Register O

Ober-Hof-Collegium, III. 486 sq. 509

Obentraut, General-Lieutenant over det Saxsen-Weimarske Rytterie, II. 707

Omkommer ved Callenberg, II. 709

Odense Bispestoel, I. 103. 182

Første Bisp Hubaldus, ibid.

Odense afbrendes, I. 305

Herredag om Reformationen, II. 225. 276

Gymnasium stiftes af Christ: 4. II. 676

Eet Mode holdes der i Frid. 3. Tid, III. 177 seq.

it. Een Rigsdag, III. 227 sq.

Overgiver sig til de Svenske, III. 254

Odin første Nordiske Monarch, I. 42 sq.

Ogerius (Carl) en Fransk Autor, hans Iter Danicum, II. 784

Samtale med Plum, Professor Juris i Kiøbenhavn, om Rangen, II. 787 sq.

Opregner adskillige lærde Mænd i Danmark, II. 793

Olaf den Spake, I. 49

Olaf Trygeson forplanter den Christelige Troe i Norge, I. 92

Krig mod Svend Tiugeskiæg, I. 97

Omkommer, og Norge deeles mellem Sejer-Herrerne, I. 99

Olaf Haraldsen, den Hellige, Konge i Norge, I. 134

Vil ikke afstaa Norge til K. Knud, I. 135

Giør Forbund med K. Anund i Sverrig, I. 136

Angriber Danmark, og forlades af K. Anund, I. 136 sq.

Maa flygte til Moskov, hvor han med sit hellige Levnet og Mirakler omvender mange, I. 138 sq.

Kommer til Norge igien med en Krigs-Magt, og omkommer i Slaget ved Stiklestad, I. 139 sq.

|[790]Hans Portrait, og Canonisation, I. 141 sq.

Olaf, Harald Haarderaads Søn, bliver Konge i Norge, I. 177

Faar Ingerid, Svend Estridsens Datter til Egte, I. 177

Olaus, Goddreng, holdes for Holger Danske, I. 61

Olaus 5, Kong Haagens og Dronning Margretes Søn, bliver Konge i Danmark efter Wald. 3. I. 469 sq.

Regieringen betroes hans Moder i hans Mindre-Aarighed, I. 470 sq.

Haandfæstning, ibid.

Bliver Konge i Norge efter hans Fader, I. 472

Faar Skaane tilbage fra Hansestæderne, I. 473

Forlehner Grev Gerhard med Slesvig, I. 473. 518

Døer, I. 474

Olaus Martini Kiøbenhavns Academies første Patron, I. 761

Oldenborgiske Stamme, I. 637

Oldenborgiske Guld-horn, II. 814

Oldenborg og Delmenhorst confirmeres af Maximiliano 2. at ligge efter Arve-Ret til Kongen af Danmark og de Holstenske Førster, II. 457

Oldenborgske Grevskab, Tvistighed om Successionen, III. 639

Falder ved Convention til Danmark, III. 640

Olsborg, III. 824

Olsen (Lars) en forfaren Krigsmand under Steen Sture, giver sig til Gust: Eriksens Partie, II. 83

Ophidser Bønderne mod Christ. 2. til at følge Gust: Eriksen, II. 84

Bliver General over Gust: Eriksens halve Armee, II. 85

Slaar de Kongelige, og indtager Vesteraas, ibid.

Oluf Hunger, St. Knuds Broder, Konge i Danmark, I. 193

Stor Hungers-Nød i Riget i hans Tid, I. 194

Døer, ibid.

Oluf Haraldsen, maa flygte i Qvindeklæder, da hans Fader og Brødre bleve omkomne af Erik Emund, I. 219

Tvistighed om Riget med Erik Lam, ibid.

Hans Bedrifter i Riget, og Medfart med Bisperne, I. 220 sq.

Omkommes, I. 221

Oluf, en ung Person, som giver sig ud for Dronning Margretes Søn, bliver brendt, I. 518

Oluf Axelsen, Gouverneur i Gulland, vid. Axelsen.

Oluf Nielsen Lehnsmand over Bergen, ihielslaaes af de Tydske paa Contoret, I. 656

Oluf Oxes fald, I. 774

Oluf, Erkebisp af Trundhiem, er Frid. 1. ikkuns lidet bevaagen formedelst Reformationen, II. 244 sq.

Slaar sig til Christ: 2. Partie, ibid.

Straffes derfor, II. 269

Stifter Oprør mod Christ. 3. Vall, I. 335

Fængsler Christ. 3. Gesandtere, ibid.

Lader Vincentz Lunge omkomme, II. 336

Lader sig hylde paa Pfaltz-Grev Friderichs Vegne, II. 337

Beder Christ. 3. om Naade ved et Brev, men faar intet Svar, II. 350

Flygter til Holland, ibid.

Onsdag, har sit Navn af Odin, I. 43.77

Opdam, commanderer den Hollandske Flode, III. 222. 224. 340

Gives Elephant Ordenen af Frid. 3. III. 222

Sendes med en Flode at undsætte Kiøbenhavn, III. 340 sq.

Holder Søeslag i Sundet med de Svenske, III. 341

Beviises stor Naade af Frid. 3. III. 347

Gaar med sin Flode at frelse de Danske |[791]Skibe som laae i Flensborghavn, III. 367

Faar Ordre at conjungere sig med Ruiter og angribe de Svenske, III. 395

Oppe, en Jurist, forfatter en Gaards-Ret, I. 144

Oprør i Jylland mod K. Regner Lodbrok, I. 63

mod St. Knud, I. 191

mod Erik Mendved, I. 374

mod K. Wald: 3. I. 436. 443. 456

mod Adelen, I. 623 sq.

mod Christ. 2. II. 117

mod de Catholske Præste i Frid. 1. Tid, II. 242

mod Christ. 3. II. 306

Søger Ulfeld at stifte mod Frid. 3. III. 239 seq.

Oprør i Sverrig; Critiqve hvorfore det skeede saa jevnlig, I. 711

Oprør i Norge mod K. Hans, I. 819

Oprør i Hamborg, I. 754

– – i Nørre Halland, straffes, I. 777

Opsloe Stift, kaldes nu Christianiæ Stift, II. 350. 693

Dets Bispestoel foreenes med Hammer, ibid.

Den første Bisp over begge Stiftene var Hans Reff, II. 351

Ved Opsloe findes Sølvminer, II. 402

Opsloe brender af, II. 693

Ormen hin Lange, et Skib, I. 98

Orosius Annilo (s. Vitus Bering) besvarer det Ære rørige Engelske Skrift mod Danmark, III. 615 sq.

Orthodoxie i Danmark, II. 170

Osiander (Andreas) hans Lærdom fordømmes i Danmark, II. 385

Ostindiske Compagnies Stiftelse, II. 656 sq.

Første Reise under Ove Gieddes Anførsel, II. 659

Commerce-Tractat med Keiseren af Zeilon, II. 670

Oprettes en Colonie i Tranqvebar, II. 663

Handelens slette Tilstand, II. 664

Handelens Fortsættelse, ibid.

Ostro-Gothers Bedrifter i Italien, I. 19

Deres nye Rige, I. 20

Liste paa deres Konger, ibid.

Deres Riges Ende, I. 20. 34

Ottesund, hvoraf saaledes kaldes, I. 83

Ottho (Keiser) paafører Danmark Krig, I. 82

Confirmerer Jydske Bispe, og giver Privilegier til Danske Kirker, I. 83. 102

Ottho 3. (Keiser) giør sig til Protector af 4 Hoved-Kirker i Danmark, I. 102

Ottho, Christoph: 2. Søn, I. 424

Søger efter sin Faders Død at blive Konge i Danmark, I. 425

Bliver slagen ved Taphæde af Grev Geert, og fangen, ibid.

Løsgives, og afstaar sine Prætensioner paa Riget, I. 428

Reiser til Preussen med sin Broder Wald: 3. I. 434

Giver sig i den Tydske Ridder-Orden, ibid.

Ottho, Greve af Skovenborg, giør Prætensioner paa Holsten efter Hertug Adolphs Død, I. 670

Ottho Ludvig, Rhingreve, hans Opførsel mod Prinds Christian 5. III. 577 sq.

Oxe (Torben) hans Historie, II. 24 sq.

Oxe (Peder) kommer i Unaade hos Christ. 3. II. 393

Rømmer, ibid.

Hans Sag bliver derover ikke dømt, ibid.

Forfølges med Iver af Frid. 2. II. 394. 464

Kommer igien i Naade hos Frid. 2. og bliver Rigets Hofmester, ibid.

Hans Berømmelse, II. 464

Beordres af Frid. 2. at examinere Doct: Hemmings Sag, II. 493

Oxenstierne (Axel) Sverrigs Cantzler, II. 821. III. 183

|[792]Handler om Fred mellem Christ. 4. og Dronning Christina. II. 866

Hans Berømmelse, II. 867

Beordres af Carl Gust: at handle med de Danske Deputerede, da han havde brudt den Roskildske Fre