes med Lybek, I. 838 sq.

Fribytteri drives, I. 841

Efter adskillige Søeslag, og 8 Aars Fribytteri, sluttes Fred med Lybek, I. 846

De Norske falde fra Kong Hans, I. 817

Han vil med Magt bringe dem til Lydighed, I. 820

Sender Prinds Christ. 2. med en Armee til Norge, I. 820

Oprøret dempes, I. 821 sq.

Negter Skotland Hielp mod Engeland og Frankrig, I. 846

Vil ikke indvikle sig i den Tvistighed mellem Paven og Ludv. 12. angaaende det store Concilium, I. 847

Stifter 3 Franciscaner Klostere, I. 848

Præsagia før hans Død, ibid.

Bliver syg, I. 849

Hans Formaning og sidste Tale til Prindsen, I. 850

Død, I. 850

Characteer, I. 851 sq. 826

Dronning og Børn, I. 853

Hans Amours, I. 828

Rigets Tilstand, I. 852 sq.

Lov og Forordning, I. 854

Forordning om Kræmmere, som sætte Boe, at give 1 Pund Peber, I. 774

Om Skiøgers Dragt, I. 782

Om Kiøbenhavns Universitet, I. 794

Berømmelige Mænd i hans Tid, I. 855

Johansen (Thure) søger at overtale Dale-Karlene til at antage Christ. 2 igien, II. 254

Findes død paa Gaden i Kongelle uden Hoved, II. 255

Johannes (Hertug) Frid. 1. Søn, foreslaaes til at succedere sin Fader, II. 275. 300.

I Synderlighed af Bispene, II. 277. 298

Bliver af Bispene opdragen i den Catholske Religion, II. 279. 300

Opholder sig, tillige med sin Hofmester Oluf Rosenkr. i Nyborg, II. 299

Maa flygte derfra af Frygt for Grev Christopher, ibid.

Hans ældste Broder Christ. 3. bliver Konge, II. 300 sq.

Underskriver Forliiget mellem Christ. 2. og Christ. 3. II. 372

Hans Anpart ved Førstendommenes Deeling, II. 374

Skal tage Slesvig og Femern til Lehn af Kongen i Danmark, ibid.

Forlehnes med Holsten af Keiseren, II. 376

Anlegger Hadersleb Slot, II. 402

Associerer sig med sine Brødre mod Dytmerskerne, II. 406

Sværges Troskab af Dytmerskene, II. 416

|[772]Faar sin Anpart af Dytmersken, II. 417

Johannes Junior (Christ: 3. Søn) II. 371

En Stiftere og Stamfader for det Sønderborgske Huus, II. 371. 688

Faar sin Anpart i det Slesvig Holstenske i fuldkommen Possesion, II. 371. 486

Udelukkes fra at være Formynder for Christ. 4. II. 522

Confereres det Slesvigske Lehn af Christ. 4. II. 539

Hans Børn og Død, II. 688

Johannes Frid. 2. Søn, II. 510

Ægteskab sluttes med ham og en Moscovitisk Princesse, II. 586

Men han døer før, ibid.

Johan Adolph Hertug (Bisp til Bremen og Lybek) efter sin Broder Hertug Philips Død forlehnes med Slesvig og Femern af Christ. 4. II. 545. 586

Begierer til Egte Christ. 4 Søster, II. 510. 562

Holder Bilager med hende, II. 571

Anmoder Hamborg om Hylding, II. 586. 589

Oprindelse til disse Prætensioner, II. 587 sq.

Hyldes af Staden, II. 590 sq.

Død og Characteer, II. 652 sq.

Efterladte Børn, II. 653

Er ingen Hadere af Calvinske, II. 652

Tillader Vederdøbere at boe i Holsten, II. 811

Johan (Hertug af Finland) Gustav. 1. Søn, Misforstand med sin Broder K. Erik, II. 435

Laaner Kongen af Polen Penge, II. 440

Kastes derfor af K. Erik i Fængsel, II. 441

Lades løs paa visse Conditioner, II. 468

Advares om K. Eriks Anslag mod sig og sin Broder Hertug Carl, II. 472

Conspirerer med sin Broder Carl mod deres Broder K. Erik, II. 473

Dom fældes over dem, II. 474

De udstæde Manifest mod Kongen, ibid.

Beleire Kongen i Stokholm, ibid.

Lader Jøran Pedersen henrette, II. 475

Autors Betænkning over den Execution, II. 476

Indlades i Stokholm, II. 476

K. Erik giver sig Fangen, II. 477

Erklæres Konge i Sverrig i sin Broders Sted, II. 477

Handler haardt med sin fangne Broder K. Erik, ibid.

Sender Gesantere om Fred til Frid. 2. II. 479

Vil ej ratificere det Fordrag, som hans Gesandtere slutte til Roskild, II. 479 sq.

Fornyer Krigen med Danmark, II. 480 sq.

Mode til Stetin om Fred, II. 483 sq.

Betaler den accorderede Sum med Kobber Penge, hvor af Frid. 2. lader støbe Canoner, II. 485

Forbund med Paven og de Catholske, II. 491

Hans daarlige Opførsel, ibid.

Hans Dronning er ivrig Catholsk, II. 610

Søger at indføre nye Religion i Sverig, ibid.

Bruger der til en Jesuit kaldet Kloster Lasse, II. 611

Lader forfatte en nye Liturgie, II. 611

Finder Modstand her i af sin Broder Hertug Carl, II. 612. 614

it. af Professorerne og Geistligheden i Upsal og Stokholm, II. 613

Lader sin Broder den fangne K. Erik omkomme, II. 614

Antager den Romerske Religion, II. 614 sq.

Hans Catholske Dr. døer, II. 616

Bliver derover forandret, saa Kloster Lasse og Jesuiterne forlade Riget, II. 617

Recommenderer sin Søn Sigismundum til Konge i Polen, II. 618

|[773]Foretager Liturgie-Sagerne igien, II. 618

Døer, og med ham hans Liturgie, II. 619

Johan Georg, Chur-Prinds af Saxsen, forloves med den Danske Prinsesse Anna Sophia, III. 594

Holder Bilager i Kiøbenhavn, III. 628

Jomsborg, kaldes og Julin, I. 86. 159. 236

Fører Krig mod Svend Tiuge Skiæg, I. 95. sq.

Tvinges af Canuto Magno under Danmark, I. 159

Frafalder siden igien, og af Kong Magno overvindes og ødelegges, ibid.

Jonas Justus bliver rettet i Kiøbenhavn, II. 469

Jordskiælv i Norge, II. 692

Jordskylds Oprindelse i Kiøbenhavn, II. 200

Isabella, Christ. 2. Dronning, II. 16

Bliver begiert hos Keyser Maximilianum, II. 17

Troloves Mogens Giøe paa Kongens vegne II. 17

Hendes Medgift, II. 18

Kommer til Kiøbenhavn og med stor Pragt modtages, ibid.

Overtaler Kongen at besætte Amager med Hollændere, II. 21

Intercederer forgiæves for Torben Oxe, II. 27

Faar Brev fra Arcemboldus, at intercedere for hans Broder, II. 47

Føder i et Aar 3 Sønner, ibid.

Forestaar Regieringen, medens Kongen var i Sverrig, II. 63.

Accorderer de Lybske Frihed at seile paa Sverrig i 2 Maaneder, II. 63

Misforstand mellem Kongen og hende, II. 95

Hendes Confessionarius afsættes, ibid.

Hendes Cammer-Junker omkommes hemmelig, II. 96

Føder Prinsesse Christina, II. 97

Skriver til Nederlandene om Hielp mod de Oprørske, II. 124

Caracteer, Religion og Død, II. 130 sq. 209 seq.

Børn, II. 131 seq.

Gravskrift over hende af Sceppero, II. 211

Isabella (Dorothea) Kristine Munkes Dotter, III. 576 sq.

Sættes i Kloster Udenlands formedelst den Mistanke Christ. 4. havde om hendes Fødsel, III. 578 sq.

Isarnus, Pavelig Legat, bliver Erkebisp i Lund, I. 369

Israël Herman, II. 189. 190

Italien molesteres af de Cimbrer, I. 5.

Itzehoe indtages af de Danske ved et Krigs-Puds, II. 850

Legges i Aske, III. 245

Julin, en Stad i Venden, stiftet af Harald Blaatand, vid. Jomsborg.

Julius (Henrich) Hertug til Brunsvig, forloves med Elisabeth, Dansk Prinsesse, II. 536

Holder Bilager med hende, II. 540

Junker deeler, II. 863

Jürgen Ulriks Historie, III. 200

Jus feciale armatæ Daniæ, III. 229

Jus publicum er confus i Danmark, II. 487

Jus restringendi hvad det er, II. 756

Paastaaes af Hamborgerne under Frid. 2. II. 489. 757

it. under Christ. 2. it. Christ. 3. it. Christ. 4. II. 739. 756 sq.

Hamborgerne gribe derfor til Gevæhr, II. 763

Justitiens gamle Tilstand i Danmark, III. 483

Nye Tilstand, III. 491 sq. 509

Justus יהוה Judex, II. 848

Jutehader, et Svensk Amiral Skib, sættes i Brand af de Danske, II. 443

Jutha, Erik Plogpennings Datter, begiver sig i Kloster i Roskild, reiser til Sverrig, og bliver frugtsommelig ved K. Waldemar, som havde hendes Søster Sophia, I. 315

|[774]Ivan Basilovitz, vid. Moscovitiske Grosførste.

Ivar Vidsami, I. 52

Særdeles Anmærkning over denne Konge, ibid. sq.

Juul (Peder) bliver Resident i Sverrig, II. 883. III. 104

Handel med Dronning Christina om Ulfeld, III. 119

Hans Priis-værdig Opførsel i den Sag, III. 126

Sverrigs Cantzler søger at stille ham tilfreds, III. 130

Kaldes tilbage fra Sverrig, III. 173

Jyderne oprørske mod K. Regner Lodbrok, I. 63

mod St. Knud, I. 191

mod Wald. 3. I. 456. 436. 443

mod Adelen i Christoph. Bavari Tid, I. 623 seq.

mod Erik Mendved, I. 374

mod Christ. 2. II. 117

mod de Catholske Præste i Frid. 1. Tid, II. 242

mod Christ. 3. II. 306 sq.

Raades af Ulfeld at falde fra Frid. 3. III.