Register L

Ladegaarde (Kongens) blæser ned, II. 729

Land-dage udi Førstendommene, III. 11 sq.

Land-Militie, III. 19 sq.

Landskrone, kaldtes fordum Sæbye, bliver giort til en Stad, I. 616

Afbrendes af K. Carl Knudsen, I. 646

Landskrones Slot anlægges af Christ. 3. II. 401

Langeland indtages af de Svenske, III. 257. 367

Lange Peter, en Søe-røvere, II. 42

Hans prægtige Titul, II. 43

Felt-Tegn og Klæder, ibid.

à Lasco (Johannes) II. 389

Latine lidet i Brug hos de gamle Danske, I. 108. 184

Lauge Gudmundsen ihielslaar K. Erik Plogpenning, I. 311 sq.

Bliver ihielstukken, I. 315

Laugmændene i Norge sættes alle af paa eengang, II. 595. 753

Laurenbergius (Joh.) Mathematicus, II. 691

Laurids Joensen Drost, Hoved for de Oprørske i Kong Christoph. 2. Tid, I. 402

Forlehnes af K. Wald. med Langeland, Arøe og Bornholm, I. 405

Laurentius (Petrus) Lector i Lund, II. 384

Lauridsen (Hans) Dansk Amiral, omkommer i det store Skibbrud ved Gulland, II. 464

Laxmand (Poul) myrdes, I. 825. 853

Legater, Danske, fik fordum Proviant, og ikke Penge, II. 582

Lectores Theologiæ i Malmøe, II. 232

Forsvarer Lutheri Lærdom til det Kiøbenhavnske Mode, II. 234

Lehnenes Forpagtning proponeres for Frid. 3. af Geistligheden og Borgerskabet, III. 462 seq.

Forordning om Lehnenes Administration, III. 512 sq.

Indkomster sættes paa en anden Fod, III. 516

Leiff Eriksen (Erik Rødhovets Søn) II. 598

Leire, en gammel Stad, hvor Kongerne fordum residerede, I. 88. 114

Leo Belgicus (Corfitz Ulfelds Søn) II. 879

Leoninus beseiler Spitsbergen, II. 669

Leo 10mus Pave, faar Brev fra Christ. 2, og lader St. Sture excommunicere, II. 38 seq.

Anmoder ham om Erkebisp Trolles Restitution, II. 41

Fornyer Stures Excommunication, II. 45

Sætter Sverrig i Mulct, ibid.

|[779]Hans Føjelighed mod Christ. 2. II. 45. 46

Sætter Sture og heele Sverrig i Kirkens Band, II. 47

Levin (Marschalk) hans Portrait, II. 749

Lifland bekriges af Canuto 6. og den Christelige Troe indføres i Estland, I. 252

Falder fra den Christelige Troe, hvorfor Wald. 2. giør et Tog derpaa, I. 278

Beængstiges af Moscoviterne, II. 421 sq. III. 219

it. af Polakkerne, II. 424

Begierer Danmarks Beskyttelse, II. 421

Oprindelse til de Svenskes Prætensioner derpaa, II. 423

Prinds Magnus erklæres Konge af Lifland, II. 420. 488

Liga Catholica, II. 699

Ligue Guarantie, III. 222

Lindenauer, I. 633

Lindenau (Godske) opsøger Grønland, II. 601

Giør en anden Reise derpaa, II. 602

Lithauen giver sig under Sverrig, III. 191

Liturgie, en nye, forfattes i Sverrig af Kong Johan. II. 611

Approberes af Geistligheden og sendes til Paven at confirmere, II. 612

Hertug Carl, Profess: i Upsal, og Geistligheden i Stokholm sætter sig derimod, II. 613. 616

Bliver til intet ved Kong Joh: Død, II. 619

Liunild slaar ned og afbrender Stokholm, I. 533

Lodbrok, vid Regner.

Lodese erobres af Christ. 1. I. 647

Lodkastelse om Konge-Vall, I. 597

Lohman (Hartvig) en Fanaticus, II. 811 sq.

Lolland indtages af de Svenske, III. 257. 369

Longinus (Cassius) overvindes af de Tiguriner og Ambrones, I. 5

Longobarder, I. 32. 54

Deres Herkomst, og Udtog til Gulland, I. 32 seq.

Boe i Panonien, I. 33

Ankomst til Italien, I. 34

Regiering i Italien, I. 35

Deres Regierings Ende, ibid.

Longomontanus, II. 793 sq.

Hans Avantures og Død, II. 879 sq.

Lords Danes, I. 120

Lov-Bøger brugtes ej hos de gamle Danske, I. 109

Canuti Magni Gaards-Ret, I. 144. 151

Erik Ejegods Recess, I. 201

K. Magni Lov kaldet Graa-Gaasen, I. 165

K. Nicolai Statuta om Gilder, I. 212

Lov og Ret under Wald: 1ste, I. 245

– – – under Canut. 6. I. 270

– – – under Wald: 2. I. 296

– – – under Erik Mendved, I. 393

– – – under Wald. 3. I. 467 sq.

Tilstand i den 2 Periodo, I. 479 sq.

– – – under Erik Pomeran. I. 617

– – – under Christoph. Bavar. I. 633

– – – under Christ. 1. I. 739

– – – under Kong Hans, I. 854

– – – under Christ. 2. II. 103. 140

– – – – Frid. 1. II. 272

– – – – Christ. 3. II. 399

– – – – Frid. 2. II. 515

– – – – Christ. 4. II. 914

– – – – Frid: 3. III. 679

Ludvig Albertsen Marsk, I. 396

Opsiger Christoph. 2. Troskab, I. 401

Faar af K. Wald. Kolding og Ribe, I. 405

Lubienietzky (Stanislaus) en Socinianer, hans Historie, III. 682 sq.

Lund faar sin egen Bisp, I. 182

Bliver Erkebisp-Sæde for de 3 Nordiske Riger, I. 197

Erkebisp-sædet forandres, I. 226

Lunde Kirkes Beskiermelse-Brev, I. 475

Lund bliver afbrendt af Carl Knudsen, I. 646

Lund (Marcus) slaar sin Frue ihiel, og bliver derfor halshuggen, II. 648

Lüneborgerne falde til føje, da Christ. 1. for|[780]bød

 Lüneborgsk Salt at indføres til Danmark, I. 712

Lüneborgske Hertug corresponderer med den Keiserlig General mod Christ. 4. II. 708

Hans Land udplyndres af Kongens Soldater, ibid.

Hans Frafald fra Kongen, II. 713. 725

Een Myndt slaget om hans Frafald, ibid. seq.

Et Brev til ham fra Christ. 4. II. 714

Lunge (Iver) duellerer med Teknagel, og overvinder ham, II. 55. 135

Drukner paa Iisen mellem Skaane og Kiøbenhavn, II. 56

Hans Udenlands Reise, II. 134

Lunge (Vincentius) II. 134 sq.

Faar de Norske til at opsige Christ. 2. og tilsige Frid. 1. Lydighed, II. 190

Sendes af Christ. 3. til Trundhiem at tilfreds stille Erkebisp Oluf, II. 335

Fængsles og omkommes af Bispen, ibid.

Hans Caracteer, II. 336

Lunge (Jørgen) General Lieutenant i den Calmarske Krig under Christ. 4. II. 642

Bedrifter i Norge, II. 643

Krigspuds af ham, II. 644

Undertvinger Dalen, ibid.

Bliver Rigets Marsk, II. 655

Døer, II. 672

Lutheri Lærdom prædikes i Kiøbenhavn af Mag. Morten, II. 64

I Viborg af Mag. Taussen, II. 228

Forfremmes i Førstendommene, II. 227

Antages offentlig i Malmøe, II. 232

Maa frit prædikes i Danmark og Norge, II. 233

Articler som blev indgivet i det Kiøbenhavnske Mode, II. 235 sq.

Antages af Bugenhagen, II. 348

Forplantes ved Kiøbenhavns Universitæt, ibid.

Indføres ret i Danmark af Christ. 3. II. 343

item i Norge, II. 350

Indføres i Iisland, II. 381

Forfremmes i Sverrig, II. 217 sq.

Lutherus skriver til Kiel mod Melchior Hofman, II. 386

Er paa Raad med Christ. 3. i det Kiøbenhavnske Academies Fundation, II. 398

Begierer af Christ. 3. at Collegia Canonicorum maa blive ved Magt i Danmark, II. 399

Lutheraner i Sachsen var 2 slags, tempererede og ivrige, II. 503

De ivrige forfatte Formulam Concordiæ ibid.

Lutheraners Forfølgelse i Tydskland, II. 697. sq. 706

Lybek kommer under Danmark i Canut. 6. Tid, I. 255

Brænder saa nær som 5 Huuse, I. 274

Lybekkernes Magt og Frihed, I. 287. 292 sq.

Indtage Kiøbenhavn og nedbryde Slottet, I. 306

Tvistighed med K. Hans, I. 818 sq.

Bilegges, I. 829 sq. 836

Oprippes igien, I. 838 sq.

Husere med Skænden og Brenden, I. 840. 843

Tilskrive Kongen Undsigelse-Brev, I. 841

Drive Fribytterie, I. 843 sq.

Begiere Fred, I. 845

Lybekkerne hielpe Frid. 1. mod Christ. 2. II. 246

Begiere forgiæves af Danmark og Sverrig at de vil hindre Hollænderne Farten igiennem Sundet, II. 284 sq.

Søger derfor at stifte Oprør i Sverrig, II. 285

item i Danmark, II. 286

Føre Kriig mod Danmark, II. 290. 292

Antage Grev Christopher til General, ibid.

Giøre Indfald i Holsten, II. 293

Deres Flode gaar til Danmark, II. 293

Faar Hielp af Rostok og Vismar, II. 294

Giøre Landgang paa Siælland, II. 295

Indtager adskillige Stæder, II. 296 sq.

|[781]Fremgang i Skaane, Lolland og Falster, II. 299 sq.

Aarsag til saadan deres Fremgang, II. 300

Publicere et Skrift om Aarsag til denne Krig, ibid.

Blive igien uddrevne af Holsten, og Staden beængstiges af Hertug Christian. II. 301

Slutte Fred med Hertug Christ. saa vidt Holsten angaar, II. 306

Sende deres Krigs-Magt til Danmark, II. 307

Ere Misfornøjede med Greven, og tage Hertug Albert til General, II. 317

Deres Armee bliver slagen i Fyen, II. 318 sq. 320

10 af deres Orlog-Skibe fanges af de Danske, II. 322

Deres udgangne Skrift refuteres af Christ. 3. II. 325

Undsætter Kiøbenhavn, som af Christ. 3. er beleired, II. 329

Giør Fred med Christ. 3. II. 337

Deres farlige Anslag mod Gust. 1. og Stokholm, II. 339

Besværge sig for Christ. 3. over Lehnsmanden i Bergen, II. 387

Forbinde sig med Frid. 2. mod Erik 14. II. 435

Sender en Flode i Søen mod Sverrig, II. 437. 439

Anholder hos Keiseren om at Hansestæderne ej maa giøre Sverrig Tilførsel, II. 456

Lybekkerne prøve Seiladsen igiennem store Belt til Østersøen, for at undgaae Øresund, II. 817

Lybske Stift Tvistighed derom, III. 693

Lykke (Jørgen) sendes af Frid. 2. i Ambassade til Frankrig, II. 428

Merkelig Samtale med Kongen af Navarra om Religionen, II. 428 sq.

Lykke (Niels) slaaes til Ridder af Christ: 2. II. 68

Holder en Tale ved det Stokholmske Blodbad og forsvarer Christ. 2. II. 73

Arbeider paa at Norge opsiger Christ. 2. Huldskab, og tilsiger Frid. 1. Lydighed, II. 190

Lykke (Kay) hans Fald, Dom og Execution, III. 543 sq.

Lærdom og Boglige Konster i Danmark i den

– – – 1ste periodo. I. 107

– – – 2den periodo. I. 477

– – – 3die periodo. II. 166. 170

– – – 4de periodo. III. 20. 200 sq.

Lætus (Erasmus) en stor Dansk Poët, II. 514

Løsgiængere, Forordning om dem, II. 670

Løve og Hest i Rosenborg Hauge, II. 714

Løven Kloe (Jørgen), III. 173

Hans store Angivelser, III. 174. 536 sq.

Promotion, III. 176

Process med Statholder Trolle i Norge, III. 537 sq.

Strenge Dom over ham, III. 538

Skriver Apologie, III. 539 sq.