Register K

Kaaber Oxen, som efter Cimbrisk Sædvane blev svoren paa, forvares i Catuli Huus, I. 10

Kaarsøer anlegges, I. 15

Kaas (Niels) Rigets Cantzler i Frid. 2. Tid, II. 513

Overtaler Frid. 2. Enke Dronning at forlade sin Paastand paa Formynderskabet i Christ. 4. umyndige Aar, II. 523

Er en af de 4 Regierings Raad i Christ. 4. Mindre-Aarighed, II. 524

Hans Død, Historie, og Caracteer, II. 553 sq.

Hans sidste Tale og Formaning til Christ. 4. II. 555

Kabuds eller Kappehætter, I. 383

Kalv Arnesen, en Norsk General, ihielslog St. Olaf, I. 141

Kommer i Unaade hos Kong Magnus, St. Olafs Søn, og flyer, I. 155 sq.

Død, I. 169

Kalv (Erland) I. 463

Karkvider (Herman) spiller Skak med K. Erik, og giver sig i Disput med ham, I. 310

Ihielslaaes af en Bonde, I. 315

Karper indføres i Danmark til Yngel, II. 465

Keiserlige 30 Aars Krig i Tydskland, II. 696. 700

Aarsagen til denne Krig, II. 725

Endes ved Freden til Lybek, II. 733 sq.

Aarsag til dens slette Udfald for Christ. 4. II. 735

Keiserlige Tropper komme Danmark til Undsættning i Frid. 3. Tid. III. 363 sq.

Deres Fremgang i Holsten, Als, Jylland, ibid.

Kerling, kommer af Karlinger, Caroli Undersaatter, f. Franske, I. 26

Ketil, Bisp i Viborg, I. 224

Kettelmundsen (Matthias) I. 381 sq.

Giør Opstand i Sverrig, og hevner det Mord paa Hertug Erik og Wald. I. 388 sq.

Kippinge Kirke, I. 774

Kirker bygges i Danmark, den 1ste i Slesvig, I. 64. 68

– – – den 2den i Ribe, I. 69

– – – den 3die i Aarhuus I. 71

Kirkesager i Danmark i Christoph. 1. Tid, I. 326

– – – i Droning Margrete Tid, I. 532

– – – i Christ. 1. Tid, I. 738

– – – i Kong Hanses Tid, I. 773

Kirke Ordinantzen i Danmark og Førstendommene forfattes paa Latin af Doct. Bugenhagen, oversættes paa Dansk af Palladio, II. 348

|[775]Forfattes en nye Kirke-Ordinantz i Norge, II. 595

Forfattes i Sverrig, II. 610

Forderves af Kong Johan, II. 611

Kirke-Historie i de Nordiske Riger, er vanskelig at skrive, II. 170

Kirkernes Indkomster optages af Christ. 2. II. 32

Kirkespiret paa Frue-Kirke i Kiøbenhavn fuldfærdiges, en særdeles Historie derved, II. 20

Blæser ned, II. 20, II. 729

Kirke (Roman Catholsk) bygges i Altona med Frid. 3. Tilladelse, III. 287

Kirstine Munk vies til Christ. 4. venstre Haand, II. 651. 889

Har Titul af Grevinde til Slesvig og Holsten, III. 573. II. 885 sq.

Falder i Unaade hos Christ. 4. II. 772. 890. III. 573

Hendes Børn, II. 886 sq.

Hun beskyldes af Kongen for Utroeskab i Egteskab, II. 891

Hendes Sag forsvares af Corf. Ulfeld, II. 891 sq.

Frikiendes for Retten, II. 892

Arresteres af Kongen, II. 894

Kommer løs formedelst Raadets Intercession, II. 895

Authors Betænkning her over, II. 896

Hendes Børns Legitimations Brev verificeres af Raadet, III. 26

Befales af Frid. 3. at viise Adkomst til den Titul hun førte, III. 580

Mister, saavel som hendes Børn Grevinde Titul, III. 585

Døer, III. 586

Kiæmper, kommer af det Ord: Cimber, I. 14

Kiættel (Bisp i Sverrig) oprører Almuen mod Christ. 1. og opsiger ham Troskab, I. 682

Hans Beskyldninger mod Kongen, ibid.

Autors Betænkning derover, ibid.

Faar Darlekarlene paa sin Side, beleirer Stokholm, som giver sig, I. 683

Indkalder og hylder Karl Knudsen igien til Konge i Sverrig, ibid.

Bliver igien forligt med Christ. 1. I. 685

Døer, I. 688

Kiætterie er ikke i disse Nordiske Lande, saalænge Pavedommet varer, II. 170

Kiætterie hindres af Christ. 3. II. 385

Kommer fra Tydskland, ind i Førstendommene, II. 386

Kiøbenhavn, kaldtes fordum Kiøbmanihavn, I. 654

Faar Stads-rett, I. 340

Dens Opkomst og Conservation ved adskillige Forordninger af Christ. 1: I. 654

it. af Kong Hans, II. 760. 774

Tager Skade af Ildebrand, I. 475 III. 603

Bliver en Kongelig Residentz-Stad, I. 627

Dens Historie, ibid.

Beleires forgiæves af Hansestæderne, I. 563

Bliver en Stapel-Stad, II. 35

Faar til første Luthersk Prædikant Mester Morten fra Wittenberg, II. 64

Holder Christ. 2. Parti mod Frid. 1. II. 180 sq.

Beleires af Frid. 1. Voldenes Tilstand, II. 181

Undsættes af Christ. 2. II. 184

Men capitulerer, II. 185

Befæstes ydermere af Frid. 1. II. 215

Faar 4 Borgemestere og 12 Raadmænd, ib.

Berammes et stort Mode for Religionens skyld, II. 233 sq.

Billed-Stormeri, II. 242

Borgere tage Mag: Tausen i Forsvar, II. 280

Holder med Grev Christopher, som søger at sætte Christ. 2. paa Thronen igien, II. 295 sq. 310. 314. 323

|[776]Byen og Slottet overgives til Greven, II. 297

Imodtager Greven med stor Pragt, ibid.

Beleires af Christ: 3. II. 323

Undsættes af Lybekerne, II. 328 sq.

Borgerne giør Skandskrift mod Adelen, II. 331

Lider stor Hungers-nød, II. 340 sq.

Overgives efter et Aars Beleiring, II. 341

Pest i Kiøbenhavn, II. 388. 552

Fortificeres af Christ. 4. II. 883

Forordning for dem som bygge i Nye Kiøbenhavn, III. 145

Videre Fortification og Udvidelse i Frid. 3. Tid, III. 157

Borgernes Adelige Privilegier, III. 304 sq. 438

– – – – blive extenderede, III. 356

Beleires af Carl Gustav, III. 312

De Beleirede giør lykkelig Udfald af Staden, III. 318. 324. 333. 338

it. til Søes. III. 320

Lider Mangel paa Proviant, III. 328 sq.

Faar Undsætning, III. 328. 340

De Beleiredes Hurtighed og Aarvaagenhed, III. 358 sq. 361

Slaar de Svenske af, som løbe Storm, III. 360. 362

Efter 2 Aars Beleiring sluttes Fred, III. 428. 433

Borgerskabet dimitteres fra Krigs-Tieneste, III. 479

Privilegia og Herlighed, III. 528 sq.

Vaaben, III. 533 sq.

Forbedres med mange nye Gader, III. 600 seq.

Giøres regulier, III. 603 sq.

Tager og til i Forfængelighed, III. 604

Kiøbenhavns Slot bygges af Bisp Absalon, I. 266

Kaldtes Axelhuus, ibid. 306

Nedbrydes af Lybekkerne, I. 306

Kiøbenhavns Jordskylds Oprindelse, II. 200

Kiøbmagergade, olim Kiødmagergade, I. 654

Kiøbstæder i den første Periodo, I. 115

Kiøbstædernes Qvota i Danmark til den Kongelige Flodes Udrustning i Frid. 1. Tid. II. 252 seq.

Kleist, en Svensk Minister, III. 228

Klingenberg (Poul) indretter det Frugt-bringende Societet, III. 148 sq.

Klipping, et slags Mynt, bliver slaget af Christ. 2. II. 52. 140

Kloster-Lasse hentes til Sverrig, II. 611

Disputerer mod de Lutherske, II. 613

Maa forlade Sverrig, II. 617

Hans Historie, II. 694. 809

Klotz (Stephan) II. 807

Klædedragt hos de gamle Danske, I. 108

Klæde-Forordning for Skøger af K. Hans, I. 782

Klæde-Forordning af Christ. 4. II. 670. 682

Klæde-Manufactur oprettes i Kiøbenhavn, II. 574

Knebel (Friderich) Amiral, II. 437

Knipmaker (Johan) indfører Kiætterie i Kremper-Marsk, II. 419

Straffes, ibid.

Kniphoff (Claus) er paa den landflygtige Christ. 2. Parti, fanges og rettes, II. 209

Knipperdolling, II. 219

Knopf (Christoph.) Frid. 2. Hofprædikant, II. 486

Raader Kongen fra at antage Formulam Concordiæ, II. 503

Knud Lille, I. 71

Knud Haarde, Canuti Magni Søn faar Konge-Titul af de Danske &c. I. 136

Erklæres Konge over Danmark af sin Fader, I. 138. 147

Giør Prætensioner paa Engeland, I. 152

Bliver og Konge i Engeland, ibid.

Hans slette Regimente forvolder, at det Danske Herredom endes i Engeland, I. 153

Døer i Drukkenskab, I. 153

|[777]

Knud, Erik Ejegods Søn, Hertug i Slesvig, I. 199. 204

Har Krig med Hertug Henrik af Venden, I. 204

Bliver Hertugens Arving af Venden, og af Keiser Lothario 2. erklæres de Obotriters Konge, ibid.

Tvistighed med K. Nicolao, og beviser sin Uskyldighed, I. 205 sq.

Myrdes af Prinds Magno, I. 207 sq.

Begraves i Ringsted, I. 209

Hans Lov om Gilder, I. 212 sq.

Canoniceres, I. 208

Knud Magnussen hyldes af Jyderne efter Erik Lam, I. 221

Fører Krig mod Svend Grathe, som af Skaaninger og Siællandsfarer er hyldet, I. 222

Taber, og maa flygte Riget, I. 222 sq.

Faar Hielp af Erkebispen i Hamborg, og beleirer K. Svend i Viborg, I. 224

Bliver slagen, og maa igien flygte, ibid.

Bliver myrdet, I. 227

Knud, Wald. 2. Søn, Hertug over Blegind, I. 290. 300

Krig med sin Broder K. Erik Plogpenning, I. 305

Bliver fangen og sat paa Stege, I. 306

Løsgives, I. 308

Knudsen, en Nordsk Raadsherre, beskyldes for Medvidere i et Oprør i Sverrig i Kong Hanses Tid, og henrettes af Christ. 2. II. 32

Knudsen (Carl) sendes med Danske Tropper at undsætte Steka, II. 39

Bliver slaget, II. 40

Knudsen (Niclas) hans Vildfarelser, II. 811 seq.

St. Knuds Kloster i Odense funderes, I. 215

Kock (Mag. Oluf) beskylder Resen for Nestorianismus, II. 650. 807

Kand ej bevise det; dømmes derfor landflygtig, II. 808

Koëfod (Jens) stifter den Bornholmske Opstand mod de Svenske, III. 348 seq.

Gives Interims Commando paa Bornholm, III. 353

Kongernes Myndighed i Danmark, I. 113. 478. II. 163. III. 8 sq.

Kongernes Tituler, I. 114. 483

Konge-Loven, III. 519 sq.

Konge-Vall, I. 595

Kongsberg funderes, II. 690

Oprindelse til Sølv-Verket der, II. 688 sq.

Kongs-Deeler, II. 863 sq.

Koniespolsky, III. 211

Kopskat, III. 480

Korf (Nicolaus) Polsk Ambassadeur til Danmark, II. 785

Krabbe (Tyge) Danmarks Rigs Marsk, har Helsingborg inde paa Grev Christophers Vegne, II. 313

Skriver til Christ. 3. om Grevens Forhold, II. 318

Krabbe (Gregers) bliver Statholder i Norge, III. 87. 138

Krabbe (Erik) General, III. 247

Krag (Niels) Dansk Gesant ved det Engelske Hof, II. 581

Creeres til Rector Universitatis i Kiøbenhavn, II. 582

Faar Caracteer af Rigets Raad og døer, II. 586. 912

Krag (Ottho) sendes af Frid. 3. til Chur-Førsten af Brandenborg, III. 391 sq.

Afgiør en Rang- og Titul-Disput med Churførsten, III. 393

Forretter sin Ambassade vel, III. 394

Affærdiges i Ambassade til Holland, III. 424

Hans Hidsighed ved Rigsdagen i Kiøbenhavn, III. 464 sq.

Krape (Roland) II. 662

Kremper Marsk foruroliges af Knipmaker, som søger der at indføre falsk Lærdom, II. 662

Krigs-Disciplin i den første Periodo, I. 105

|[778]– – – i den 2den Periodo, I. 476

– – – i den 4de Periodo, III. 19

Krigssagers gamle Tilstand, III. 484

– – – nye Tilstand, III. 495 sq. 517

Krigs-Declaration mod Sverrig af Frid. 3. III. 229 seq.

Kronborg Slot anlegges af Frid. 2. II. 498

Kronborg beleires af de Svenske i Frid. 3. Tid, III. 313 seq. Og erobres, III. 329

En Fregat ladet med det Bytte Fienden havde erobret, kommer uformodentlig til Kiøbenhavn, III. 330 sq.

De Danskes Anslag om at faa Kronborg igien, III. 399 seq.

Krud og Kuglers Indførsel i Danmark, I. 792

Krumedige (Albret) I. 855

Krumpen (Otto) Dansk General har Fuldmagt at handle i det Mode til Upsal, II. 59 seq.

Bliver med 2 Pile skudt i Slaget ved Upsal, II. 61

Slaaes til Ridder, ibid.

Tager Afskeed fra Kongens Tieneste, II. 76

Sendes af Frid. 1. at tage mod Gulland af Nordbye, II. 205

Beskikkes til Feltherre under Frid. 2. II. 447

Døer i sit 96de Aar, II. 482

Kuldmanden, en Spaaemand i Skaane, I. 296

Königs-Luther, II. 720