Register M

Maccabæus (Joh.) Theologus i Kiøbenhavn, II. 366

Mads Datter (Kirsten) Christ. 4. Favorite, II. 885

Madsøn (Povel) Superintendent i Siælland, salver Sophia Frid. 2. Dronning, II. 486

Tiltaler Doct. Hemming, II. 494

Madsøn (Caspar) en Svensk General i den Calmarske Krig, II. 638

Erobrer Nyløse fra de Danske, II. 639

Bliver slagen af de Norske, 644

Madsøn (Christian) Christ. 4. Hofprædikant, II. 789

Magdalena (Kong Carl Knudsens Datter) Erik Axelsens Frue, bliver fangen af Erik Nielsen, I. 704

|[782]Magdalena Sibylla, en Saxisk Princesse, giftes med Prinds Christ. 5. II. 784. 789

Magnus den Gode, (St. Olafs Søn) inviteres af de Norske at være Konge, I. 154

Fordriver K. Svend af Norge, ibid.

Hevner sin Faders Død, I. 155 sq.

Bliver Konge i Danmark efter Haarde Knud, I. 157

Sætter Svend Ulfsen v: Estridsen til Statholder i Danmark, I. 158

Tvinger Julinerne, som fulde fra ham, I. 159

Vinder Sejer over de Vendiske som vare indfaldne i Danmark, I. 160

Vinder 3 gange Sejer over Svend Estridsen, og fører de Danske til Lydighed, I. 160 sq.

Hans Prætensioner paa Engeland, I. 161

Staar af Generositet derfra igien, I. 162

Faar en farlig Rival udi Harald Sigursen, ibid.

Død og Portrait, I. 165

Magnus (K. Nicolai Søn) efterstræber Hertug Knud, og myrder ham, I. 207 sq.

Maa derfor flygte til Sverrig, I. 209

Kommer tilbage, og Oprøret fornyes, I. 209

Bliver ihielslagen, I. 211

Magnus Sigurdsen Konge i Norge, deeler Riget med Harald Gille, I. 216

Bliver af Harald fangen, hans Øjen udstungne, castrered, og indsluttet i et Kloster, I. 217

Magnus Erlingsen, Tvistighed med Haagen Haardebreed om Succession i Norge, I. 229

Tager Vigen i forlehning af K. Waldemar, I. 230 sq.

Magnus (K. Birgers Søn) hans Historie, I. 382. 388 sq.

Magnus Smek, K. i Sverrig, Tvistighed med sin Søn Erik, I. 438 sq.

Giør Forbund med Wald. 3. I. 438 sq. 452 sq.

Fængsles af hans Søn Haagen, I. 442

Opsiges Troskab af Stæderne, I. 453

Fører Krig mod den udvaldte K. Albert, bliver fangen og fængslet i 7 Aar, I. 454. 494

Slutter Forliig med sine Undersaatter, reiser til sin Søn K. Haagen i Norge, døer, I. 495

Magnus, K. i Norge, bringer Grønlænderne til Lydighed, II. 599

Magnus (Joh.) Erkebisp i Upsal, sendes af Paven, som Legat til Sverrig, at hindre Lutheri Lærdom, II. 218

Hans Hofmod mod Gust. 1. II. 220

Tiltales haardt af Gust. 1. II. 222.

Flyer til Rom, skriver den Svenske Historie og døer, II. 222. 353

Hvitfelds Vildfarelse i hans Historie, II. 353

Magnus (Olaus) bliver Erkebisp i Upsal efter sin Broder Joh. Magnum, II. 353

Magnus, Bisp af Stregnes, II. 222

Magnus, Bisp af Hammer, falder til Christ. 2. Partie, II. 244

Hans Brev til Christ. 2. II. 244

Straffes derfor af Frid. 1. II. 269

Falder til Pfaltz-Grev Friderich mod Christ. 3. II. 337

Magnus, Hertug af Saxen-Lavenborg, arresteres i Danmark af Frid. 2. II. 487

Gives løs igien imod sin Revers, ibid.

Magnus, (Christ. 3. Søn) faar Churland og Øesel af Frid. 2. i Steden for sin Anpart i Førstendommene, II. 421

Beængstiges af Moscoviterne, ibid.

Bliver vel imodtagen paa Øesel, II. 422

Forskriver et Mode til Pernov om den Moscovitiske Handel, II. 422

Begierer Hielp af Frid. 2. mod Rysserne, II. 424

Faar en ny Fiende i Sverrig, II. 425

Slutter Tilstand, ibid.

Erklæres Konge i Lifland, II. 488

|[783]Faar Hielp mod Sverrig af den Moscovitiske Grosførste, kand dog ej komme i Possession af sit nye Rige, II. 488 sq.

Retirerer sig med sin Gemahl til Churland, II. 489. 500

Døer i slet Tilstand, II. 489

Hans Titul, ibid.

Magnus de la Gardie, III. 191. 219. 602. 635 seq.

Makeløs, et Svensk Skib, sættes i Brand, II. 443

Malmøe i Skaane bygges, I. 393

Befæstes, og Stadens Gader forhøjes, II. 134

Overgives til Frid. 1. II. 185. 134

Frid. 1. og Gustavus komme der tilsammen, og slutte Forliig imellem Rigerne, II. 195 sq.

Faar 4 Borgemestere og 12 Raadmænd, II. 215

Antager Lutheri Lærdom, II. 232

Lectores i Malmøe give deres Troes Artikle ind i det Kiøbenhavnske Mode, II. 235

Slottet nedbrydes ved Mynters Forræderie, og Byen overgives til Grev Christopher, II. 294

Faar Skrivelse fra det Jydske Raad om at udvælge Christ. 3. II. 298

Beleires af Christ. 3. II. 323

Begierer Undsætning af Pfaltz-Greve Friderich, II. 333

Overgives til Christ. 3. af Jørg: Mynter, II. 340

De Danskes Anslag at faae den igien, III. 400. 406

Mandrænkelse, ɔ: den store Vandflod i det Slesvigske, I. 466

Manifest, Danmarks Riges Raads imod Christ. 2. II. 141 sq.

– Friderici 1. mod Christ. 2. II. 153 sq.

– Christ. 4. mod Carl 9. II. 626

– Dronning Christinæ mod Christ. 4. II. 842 sq.

– Frid. 3. mod Sverrig, III. 229 sq.

Manlius Rommersk Anfører overvindes af de Cimbrer, I. 5

Mansfeld (Greve) conjungerer sig med Christ. 4. mod Keiseren, II. 709

Hans Progresser, II. 712

Bliver totaliter slagen ved Dessaver-Broe, II. 713

Andre hans Bedrifter, II. 718

Manufacturs Privileg: III. 148 sq.

Manøer, I. 695

Marcus Mejer, en Smed af Profession, Hovedmand for den Greviske Krig, II. 282

Bliver Amiral paa Lybekernes Flode mod Hollænderne, II. 284

Anholdes af K. Hendrik i Engeland, ibid.

Gives løs og af ham slaaes til Ridder, ib.

Bliver Borgemester i Lybek, ibid.

Faar de gamle Raadsherrer afsat for at udrydde Papisteriet, ibid.

Sendes ud igien mod Hollænderne, ibid.

Søger at ophidse Svante Sture til Oprør i Sverrig, II. 285

Stræber at hindre Forliig mellem Holland og Lybek, II. 289

Anmoder Grev Christoph. at paaføre Danmark Krig til Christ. 2. Restitution, II. 290

Fanges ved Helsingborg af Gust. 1. II. 313

Sættes i Forvaring paa Warbierg Slot, ibid.

Bemægtiger sig Warbierg paa Grevens Vegne, II. 316

Maa overgive Slottet igien, II. 324

Fanges, piinlig forhøres, og tillige med sin Broder rettes, II. 324

Authors Betænkning over denne Execution, II. 325

Hans Process og Beskyldninger, ibid.

Marcellus, Bisp af Skalholt i Iisland, I. 657 seq.

|[784]Bliver fængslet i Cöln, efter Pavens Anstiftelse, I. 658

Adskillige Beskyldinger imod ham af Calixto 3. I. 660

Margaretha (Dronning) Magni Barfods Enke udi Norge, faar K. Nicolaum af Danmark, I. 203

Hendes Død, I. 205

Margaretha Sambiria, en Pommersk Prinsesse, faar Hertug Christoph. 1. I. 307. 339

Kaldes Margrete Sprenghest, it. Sorte Grethe, I. 339

Fører Regimentet i sin Søns Erik Glippings unge Aar, I. 342

Bliver fangen i Slaget ved Lohæde, og føres til Hamborg, I. 346

Efter langvarig Fængsel løsgives, I. 346

Lader hænge Anførerne Peder Find og Iver Tagesen for deres Utroskab i Slaget ved Lohæde, ibid.

Margaretha (Wald: 3. Søster) faar Ludovicum Bavari Søn, I. 424. 436

Margaretha, Wald: 3. Dotter, har Brøllup med K. Haagen i Norge, I. 453

Danmarks Regentinde i Olai 5. Mindre-Aarighed, I. 470 sq.

Regierende Dronning i Danmark, I. 491

Krig med K. Albert. I. 500

Vinder og fængsler Kong Albert. I. 501

Continuerer Krigen mod K. Alberts Tilhængere, I. 502 sq.

Efter 7 Aar giver K. Albert løs paa Conditioner, I. 505 sq. 517

Remederer adskillige U-ordener i Sverrig, I. 508 sq.

Slutter de Nordiske Rigers Foreening til Calmar, I. 509

Fred mellem Rigerne og Hansestæderne, I. 515

Søger at faae det Slesvigske igien, I. 519 seq.

Forstrækker Elisabeth, Enke-Hertuginde i Slesvig, med Penge, I. 523

Misforstand og Krig med samme Hertuginde, I. 524 sq.

Forliig sluttes, I. 527 sq. 535

Døer, I. 528

Hendes Portrait, ibid.

Margaretha, Christ. 1. Datter, faar Jacob. 3. Konge af Skotland, I. 700

Marieboe-Kloster tilstedes Mad. Ulfeld at boe paa, III. 589

Marinus Freginus, vid. Freginus.

Marius (Cajus) bliver 4de gang Borgemester i Rom, I. 6

De Romeres Anfører mod de Cimbrer, ib.

Feltslag med de Ambroner ved Aqvas Sextias, I. 8

Hoved-Feltslag med Ambr: og Teutones, I. 9.

Hindrer de Cimbrer i deres Fremgang i Italien, og driver Spot med dem, I. 10

Feltslag med dem ved Vercelli, I. 12

Cimbriske Nederlag, I. 13

Marsk, I. 482. 594. III. 14

Marskalk (Levin) Tydsk Canceler, hans Portrait, II. 749

Martha, Erik Glippings Datter, giftes med Kong Birger af Sverrig, I. 355. 378

Matthias, Drost, erholder Sejer i det Tog paa Estland, men omkommer, I. 350

Matthias, Bisp af Stregnes, lader den Svenske Almue hylde Christ: 2. II. 60 sq.

Overtaler Adelen i Stokholm at overgive Staden, II. 62

Arresteres og rettes, II. 73

Aarsag til hans Fald, II. 74 sq.

Mauritius, Junker af Oldenborg, II. 203

Maximilianus 1. Keiser, Dronning Elisabeths Farfader, II. 16

Døer, II. 51

Maximilianus 2dus forbyder Hansestæderne at giøre Sverrig Tilførsel medens Krigen varede mellem Danmark og Sverrig, II. 456

|[785]Giver Frid: 2. og Hertugerne af Holsten Exspectance paa Oldenborg og Delmenhorst, II. 458

Arbeider paa Fred mellem Danmark og Sverrig, II. 465

Berammer Mode til Stetin derom, II. 483

Meadow (Philip) Engelsk Minister, handler om Fred mellem Sverrig og Danmark, III. 250. 255. 257 sq.

Hans Iver mod de Svenske, III. 262. 376

Mechtildis, Grev Adolph. 4des Datter, faar Hertug Abel af Slesvig, som siden bliver Konge i Danmark, I. 290

Spolierer Rigets Archiv, da K. Abel var død, I. 322. 340

Bliver gift med Birger Jarl i Sverrig, I. 344

Meklenborgske Prætensioner paa Danmark efter Wald. 3. Død, I. 471

Melanchton (Philip) skriver Christ. 3. Christelige Endeligt, II. 394

Meldorp erobres af K. Hans, I. 802

it. af Frid. 2. II. 410

von Melen (Bernard) Anfører for Gust: 1. Armee ved Visbye Slot, underkiøbes at ophæve Beleiringen, II. 193

Mensal Gods, I. 485

Messenius, og hans Søn, henrettes for et Skandskrift mod Dronning Christina, III. 99 sq.

Metellus (C. Cœcilius) Borgemester i Rom, I. 2

Meursius (Joh.) Historiographus ved Sorøe Academie, II. 691

Døer, II. 814

Meyer (Habakuk) II. 811

Micronius (Martinus) en Calvinist, II. 389

Michaëlius (Joh.) Christ. 4. Hofmester, II. 521

Michel skriver hans Forræderie, II. 437

Michelsen (Hans) Borgemester i Malmøe, følger Christ. 2. i hans Landflygtighed, II. 133

Fordansker Bibelen, II. 128. 133

Hans Lærdom, II. 133

Lader trykke Christ. 2. Brev til Vendelan. II. 208

Hans Troskab mod Christ. 2., og Død, II. 134

Michelsen (Christoph) i Fyen, en Anabaptist, II. 385

Forfølges og sættes i ævig Fængsel, II. 386

Militiens Tilstand i Danmark i den 1ste Periodo, I. 105

– – i den 2den Periodo, I. 476

– – i den 4de Periodo, III. 19

Minden beleires af Tilly Keiserlig General, II. 715

Erobres med Storm, II. 716

Der skeer et stort Blodbad, ibid.

Minni, I. 112

Minorennitets Administrations Anordning, III. 140 sq.

Betænkning derover, III. 144

Mirakel giøres af Poppo, I. 85

Mirakel ved Kippinge Kirke, I. 774

Critiqve derover, I. 775

Mogens Bengtsen ihielslaar Engelbrecht Engelbrechtsen, I. 587 sq.

Mogensen (Christopher) hans kostbare Begravelse, II. 463 sq.

Monarchie (det Nordiske) stiftes, I. 487

Monk, Skotsk General, søger at faae det Kongl. Stuartske Huus paa Thronen igien, III. 397 sq.

Monro (Robert) Engelsk Officier i Dansk Tieneste, II. 735

Montagu (Amiral) ankommer med den Engelske Flode i Sundet for at stifte Fred mellem Danmark og Sverrig, III. 368. 383

Hans uformodentlig Bortgang, III. 395

Morasteens Beskrivelse, I. 507

Mord paa de Danske i Engeland, I. 121

Mordisius, II. 456

Morgan (Engelsk Oberst) hans Tapperhed, II. 730. 735

Mornay (Carolus) Svensk Feltherre, II. 442

|[786]Bliver slaget ved Svarteraae af de Danske, II. 451

Slaar de Danske i Vester-Gothland, II. 459

Fanges af en Dansk General, ibid.

Morten (Mag:) fra Wittenberg, tillades at prædike Luthersk Aftensang i Nicolai Kirke, II. 64

Moritz (Landgreve af Hessen) hans Lande medhandles ilde af den Keiserlig General, II. 715

Tvinges til Keiserlig Lydighed, II. 717

Moscov, olim Garderige, I. 138

Moscoviterne giøre Indfald i Lifland, III. 29

Moscovitiske Grosførste, II. 380. 421 sq. 425. 488. 500

Moscovitisk Ambassade til Christ: 4. om Egteskab med en Ryssisk Princesse og Grev Waldemar Christ: 4. Søn, II. 827 sq.

Ambassadeurs Ambition, II. 827. 683

Ambassade til Frid: 3. med Foræringer, III. 548

Reiser tilbage igien, III. 594

Munk (Mogens) sendes af Jydske Adel med Undsigelse-Brev til Christ. 2, II. 118

Sendes til Holsten at offerere Hertug Friderich den Danske Krone, II. 121

Munk (Christian) Commendant paa Opsloe Slot, II. 465

Munk (Peder) een af de 4 Regierings Raad i Christ. 4. Mindre-Aarighed, II. 524

Har Process med Christoph. Valkendorph, II. 542

Tager Afskeed og døer, II. 608. 692

Munk (Ludvig) Lehnsmand i Trundhiem, Dømmes fra sit Embede, II. 651

Hans Dotter Kirstine bliver Christ. 4. Gemahl, ibid.

Munk (Capitain) giør Tog paa Grønland under Christ. 4. II. 665

Hans Vinterleje i Grønland, II. 666

Hans Skibs-Folk omkomme af Kuld, II. 667

Kommer selv tredie hiem igen, II. 668

Laver sig til ny Reise, men døer, ibid.

Munke: Cistercienser, I. 201 sq.

– Præmonstrancer Ordens-Munke, I. 218

– Bernhardiner, I. 244. 486

– Dominicaner, I. 295

– Franciscaner, I. 295

– Carmeliter, I. 486. 532

Munke-Klosteres Opkomst i Danmark, I. 486

Munkenes Dragt, ibid.

– – Levnet og grove Laster, II. 175

De uddrives af Klosterne ved Reformationen, II. 172. 349

Munke-hadere kaldes Christ. 3. II. 395

Munthe (Ludvig) Kongl. Slots-Prædikant, II. 800

Muule (Mikkel) bliver Bisp til Opsloe, II. 35

Muus (Anders) Bisp af Opsloe, obligeres til at afstaae sit Embede, II. 35

En Historie om ham paa et Apothek i Rom, ibid.

Myndighed, Kongernes i Danmark, har haft sin Ebbe og Flod, I. 113. 478. II. 162 sq. III. 8 sq. 17

Myndighed Adelens i Danmark, II. 598 III. 17

Mynt, lidet brugelig hos de gamle Danske, I. 116

Mynte-Væsenet i Erici Pomerani Tid, I. 617

– – – i Kong Hanses Tid, I. 749. 853

– – – i Christ. 2. Tid, II. 140

– – – i Frid. 1. Tid, II. 273

– – – i Christ. 3. Tid, II. 400

– – – i Frid. 2. Tid, II. 515

– – – i Christ. 4. Tid, II. 915

Mynter (Jørgen) byder Hamborgerne en stor Sum Penge for sin Stedsøns Claus Kniphofs Befrielse, II. 209

Funderer for samme Penge en Almisse til Malmøe, ibid.

Hovetmand for den Greviske Krig, II. 282 seq.

Forraader Malmøe til Grev Christopher, II. 294

Forsvarer denne sin Gierning for Rigets Raad, II. 295

|[787]Hans Anslag mod Kiøbenhavns Slot mislinger, ibid.

Hans Bitterhed mod Skaanske og Siællandske Adel, II. 310

Beder Christ. 3. om Naade, og overgiver Malmøe til ham, II. 339 sq.

Faar sit Borgemester-Embede igien, II. 342

Aabenbarer Christ. 3. Bispernes Intriguer, ibid.

Miød og Øll tilstedes af Pave Innocentio 8, at bruges i Nadverens Sacrament, I. 773

Møen falder i de Svenskes Hænder, III. 369

Møenstrup (Frue Anna) dræbes af den Siællandske Almue, II. 314