Register T

Talbot, Engelsk Envoye i Kiøbenhavn, søger om Danmarks Assistence mod Holland, III. 607. 619

Hans ærerørige Beskyldninger mod Danmark, angaaende Smyrna Floden, III. 615

Faar et koldsindig Svar og reiser fra Danmark, III. 619

Takke Fejden, II. 355. 364

Takke (Niels) bliver skudt ihiel, ibid.

Taksigelsens-Fæst den 11 Febr. III. 360. 362

Tambeskiælver (Einar) en Norsk Minister, I. 98. 155. 158

Er studsig mod Harald Sigursen, I. 166

Hans Portrait og Bedrifter, ibid.

Fald og Død, I. 167. 169

Tangbrand, den Norske Apostel, hans Caracteer, I. 94

Tapperhed hos de Danske, I. 105

Tartarisk Gesantskab til Danmark, III. 541. 547

Brev til den Danske Cantzler, III. 547 sq.

Tarvelighed i Danmark, I. 833 II. 10

Tausen (Hans) prædiker Luthersk i Viborg, II. 228 sq.

Forfølges af de Catholske, ibid.

Forskrives af Frid. 1. til Kiøbenhavn, II. 233

Formaar Kongen til at forskrive et Mode til Kiøbenhavn for at disputere mod de Catholske, II. 234

De Artikle, som han der indgav, II. 235 sq.

De Catholske vil ej disputere med ham, ibid.

Forvises Siællands Stift, II. 280

|[808]Tages i Forsvar af Kiøbenhavns Borgere, ibid.

Forliig mellem ham og Bisp Rønnov, II. 281

Tecknagel (Jørgen) duellerer med Ivar Lunge; døer, II. 55

Terlon, Fransk Ambassadeur, er Carl Gustav sær affectioneret, III. 277. 286. 540

Faar Frihed af Frid. 3. at bygge en Catholsk Kirke i Altona, III. 287

Discours med K. Carl Gustav, hvorfor han brød den Roskildske Fred, III. 291

Hans Tanker om Frid: 3. III. 697

Teutones, deres Bedrifter i Italien, I. 6 sq.

Forhaane de Rommerske Soldater, I. 7

Blive slagne, I. 8 sq.

Terentii Comœdier ageres paa Communitetet i Kiøbenhavn, II. 511

Tetzel, Afladskræmer, II. 22 sq.

Thenner (Hieronymus) kommer i Unaade hos Frid. 2. II. 468

Theodoricus, første Vise-Gothiske Konge i Spanien, I. 18

Theodoricus, Ostro-Gothiske Konge, hans Bedrifter i Italien, I. 19 sq.

Theodoricus Monachus, hans Historie, I. 177

Theodoricus den lykkelige af Oldenborg, faar Hertug Gerhardi Datter Hedevig, I. 523

Hans Søn Christian bliver siden Konge i Danmark, I. 523. 637

Theologie (Hedensk) I. 79

Theologiske Videnskaber i Danmark (i de Catholske Tider) bestoed i Ceremonier, II. 170

Theologiæ Lectores i Malmøe, II. 232

Theysse (Martin) II. 859

Thora, en Svensk Princesse, forvaret af 2 Orme, vindes af Regner, Konge i Danmark, I. 63

Thor, Afgud, I. 77

Thorn indtages af Carl Gustav. III. 193. 209 seq.

Thuanus, vil ej at Sverrig skal undertvinge Danmark, III. 378 sq.

Vegrer sig at underskrive den anden Hagiske Concert, III. 385 sq.

Thuillerie (Caspar) Fransk Ambassadeur, handler om Fred mellem Danmark og Sverrig, II. 864. 866

Thure Thuresøn falder fra Carl Knudsen til Christ. 1. I. 647

Bliver fangen af Tordbonde, undrømmer dog og giver sig i Dansk Tieneste, I. 648

Bliver af Christ. 1. giort til Sverrigs Riges Marsk, I. 665

Thyra Dannebod, I. 75. 81. 89

Thyr, Afgud, I. 77

Tienestekarles Løn, II. 670

Tiguriner og Ambrones vinde Sejer over Cassium Longinum, I. 5

Tilleburg indtages af Frid: 2. II. 411

Tilly, Keiserlig General i Krigen mod de Protestantiske, II. 702

Handler grumt med de Evangeliske, II. 706

Bliver slaget ved Rehberg, ibid.

Erobrer Stoltzenau, ibid.

Maa ophæve Nienburgs Beleiring, II. 707 seq.

Corresponderer med Hertugen af Lüneborg mod Christ. 4. II. 708

Slaar de Kongelige ved Callenberg, II. 709

Giør Indfald i Hessen, II. 715

Beleirer og med Storm indtager den Stad Minden, II. 716

Tvinger Landgreven af Hessen til Keiserlig Lydighed, II. 717

Erobrer Gottingen, II. 719

Maa ophæve Beleiringen for Nordheim, II. 719

Vinder Slaget ved Königs-Luther, II. 720 seq.

Formaner Holsten at blive i Keiserlig Lydighed, II. 724

Hans Progresser i Brandenborg-land, II. 726

|[809]Erobrer Nordheim ved Storm, men med stor Forliis, II. 727

Bryder ind i Holsten, II. 728

Faar Hertug Friderich af Holsten til at forlade det Kongelig Partie, ibid.

Bryder ind i Slesvig og Jylland, II. 729

Indtager Stade og Krempe, II. 730

Tiirsdag, Navn af Thyr, I. 77

Titul, Kongernes i den første Periodo, I. 114

– – – – i den 2den Periodo, I. 483

– – – – i den 3die Periodo, II. 164

– – – – i den 4 Periodo, II. 244 sq.

Titul, Høje Embeds-Mænds, III. 507

Titul, Disput derom mellem Frid. 3. og Carl Gustav. III. 390

it: Frid: 3. og Churførsten af Brandenborg, III. 393. 540

it. med de Hollandske Gesantere, III. 824

Titul, som Bisp Magnus af Hammer giver sig, II. 244

Tog til det Hellige Land, I. 650

Told i Sverrig skal betales i Sølv, I. 748

Toldsvig, III. 551

Tomesøn (Jens) en Jydsk Herremand, II. 102

Hans Liig opgraves og henges, ibid.

Nedtages igien, ibid.

Tord Bonde, I. 648

Tore Hund dræber Kong Oluf, I. 141. 155

Torkild Adelfars Reise, I. 55. 80

Ved sin Tilbagekomst prædiker Christendom i Danmark, I. 57

Tordkild Knudsen Marsk, forestaar Regieringen i Sverrig i K. Birgers Mindre-Aarighed, I. 378

Er ilde lidt af Hertugerne Waldemar og Erik, I. 378 sq.

Bliver halshuggen, I. 382

Torlof, Bisp i Bergen, bliver ihielslagen af de Contorske, I. 656

Torsdag har sit Navn af Thor, I. 77

Torvald, en Norsk Herremand, II. 597

Torstensen, en Svensk General, giør Indfald i Holsten, og indtager det, undtagen Glykstad og Crempe, II. 841

Indtager Jylland, II. 848

Har Anslag paa Fyen, II. 849

Forlader Holsten, II. 851

Tostrupske Congress, III. 265 sq.

Tractat, III. 267

Totter, kaldtes Fordum Axelsønner, I. 649

Tott (Greve) General Major, III. 252

Tott (Claus) er Aarsag at Trundhiem afstaaes til Sverrig, III. 267

Trætte decideres ved Duell hos de gamle Danske, I. 109. 145. 186

Trampe (Joachim) General Major, III. 283

Transiurske Konge overlader de Danske Tranqvebar, II. 662 sq.

Tranqvebars Beskrivelse, II. 663

Travenfeld, Obrist, III. 217

Tridentinum Concilium, II. 426

Trinitatis Kirke anlegges af Christ. 4. II. 904. 914 III. 701

Bibliotheqvet dertil, II. 914

Trolle (Birger) sendes af Carl Knudsen med en Flode til Gulland, I. 641

Trolle (Erik) en gammel Svensk Herre, af Dansk Extraction, II. 13

Foreslaaes af nogle at være Sverrigs Forstandere efter Svante Stuure, ibid.

Bliver arresteret af Steen Stuure, II. 38

Trolle (Gustav) Erik Trolles Søn, bliver Erkebisp til Upsal, II. 36

Er Christ. 2. bevaagen. ibid.

Beleires paa Steka af Stuure, II. 38

Faar Undsætning fra Danmark, II. 39

Vil overgive Slottet med Vilkor, II. 39. 40

Bliver dømt fra sin Værdighed, II. 40

Resignerer sit Stift til Paven, II. 41

Giver sig i Kloster, ibid.

Hans Sag foretages igien, II. 44 sq.

Faar sit Erke-Bispedom igien, II. 59

Bivaaner Modet til Upsal om at antage Christ. 2. til Konge i Sverrig, ibid.

|[810]Affærdiger Breve om hans Antagelse, ibid.

Tillige med Raadet erklærer ham ved aabet Brev Arve Konge i Sverrig, II. 69

Giver Klage over de Svenske Herrer til Christ. 2. II. 71

Er Dommer og Actor i sin egen Sag, II. 72 sq:

Af hans Sag tages Anledning til det Stokholmske Blodbad, II. 73. 242

Udruster sig mod Gustav Eriksen, II. 86

Hans Folk blive slagne, II. 87

Beleires af Gustavo i Stokholm, II. 89. 97

Maa forlade Staden i slet Tilstand og flyer til Danmark, men tracteres koldsindig af Christ. 2. II. 98. 195

Kroner Frid. 1. til Konge i Danmark, II. 195. 243

Søger at sætte Christ. 2 paa Thronen igien, II. 242 sq.

Hans Oprørske Breve derom, II. 243

Hans Practiqver i Norge, II. 244

Faar nogle Norske Bispe paa sin Siide, II. 244 sq.

Søger at faa Darlekarlene paa Christ. 2 Parti, II. 254

Omkommer i det Slag ved Øxnebierg, II. 320

Hans Caracteer, ibid.

Trolle (Jacob) sendes med Danske Tropper at undsætte Steka, II. 39

Bliver slagen, II. 40

Trolle (Herluf) Dansk Amiral paa det Skib Fortunen, II. 442

Sætter Ild paa det Svenske Amiral-Skib Makeløs, II. 443

Blesseres i det Søeslag ved Pomerske Kuster, II. 453

Tager sin Afskeed, ibid.

Død og Caracteer, ibid.

Stifter Herlufsholms Skole, II. 454

Trolle (Niels) Statholder i Norge, har Process med Jørgen Løvenkloe, III. 174. 537 sq.

Tromp (Vice-Amiral,) III. 224

Trosten Smed, eller Skibsbygger, I. 140. 141

Trostius (Martinus) første Prof. Lingvæ Hebr. i Sorøe, II. 691

Truid Torstensen, første Danske Erke-Bisp, som selv hentede Pallium fra Paven, I. 355 sq.

Trundhiem bliver Erke-Bisp Sæde i Norge, I. 226

Trundhiems Cession til Sverrig, III. 267 sq.

Falder fra Sverrig igien, III. 348

Tryggesøn (Oluf) Konge i Norge, sætter Colonie paa Grønland, II. 598

Tydskes Opførsel i Sverrig, I. 495. 497. 504 sq.

Yndest i Danmark, I. 582. 584. 605

Tydsk Kirke i Kiøbenhavn, II. 671

Tydsk Øll maa ej indføres i Danmark, II. 681

Tyge, Bisp af Borglum, reiser til Rom, og faar K. Christoph. 2 og heele Riiget sat i Band, I. 414

Tøgersen (Peder) Bisp i Viborg, II. 560

Hans Død og Caracteer, II. 560 sq.

Tøihuuset i Kiøbenhavn bygges af Christ. 4. II. 902. 904

Tøve Lille, Wald. 3. Favorit, I. 465