Register R

Raadhuuset paa gammel Torv i Kiøbenhavn bygges af Christ: 4. II. 902

Radzevil, III. 218

Radziousky (Vice-Canceler i Polen) raader Carl Gust: i Sverrig til Krig mod Polen, III. 181 sq.

Lokker Polakkerne til Frafald, III. 184

Ragotzky (Georg) hans Avantures, III. 220 seq.

Ragvald første Greve af Ørkenøer, I. 695

Rammel (Henrik) Christ. 4. Hofmester, II. 521

Bliver Tydsk Canceler og Geheime Raad, II. 553

|[795]Bliver Ephorus over Sorøe Academie, II. 880

Randers afbrendes, I. 306

Rang eller Distinction hos de gamle Danske, I. 110 seq.

Rang-Disput, II. 390. 787. III. 393. 424. 540. 636

Rantzou (Melchior) II. 276

Tiltaler Marcus Mejer, II. 324

Christ. 3. Sorg over hans Død, II. 402

Rantzou (Marqvard) II. 413

Rantzou (Johan) sendes til Skaane af Frid: 1. mod Norbyes Armee, II. 202

Hans Bedrifter samme Tid, II. 203 sq. 205

Undersætter Aggerhuus mod Christ. 2. II. 252

Er i stor Anseelse i Norden, II. 266. 321. 402

Hans Bedrifter i det Slag ved Øxnebierg, II. 320

it. i den Dytmerske Krig, II. 405. 407. 409. 413

Rantzou (Henrich) Joh: Rantzous Søn, II. 405. III. 254

Har skreven en Historie om den Dytmarske Krig, II. 417

Hans store Lærdom og Skrifter, II. 415. 513

Hans Rigdom, II. 513

Søger at opsætte Christ: 4. Hylding til Slesvig og Femern indtil hans myndige Aar, II. 532

Tager Slesvigske Lehn paa Christ: 4. Vegne, II. 539

Rantzou (Brede) II. 409. 532

Rantzou (Marqvard) II. 413

Rantzou (Povel) II. 414

Rantzou (Claus) demper Sværmerie i Kremper Marsk, II. 419

Rantzou (Daniel) Chef for den Danske Armee under Frid: 2. II. 449

Stiller de Tydske Soldaters Rebellion i Malmøe, ibid.

Hans Bedrifter i Krigen mod Eric. 14. i Sverrig, II. 445. 450. 451. 459. 466. 470

Blesseres og døer for Warbierg, II. 481

Rantzou (Geert) Dansk General under Christ. 4. i den Calmarske Krig, II. 639

Indtager Øland og Borckholm, ibid.

Rantzou (Frands) hans Charge, II. 740. 749. 752

Drukner i Kongens Hauge, II. 777

Hans Portrait, II. 748. 777

Rantzou Kongl. Krigs-Commissarius, hans Bedrifter i Jylland, II. 851

Rantzoviske Grevers Oprindelse, III. 160. 432

Ravnsborg i Lolland bygges, I. 425

Nedbrydes, I. 425

Raymundus Pavelig Legat, søger at stifte Fred i Norden, og begierer Hielp mod Tyrken, I. 829

Giver Indulgencer for Giftermaal i forbudne Leed, I. 829

Rebellion af de Svenske, hvorfor de skeede saa ofte, I. 711

Recesser, given af Christ. 3. II. 399

Redemtions Tractat, III. 57

Afskaffes, III. 135

Reff (Hans) den første Bisp over begge Stifterne Opsloe og Hammer, som nu kaldes Christiania, II. 269. 351

Reformationen begyndes i Danmark, II. 64. 172. 224

Mode derom til Odense, II. 225

it. til Kiøbenhavn, II. 234 sq. 239

Een Recess til Reformationens Undertrykkelse, II. 276

Dens Undergang hindres ved Mogens Giøes Datter, II. 281

Den store Reformation i Danmark under Christ: 3. II. 343 sq.

it. i Norge, II. 350

Disputatz om Reformationen til Kiøbenhavn, II. 370

Forfremmes i Førstendommene, II. 227

Udi Iisland, II. 381 sq.

|[796]Indføres paa Øesel, II. 425

Reformations Historien i Sverrig, II. 217 sq.

Mode derom til Upsal, II. 219

item til Vesteraas, II. 222

Regentzen oprettes af Christ: 4. for Studentere, II. 903

Regieringens Form i Danmark i den 4 Periodo, III. 8

Regner Lodbrok, adskillige Fabler om denne Konge, I. 62

Critiqve derover, I. 63

Undertvinger 2de Gange Jyder og Skaaninger som ere oprørske, I. 63

Vinder Engeland, Skotland og Ørkenøer, ibid.

Undertvinger Saxsen, I. 64

item Sverrig, ibid.

Hans ynkelige Død, I. 65

Reichwein (General Major) tager Trunhiem igien fra de Svenske, III. 347 sq.

Reinking (Theodorus) III. 229

Religions Disput ved Doct: Hemming, II. 492

Religions Tvistighed i Sverrig ved K. Johan. II. 610 sq.

Religions Krig i Tyskland, II. 697 sq.

Religions Tvistighed i Frid: 3. Tid, III. 679 sq.

Reluitions Gods, Forordning derom af Frid: 3. III. 599 sq.

Rembert kaldes fra Ribe til Erkebisp i Hamborg, I. 70

Resen (Doct: Hans) vinder sin Process mod Mag: Kok, II. 650. 807 sq.

Bliver Bisp i Siælland, II. 651

Døer, II. 813

Residentz, Kongernes i Danmark i gamle Dage, I. 88. 114

Retz (Peder) III. 273. 307

Rensner (Andr:) hans Persiske Ambassade, II. 803 seq.

Reval vil underkaste sig Christ: 3. men Kongen vil ej tage derimod, II. 392

Overgiver sig til Sverrig, II. 423

Sværger K. Erik Troskab, II. 425

Reventlau (Ditlev) hans Spaadom ved Christ: 2. Bilager, II. 20

Reventlau (Johan) Tydsk Canceler i Danmark, II. 785 sq.

Kaldes det Danske Hofs Mercurius, II. 793

Rhin-Greven, Christ: 4. Hof-Marskalk, II. 891. 896

Ribe Kirke bygges af Erik Barn, I. 69 sq.

Riber Guldmyndt, II. 273

Ricardis, eller Rigitze, Hertug Wald: Hustrue af Slesvig, I. 445

Richardsen (Karsten) giør forgiæves en Reise paa Grønland, II. 604

Riddere (Guds og Mark) I. 435

Ridderdage, III. 12

Rigets Raad, ibid.

Rigsdage, I. 478

Rigsdag i Frid: 3. Tid, III. 89. 506. 442 sq. 227 seq.

Rigsdalers Valeur i Christ: 4. Tid, II. 915 sq.

Ring antages til Konge af Jyderne, I. 62

Ringsen (Dag) af Norsk Konge-Slegt, I. 139

Ringsted, har sit Navn af Sigurd Ring, I. 54

Rodnebye indtages af de Svenske, som handle u-christelig sammesteds, II. 446

Robert, vid: Rollo.

Roe Konge i Danmark, siges at have bygt Roeskilde, I. 115

Roeskilde befæstes, I. 115. 222

Bliver en Kongelig Residentz, I. 88. 114

Dens gamle Tilstand, I. 628

Decadence, ibid.

Afbrænder, II. 200

Stifts Indkomster, II. 347

Roeskildske Fordrag, II. 479

Fred, III. 268. Brydes igien, III. 290

Confimeres, III. 428

Roland, Hamborgernes Friheds Tegn, nedrives, I. 469

Rollo, f. Robert, de Normanners Anfører i Frankrig, I. 27

Hans store Sejervindinger, I. 28

Faar Neustrien til eje, I. 29

|[797]Bliver hyldet til det Førstendom Neustrien, f. Normandien, I. 30

Faar Gisele Kongens Datter af Frankrig til Egte, I. 30

Lader sig døbe og kaldes Robert. I. 31

Stifter Love og Forordninger, ibid.

Rom er meget forskrækket for de Cimbrer, I. 5

Romulus (Ludov: Bavari Søn) Margreve af Brandenborg, I. 436 sq.

Rosenborg anlægges af Christ: 4. II. 902. 904

Rosengaard (Christopher) døer af Pest, og i ham uddøer den ganske Familie, II. 553

Rosenkrantz (Oluf) handler med Henrik Giøe om Kiøbenhavns Overgivelse til Frid: 1. II. 184

Bliver Prinds Hanses Hofmester, II. 229

Rosenkrantz (Erik) Gouverneur i Bergen, driver de Svenske ud af Landet, II. 449

Rosenkrantz (Jørgen) hans særdeles Samtale med Doct: Hemming, II. 494

Er en af de 4 Regierings Raad i Christ: 4. Mindre-Aarighed, II. 524

Død og Caracteer, II. 561

Rosenkrantz (Christoph) Process med Juuls Enke-Frue, I. 607

Hans Intriguer aabenbares af Christ: 4. ib.

Dømmes og henrettes, II. 608

Rosenkrantz (Palle) hans Mandighed ved Calmars Bestorming, II. 629

Hans Død, II. 831

Rosenkrantz (Holger) hans store Lærdom, II. 793. 807

Hans Modstandere, Skrifter og Caracteer, II. 807

Død og Legata, II. 830

Rosenkrantz (Birgitte) henrettes, II. 607

Rosenkrantz (Holger) hans Forhold med Borringholms Overgivelse examineres, III. 173

Rosenkrantz (Gunde) III. 254

Rosmunda, Alboini Dronning, en merkelig Historie om hende, I. 35

Rostgaard (Hans) Medvider i det Anslag at bringe Kronborg under Danmark igien, III. 400 sq.

Flyer til Kiøbenhavn, og ved hans Flugt spilles med de Svenske en artig Comoedie, III. 403 sq.

Rostok forlehnes Hert. Henrik af Meklenborg af Christoph: 2. I. 397. 403

Rostokker Øll, II. 466

Rostrup (Jacob) hans Avantures, II. 557

Hans Intriguer aabenbares, ibid.

Bliver greben og rettet, II. 557 sq.

Rud (Otto) Tvistighed med Andr. Bilde, I. 823

Hans Caracteer og Historie, I. 824

Har Øland i Forlehning, I. 825. 843

Er meget elsket af Kong Hans, I. 855

Død, I. 825. 843

Rud (Otto) hans Bedrift i det Søeslag ved Øland, II. 443

Bliver Amiral paa den Danske Flode, II 454

Fanges af de Svenske, døer, II. 454 sq.

Rudolphus 2. Romersk Keiser har stor Estime for Christ. 4. II. 553

Ruiter, (Hollandsk Amiral) III. 225

Sendes med den Hollandske Flode at undsætte Danmark, III. 382. 368

Indsperrer den Svenske Flode i Landskrone, III. 399

Forlader Lands-Krone, III. 426

Transporterer de Danske og allierede Tropper til Fyen, III. 407 sq.

Commanderer den Hollandske Flode i den Krig med Engeland, III. 620

Giør de Engelske stor Skade, III. 630

Rumpe-Skat, I. 528. II. 49

Runde-Taarn anlægges af Christ. 4. II. 903

Rygens Tilstand og Afguderie, I. 232 sq.

Bekriges, og overvindes af K. Wald. I. 232 sq.

Antager den Christelige Troe, I. 235

Legges under Roskilde Bispestoel, I. 236 II. 368

|[798]Forlehnes de Pommerske Hertuger af Wald. 3. I. 446 II. 368

Ryssiske Denninger, en finlansk Mynt, II. 918

Rytterie intet brugelig i gamle Dage i Danmark, I. 106

Rytting, en Svensk Hexemester, I. 711

Rødebroe, I. 788

Rødhovet (Erik) stifter Norsk Colonie paa Grønland, II. 597

Rønnov (Claus) handler forgiæves med Carl Knudsen om Fred paa Danmarks Vegne, I. 649

Rønnov [Jacob Joachim] Bisp i Roskild forbinder sig til den Evangeliske Troe, men holder det ikke, II. 227

Sætter sig heftig mod Reformationen, II. 241

Formaar at Frue Kirke oplades for de Catholske, II. 242

Forliig mellem ham og Mag. Taussen, II. 280 sq.

Er forlovet med Mogens Giøes Datter, som er Luthersk, og derover sparer de Evangeliske, ibid.

Faar de Lybskes Ankomst for sildig at vide, og kand derfor ej faa Soldater til Kiøbenhavns Forsvar, II. 294

Raader Kiøbenhavns Borgere til Troskab, II. 296

Sadler om igien, II. 297

Kiøber igien sit Bispesæde af Grev Christoph. ibid.

Flyer til Jylland for Greven, og aflægger Troskabs Eed til Christ. 3. II. 317

Arresteres af Christ. 3. II. 345

Beskyldninger imod ham, II. 346

Vil ikke frasige sig sine Prætensioner, sættes derfor i ævig Fængsel, II. 347

Hans Død og Caracteer, II. 470