Register P

Palladius (Doct: Peder) oversætter Kirke-Ordinantzen paa Dansk, II. 349

Skriver mod And. Osiandrum, II. 385

Døer, II. 418

Palladius (Nicolaus) II. 384

Kroner Frid: 2. II. 418

Pallium, II. 167

Frid. 1. Forordning derom, II. 226

Exeqveres, II. 227

Palnatoko, I. 86

Paltebøger, I. 486

Pantsat Gods i Danmark, som tilhørte Kronen, foreenes af Christ: 1. igien med Kronen, I. 649

Ligeledes i Sverrig, I. 668

Parsberger, I. 633

Parsberg (Manderup) Rigets Raad i Danmark, hugger et Stykke af Tycho Brahes Næse, II. 572

Parsberg (Oluf) sendes at handle med de Svenske Commissarier om Fred, III. 389

Passions Historie præsenteres i Pommern, en særdeles Hendelse derved, I. 796

Patientia, et Dansk Amiral-Skib, II. 856

Paven begynder at lade see sin Myndighed mod de Nordiske Konger, I. 175 sq.

Peberkræmerie, I. 774

Peder (Bisp i Aarhuus) hans merkelige Tale til Wald: 2. I. 280

Peder Erkedegn i Aarhuus, I. 302

Peder Porses dristige Gierning mod Kong Magnum af Sverrig, I. 352. 357

Peder Jernskiæg, I. 536

Pedersen (Mag: Oluf) Bisp Matthiæ, af Stregnes, hans Cantzler, har skrevet den Svenske Historie, II. 60

Peersøn (Jøran) K. Erik 14. Favorit, II. 461

Giver Kongen adskillige skadelige Raad, ib.

Dømmes fra Livet, II. 462

Tages til Naade igien, II. 472

Giver igien onde Raad, ibid.

Bliver af Hertug Johan henrettet, II. 475

Authors Betænkning over denne Execution, II. 476

Pentz (Greve) Statholder af Holsten, holder Bilager med Christ. 4. legitimerede Datter, II. 792

Periodi i den Danske Historie; den 1ste indeholder de Hedenske Konger, I. 36

Den 2den de Christne Konger fra Canuto Magno til det Nordiske Monarchie, I. 104

Den tredie det Nordiske Monarchies Historie til Christ. 2. Landflygtighed, I. 476. 487.

Den fierde fra Reformationen under Frid. 1. til Souveraineteten under Frid. 3. II. 162. III. 17

Den femte de Souveraine Danske Kongers Historie til Frid. 4. III. 1.

Perle fangst ved Colding, II. 605.

Peræqvations Recess. III. 692.

Persiske Handel af Danmarck, Spanien og Holsten til Lands. II. 802 sq. 804.

Autors Betænkning der over. II. 805

Pest i Danmark I. 757. 466. II. 388. 552. 671. 800. III. 147.

Den sorte Pest har ødelagt Grønlands Colonie, II. 599

Petrejus (Nicolaus) har skrevet de Cimbrers og Gothers Historie, I. 39

Petrus de Dacia, I. 393

St. Petri Kirke i Kiøbenhavn indrettes af Christ. 4. til en Sogne Kirke for de flygtige Tydske, II. 671

Petri (Olaus) Canonicus til Stregnes, promoverer Reformationen i Sverrig, II. 217 sq.

Bliver Pastor til den store Kirke i Stokholm, II. 218

|[793]Forsvarer offentlig Luth: Religion til Upsal, II. 219

Disputerer mod Geistlighedens Myndighed, II. 220. 223

Pfaltziske Churførste skilles ved sine Lande af Keiseren, II. 676

Handel om hans Restitution, II. 677 sq.

Lader nedrive Ornamenter baade i Lutherske og Catholske Kirker, II. 678

Nye Handel om hans Restitution, II. 687 sq.

Philippa (K. Erici Pomerani Dronning) hendes Berømmelse, I. 563. 615

Hendes Anslag paa Straalsund mislinger, og hun hører ilde derfor hos Kongen, I. 565

Giver sig i Kloster, døer, I. 566

Philippus August: Konge af Frankrig, Bilager med Canuti 6. Søster, I. 257

Skiller sig ved hende, I. 258

Sættes i Kirkens Band, I. 259

Tager sin Dronning igien, I. 264

Philipp: (Hertug af Holsten) sætter sig imod de Slesvigske Stænder, som søgte at til intet giøre hans og Kongens Arve-Ret dertil, II. 533

Maa beqvemme sig til at lade sig vælge, II. 533

Slesvigske Lehn confereres ham, II. 539

Han døer i sit 21 Aar, II. 545

Philip (Landgreve af Hessen) omkommer ved Königs-Luther, II. 720

Piile vare i Brug 1520. II. 61

Pillegrims Reiser: Af Christ: 1. I. 716

– – af Dorothea Christ: 1. Dronning, I. 767

Critiqve derover, I. 768

Pilten et Slot i Churland bygges af Wald: 2. I. 281

Pinnenbergske Grevskab tilfalder Christ: 4. ved Arv, II. 820

Pius 4. (Pave) forskriver Concilium Tridentinum, II. 426

Hans Legater faar slet Afviisning fra Danmark af Frid. 2. ibid.

Placidia, Keiser Honorii Syster, faar Ataulfum de Gothers Konge til Egte, I. 17

Hindrer Ataulfum at stride mod Rom, I. 18

Pludder-Hosen, kaldtes af Christ: 3. Huus von Hoff, II. 396

Plöenske Huus Tvistighed om Oldenborg og Delmenhorst, III. 639 sq.

Plum (Claus) Professor Juris i Kiøbenhavn, II. 787

Podebusker, I. 618

Poenitentze paalegges K. Joh: i Sverrig, fordi han havde ladet sin Broder omkomme, II. 315

Poët (Hiarne) bliver Konge i Danmark, I. 48

Poëter i gamle Dage, I. 108

Afmalede Kongernes Feil, hvilket af Kongerne blev vel optaget, I. 156

Pogwisk (Wolf) sendes af Hertug Christ: 3. til Rigsdagen om Konge-Vallet, II. 276

Poisækker, I. 633

Polsk Ambassade til Christ: 4. II. 785

Polakkerne ulykkelige i Hovedtrefninger med de Svenske, III. 211. 212. 213. 218

Komme Danmark til Undsætning mod de Svenske, III. 363

Fremgang i Holsten, Als, Jylland, ibid.

Polen, Krig med Sverrig, III. 183 sq.

Forliises, III. 190 sq.

Anmoder Danmark til Krig mod Sverrig, III. 195

Begynder at reise sig igien, og bliver afspendig mod de Svenske, III. 210. 219

Politesse, I. 766 sq.

Politie-Fiscal, III. 197

Politie-Mester, III. 198

Pomeranus (Eric.) vid. Erik Pomeran.

Pommerske Hertuger handle med Christ. 3. om Rygen, II. 368

Pontanus har oversat Arild Hvitfelds Krønike paa Latin, II. 402. 912

Poppo giør et Mirakel for at beviise den Christelige Troes Rigtighed, I. 85

Porte-chaiser, III. 604 sq.

|[794]Portugal rebellerer mod Spanien, II. 825

Alliance med Sverrig, II. 826

Christ. 4. Critiqve derover, ibid.

Porse (Knud) Hertug af Halland, I. 389. 396

Opsiger Christoph: 2. Troskab, I. 401

Forlehnes af K. Waldemar. med Sønder-Halland, Samsøe, og Kallundborg, I. 405

Portrait, I. 407

Hans Tilnavn Hvide, ibid.

Død, I. 417

Porsiske Families Decadence, I. 430 sq.

Pose (Knud) holder sig tapper mod Rysserne i Viborg, I. 781

Possevinus (Antonius) en Jesuit, sendes som en Pavelig Legat til Sverrig, II. 614

Raader K. Johan at antage den Romerske Religion, II. 614

Paalegger K. Joh. Poenitentze fordi han havde forgivet sin Broder, II. 615

Postvæsenets Begyndelse i Danmark, III. 152 sq.

Poul Vende-kaabe. vid. Eliæ (Paulus)

Povisk (Henning) hans Opførsel og Fald, I. 701. 734

Hans Børn tages til Naade, I. 753

Pragt og Statz, I. 810

Preusiske Universiteter forbydes Danske Studentere at studere til, II. 693

Prindsenskiold (Svensk Commendant paa Bornholm,) III. 349

Bliver ihielskudt, III. 350

Process decideredes i gamle Dage ved Duell, I. 109. 145. 186

Prosmund, Dansk Amiral, hans mandige Død, II. 859 sq.

Protestanter, hvor af de saa kaldes, II. 696

Deres Forfølgelse, II. 676 sq. 697 sq.

De udvælge Christ. 4. til Kreds Oberst, II. 701

Provianthuuset bygges, II. 904

Provisional-Ordonnance, Grundvold til Forandring i Militaire og Civile Sager, III. 484

Forandres ved particuliere Instruxer, III. 808 seq.

Authors Betænkning derover, III. 507

Præsternes Efterladenhed i deres Embede, II. 168

Forbydes Egteskab, II. 169

Deres skammelige Levnet, II. 170

Hvori deres Dygtighed bestoed, ibid.

Deres og Degnenes Børn giøres af Christ. 3. fri fra Vorned-Rettighed, II. 380

Pukke (Erik) en rig og forstandig Svensk Herremand, I. 573. 586

Conjungerer sig med Engelbrecht, I. 574

Bliver accordered Ratzherred sin Livstid, I. 580

Ophidser Almuen med Carl Knudsen, I. 592. 598

Gribes og halshugges, I. 599