Register N

Nansen (Hans) Borgemester i Kiøbenhavn, III. 438

Overlegger med Geistligheden og Borgerskabet, at offerere Kong Frid. 3. Souveraine Magt, og saaledes indskrænke Adelens Myndighed, III. 465

Bliver Præsident i Kiøbenhavn, III. 480

Naskov beleires i Frid. 3. Tid, og overgiver sig til de Svenske, III. 370 sq. 372

Nastrond, I. 79

National Regimenters Indrettelse i Norge, II. 876. 882

Neder-Saxiske Kreds udvælger Christ. 4. til Kreds-Oberst mod Keiseren, II. 701

Førsterne forskrive en Kreds-Dag til Brunsvig derom, II. 702

Forlader Christ. 4. efter det Nederlag ved Kønigs-Luther, II. 723 sq.

Neritius (Laurentius) forfatter Kirke-Ordinantzen i Sverrig, II. 610

Neustrien bliver et Hertugdom, og kaldes Normandien I. 28 sq.

Liste paa de Normanniske Hertuger, I. 31

Nicolaus, Svend Estridsens Søn, bliver Konge i Danmark, I. 203

Hans Dronning Margaretha, Magni Barfods Enke i Norge, I. 203

Børn, ibid.

Krig med Hertug Henrik af Venden, ibid.

Tvistighed med Hertug Knud af Slesvig, I. 205 sq.

Opstand mod Kongen formedelst Hertugens Mord, I. 209

Opsiges Troskab af Almuen, ibid.

Efter adskillige Feltslag bliver overvunden og maa flygte til Jylland, I. 211 sq.

Erklærer Prinds Harald til sin Arving, I. 212

Bliver ihielslagen af Gilde Brødrene i Slesvig, I. 213

Hans Portrait, I. 214

Hans anden Dronning Ulvilda hendes Opførsel, I. 206. 214

Nicolaus Ragvaldsen, Erkebisp udi Upsal, I. 625. 635 sq.

Nicolaus 5, (Pave) har Trætte med Christ. 1. I. 657

Nicolai Taarn blæser ned, II. 729

Nielsen (Erik) vid: Erik Nielsen

Niels Stissøn, Bisp i Roskilde, maa flygte af Riget, I. 313. 315

Niels Olufsen, en Skaansk Herremand, giør Opstand mod K. Christoph. 2. I. 398

Bemægtiger sig Hamershuus Slot, paa Erkebisp Esgers vegne, ibid.

Niels Ebbesen af Nørreriis ihielslaar Grev Geert, I. 427

Critiqve over dette Mord, ibid.

Bliver ihielslagen ved Aalborg af de Holstener, I. 431

Niels Steensen kand ej taale Marsken Carl Knudsens hovmodige Opførsel, I. 602

Erklæres af K. Erik til Sverrigs Marsk ibid. sq.

Bliver fangen af Carl Knudsens Folk, og døer, I. 603

Niels Joensen. vid: Bengt Joensøn.

Nielsen (Lars) kaldes ellers Kloster-Lasse, II. 611

|[788]Nielsen (Jacob) rettes, II. 508

Nienburg beleires af Thilly forgiæves, II. 707

Niflheim, I. 79

Nonne-Klostere, I. 487

Nonnernes ugudelige Lefnet, II. 171

Norbye (Søfren) Amiral, I. 840

Sendes til Sverrig med Danske Tropper at undsætte Steka, II. 39

Bliver slaget, II. 40

Sendes ud at plyndre de Svenske, II. 44

Er en Skræk for Svenske og Vendiske, ibid.

Slaaes til Ridder, ibid.

Har Mishag i det Stokholmske Blodbad, II. 75

Commanderes ud mod Gust. Eriksen, II. 88

Undsætter Stekaborg med Proviant og Folk, ibid.

Forsøger at undsætte dem paa nye, men bliver slaget, II. 89

Forsøger at undsætte Stokholm til Skibs, men indfryser, II. 97

Undsætter Stokholm med Folk og Proviant, II. 106

Efterstræbes af Mad. Sibrit, II. 116

Hans Troskab mod Christ. 2. efter hans Landflygtighed, II. 138 sq.

Er en af dem som flyer Frid. 1. meest at bestille, II. 139

Arresteres i Moscov, II. 140

Gives løs efter Keiser Carls Forbøn, og døer i hans Tieneste, ibid.

Cornelii Scepperi Gravskrift over ham, ibid.

Inviteres til Samtale med Gust. 1. om Gulland, men kommer ikke, II. 190

Beleires paa Visbye Slot paa Gulland af Gust. 1. II. 191

Overgiver Gulland til Frid. 1. Protection, II. 192

Aflægger Frid. 1. Troskabs Eed, ibid.

Hans Intension her med, II. 192 sq.

Faar den Svenske Anfører til at ophæve Beleiringen, II. 193. 201

Giør Indfald i Sverrig ved Otto Stissen, II. 201

Roses i Christ. 2. Brev til Danmarks Almue, II. 202

Hans Armee bliver slaget i Skaane, II. 203 sq.

Aflegger igien Troskabs Eed til Frid. 1. II. 205

Overleverer ham Gulland, ibid.

Andre hans Fata, II. 206

Nordheim beleires af General Tilly, men forgiæves, II. 719

Beleires igien, og erobres, 727

Nordstranderne giøre Oprør mod Hertug Frid. af Holsten Gottorp, II. 738

Execution over de Oprørske, ibid.

Authors Betænkning der over, ibid.

Norge og Danmark kommer under een Konge, I. 472

it. Sverrig, I. 498 sq.

Oprør under Herluf Hyddefad, II. 5

Opsiger Christ. 2. og tilsiger Frid. 1. Lydighed, II. 190

Falder fra Frid. 1. og igien hylder Christ. 2. II. 248

Opsigelse Brev til Raadet i Danmark, II. 248 sq.

Authors Betenkning derom, II. 251

Hylder igien Frid: 1. og opsiger Christ. 2. II. 269

Norges Tilstand i den 4de periodo, III. 14

Norske have altid været villige at hylde Danske Konger, I. 770. II. 350

Deres Hovet-Caracteer, I. 489

Adel Synden-fields antager Christ. 3. til Konge efter Frid. 1. Død, II. 315

De Nordenfields giør Oprør, II. 335

Denne Forseelse bør ej tillægges de Norske, II. 337

All Norge gaar Christ. 3. til haande, II. 350

|[789]Antager Reformationen villig, ibid.

Skal stedse blive under Danmarks Krone, II. 351

Mister sit eget Raad i Christ. 3. Tid, II. 400

Hvitfelds, it. Authors Betænkning derover, II. 401

Hylder Christ. 4. og indgiver ved Hyldingen adskillige Klagemaal, som examineres, II. 545 sq.

Deres Tilstand forbedres af Christ. 4. II. 547 sq.

Laugmænd afsættes af Christ. 4. II. 594

Lov forbedres og forandres, II. 595

Kirke-Ordinantz forfattes, II. 595

Adel og heele Almue er i særdeeles Affection hos Christ. 4. II. 882

Adel faar samme Privilegia som den Danske, II. 882. 915

National Regimenters Indrettelse, II. 876. 882

Norske Bedrifter, da de Svenske havde brudt den Roskildske Fred, III. 347 sq.

Norici tages i Forsvar mod de Cimbrer af Cn. Pap. Carbo I. 3

Normand (Peder Olsen) hans store Tapperhed i Friderichshalds Beleiringer, III. 412. sq. 419

Normandien, olim Neustrien, I. 28 sq.

Normaner deres første Tog til Frankrig, I. 25

Deres andet Tog derpaa, I. 26

De antage den Christelige Troe, I. 29

Faar Neustrien til Evig Eje, ibid.

Noviomagus (Paulus) II. 389

Nyborg anlegges, I. 115

Erobres af de Svenske i Frid: 3. Tid, III. 254 sq.

Vindes tillige med heele Fyen tilbage igien af de Danske, III. 409 sq.

Nykiøbings Slott bygges af Frid. 2 Enke-Dronning Sophia, II. 539

Nykiøbing erobres af de Svenske i Frid. 3. Tid, III. 257

Nørre-Holland er Oprørsk, straffes I. 777