Register V

Vaaben (det Kongelige Danske) forandres af K. Erik Pomer, I. 617

Hvorfore der bruges 3 Croner, II. 377. 484. 622. 647

Vadstena funderes af St. Birgitta, II. 65

Valdek, III. 218

Waldemarus Magnus, St. Knuds Søn, I. 208

Destineres til den Danske Krone, men for hans Ungdoms Skyld gives Erik Lam Kongelig Myndighed, I. 219

Tilegner sig Slesvig efter sin Fader, I. 223

Slaar sig til Svend Grathes Parti imod Knud Magnusen, ibid.

Forræderie imod ham af K. Svend, I. 227

Undflyer, faar Medhold af Jyderne, holder Feltslag med K. Svend paa Grathe Heede, hvor K. Svend bliver ihielslagen, I. 228

Bliver Konge i Danmark, I. 228 sq.

Tvistighed med Norge, I. 229 sq.

Bekriger og overvinder Rygen, og indfører der den Christelige Troe, I. 232 sq.

Hans Fremgang i Venden, I. 236

Erklæres af Keiser Frid: Barbarossa, de Venders og Slavers Konge, I. 236

Qvæstio, om han samme Tid tog Danmark til Lehn af Keiseren, I. 237 sq.

Oprør i Skaane formedelst Skat og Præste-Tiende, I. 239 sq.

Oprøret stilles, I. 241 sq.

Hans Død, ibid.

Dronninger, I. 242. Børn, ibid.

Caracteer, I. 242

Er en stor Lovgivere, I. 245

|[814]Waldemarus 2. (kaldes Victoriosus, I. 270. 293. Canut. 6. Broder, Hertug i Slesvig, hans store Bedrifter, I. 254 sq.

Bilager med Hertug Ottonis Søster, Ingeborg, af Brunsvig, I. 256

Bliver efter Canut. 6. Konge i Danmark, I. 270

Fører lykkelig Krig i Tydskland, I. 272 sq.

Holder Venskab med Keiser Frid: 2. og faar Diploma paa at kaldes de Slavers Konge, I. 276

Tog paa Lifland, I. 278

Vinder og lader bygge det Slot Pilten, I. 281

Hans store Magt, I. 282

Fatter Kierlighed til Grev Henrichs Hustrue af Swerin, I. 282

Bliver af Greven forræderlig fangen og kasted i Fængsel, I. 283

Efter 3 Aars Fængsel befries, men paa haarde Conditioner. I. 283 sq.

Betænkning over dette Fængsel, I. 286

Adskillige Stæder falde fra ham medens han er i Fængsel, I. 286. 290

Søger at hævne sit Fængsel, I. 288

Slag ved Bornhoved, og Dytmerskenes Forræderie, ibid.

Indgaar een ufordeelagtig Fred, I. 290

Celebrerer sin Søns Wald: 3. Bilager med den Portugisiske Princesse, I. 290. 292

Efter sin Søn Wald: 3. Død, lader sin anden Søn Erik krone, I. 292

Deeler Riget mellem sine Sønner, I. 292. 300

Hans Anslag paa Lybek mislinger, I. 293

Død og Portrait. I. 294

Hans subtile Raillerie med Messer, II. 167

Dronninger og Børn, I. 295

Hans Love, I. 294. 296

Commentarier over hans Love, I. 298

Myntens Tilstand, I. 298 sq.

Waldemar (3) Wald: 2. Søn, fængsles af Grev Henrich af Sverin, tillige med sin Fader, I. 283. 292

Bilager med den Portugisiske Princesse Eleonora, I. 290. 292

Døer, I. 292

Waldemarus 3. (Christoph. 2. Søn) kaldes Atterdag, opdrages i Keiser Ludovici Bavari Hoff, I. 409. 426. 428. 467

Fodres til Danmark for at antage Riget efter 15 Aars Interregnum, I. 428 sq.

Keiser Lud: er ham behielpelig, og han kommer paa Thronen, ibid.

Søger at foreene Rigets Provincier, som vare adspreedede, I. 429

Faar Kallundborg af Grev Geerts Enke, I. 430

Adskillige Trefninger med de Holstener, I. 431 sq. 433

Alliance med Sverrig, I. 432

Bruger alle slags Midler for at svække den Holstenske Magt, I. 432

Forbund med Hertug Waldemar af Slesvig, I. 433

Selger Estland, I. 434. 463 sq.

Reiser til det hellige Land, I. 435

Bliver slagen til Ridder, ibid.

Siælland og noget af Jylland, samt det halve af Fyen kommer under Kronen, I. 433. 435.

Tvistighed med Keiser Carl 4. angaaende den falske Grev Waldemar, I. 436 sq.

Faar Skaane, Halland og Blegind igien, I. 438 sq. 455

Indtager Gulland, I. 440

Adskillige Oprør i Jylland for de Skatte som paabydes, I. 436. 442 sq. 456

Krig med de Holstenske Grever, som vare indfaldne i Fyen, vinder og forfølger sin Sejer, I. 443 sq.

Forlehner Hertugerne af Pommern med Rygen, I. 446

Krig med Hansestæderne, I. 448 sq.

Bedrifter i samme Krig, Fred sluttes, I. 449

|[815]Faar nye Feidebrev fra Hansestæderne, svarer spotte-viis, I. 450 sq.

Stilstand sluttes, I. 451

Spiller Sverrig og Holsten et merkelig Puds, I. 452 sq.

Giør en fordeelagtig Fred med Sverrig, I. 455

Fører et strengt Regiment, I. 455. 464

Et Oprør af Jyderne, og et farlig Forbund imod ham, I. 456 sq.

Han forlader Riget for at søge fremmed Hielp, I. 457

Besværger sig over den Oprørske Adel for Paven, og Keiser Carl 4. som erklærer dem i Rigets Act, I. 458

Besøger Paven, I. 460

Hans dristige Brev til Paven, I. 461

Død og Portrait, I. 462 sq.

Dronning og Børn, I. 465

Hans Begravelse, I. 466

Hans Tilnavn, I. 428. 467

Hans Love, I. 467

Waldemar, Bisp i Slesvig, giør Prætension paa Danmark, bliver fangen, og sættes i Forvaring paa Søborg, I. 253. 256

Løsgives, I. 274

Hans Historie og Død, I. 274. 275

Waldemar, Kong Abels Søn, studerer til Pariis, I. 319

Kaldes tilbage af sin Fader, og paa Vejen bliver fangen af Erke-Bispen af Cøln, ibid.

Erklæres af Rigets Stænder at succedere sin Fader, I. 321

Men mister Riget saasom han holdes af Erkebispen i Fængsel, I. 322

Løses af Grev Johan for 6000 Gylden, I. 319

Forlehnes med Slesvig, I. 325

Døer, I. 344

Waldemar, Konge i Sverrig (Birger Jarls Søn) I. 344

Har Krig med sine Brødre, bliver fangen, beder om Naade og løsgives, I. 350 sq.

Begynder Krigen paa nye igien, I. 352

Maa afstaae Riget til sin Broder Magnus, ibid.

Waldemar (Hertug Eriks Søn) forlehnes af K. Erik Glipping med Slesvig, I. 353

Har Anslag mod Danmark, bliver arrestered, afstaar Als, Ærroe og Femern, og kommer løs igien, I. 353

Bliver Regent over Danmark i Erik Mendveds Mindre-Aarighed, I. 356

Faar Als, Ærroe og Femern igien, I. 357

Afstaar dem siden igien til Danmark, I. 373

Waldemar, Hertug Eriks Søn af Slesvig, I. 399

Antages af Stænderne til Konge i Danmark i den fordrevne K. Christ. 2 Sted, I. 404

Bliver ej regnet blant de Danske Konger, ibid.

Forlehner Grev Geert med Slesvig, ibid.

Deeler Rigets Provincier, I. 405

Maa afstaae Konge Titulen, og lade sig nøje med at være Hertug i Slesvig, I. 416

Efter Christoph. 2. Død stræber at komme paa Thronen igien, I. 425

Afstaar sine Prætensioner, I. 428

Waldemar (Hertug) tillige med sin Broder Erik, har Tvistighed med sin Broder Kong Birger, I. 378

Forlader Sverrig og fører Krig der imod, I. 380

Fængsler Kongen og tvinger ham at afstaae Regieringen, I. 382

Forliig sluttes og Kongen løsgives, I. 384

Krigen fornyes. Forliig til Helsingborg. Sverrig deeles, I. 385 sq.

Bliver af sin Broder K. Birger kastet i Fængsel og ynkelig omkommer, I. 387

Waldemar, en falsk Margreve, I. 436

|[816]Waldemar, Christ. 4. Søn, Forslag om Egteskab mellem ham og en Ryssisk Princesse, II. 828. 890

Hans Reise til Moscov og Avantures sammesteds, II. 829

Hans Portrait, II. 889. 880

Misfornøjet med Frid. 3. forlader Danmark og giver sig i Svensk Tienneste, hvor han døer, III. 88

Valens (Keiser) assignerer de Gother Boliger i Thracien, I. 15

Ihielslaaes af de Gother, I. 16

Valhalla, I. 79

Walkendorper, I. 633

Walkendorp (Erich) Christ. 2. Canceler, sendes til Bergen at stille et Oprør, II. 7.

Er Erkebisp i Trundhiem, II. 18

Sendes til Nederlandene at hente Christ. 2. Gemahl, ibid. 137

Formaner Christ. 2. at skille sig ved Dyveke, bliver forhadt derfore, II. 18. 137

Hans Berømmelse, II. 138

Omhyggelig for at finde det gamle Grønland igien, II. 138. 600

Walkendorp (Knud) andordner Jordskyld i Kiøbenhavn, II. 200

Walkendorp (Christoph.) er en af de 4 Regierings Raad i Christ. 4. Mindre-Aarighed, II. 524

Process mellem ham og Amiral Peder Munk, II. 544

Nye Process, fordi han havde ladet henrette Mogens Heinson, ibid.

Bliver Rigets Hofmester, II. 562.

Stifter Walkendorps Collegium, II. 552. 575

Hader Tycho Brahe, II. 573

Forbyder ham at observere, II. 576

Hans Historie og Caracteer, II. 574

Døer, II. 583

Har tient under 3 Konger i Danmark, II. 584

Walkendorps Collegium, II. 552. 575

Valkyriur, I. 78

Wallenstein (Hertug af Friedland) Keiserlig General, hans Progresser, II. 708

Ruinerer de Mansfeldske Tropper ved Dessaver-broe, II. 712 sq.

Bryder ind i Holsten, II. 728

Beleirer Straalsund forgiæves, II. 729 sq.

Indtager Crempe, II. 730

Vallia, de Gothers Konge, fører Krig i Spanien, I: 18

Vall-Rige, I. 479. 595 III. 1 sq.

Critiqve over Hvitfelds Raisonnement om Vallriger, I. 408 sq.

Valløe Gaard og Gods legges til Kronen, II. 32

Walter (Jürgen) Obrist, III. 56

Beretter Frid. 3. Dinæ Vinhofvers Angivelse om Ulfeld, III. 58 sq.

Process med Ulfeld, III. 77 sq.

Dom i Sagen, III. 79

Vandervec, en Dansk Major, fanges af de Svenske, III. 334

Hans Samtale med K. Carl Gustav, III. 336

Flygter og kommer til Kiøbenhavn igien III. 338

Vandflod i det Slesvigske, I. 466

item i Ribe, I. 849

Warschau erobres af K. Carl Gustav, III. 187

Indtages igien af Polakerne, III. 215

Der holdes det store 3 Dages Feltslag, III. 216 sq.

Vedele afbrendes, I. 306

Vederdøbere i Sverrig, II. 219

I Fyen; fordrives af Christ. 3. II. 385 sq.

I Jylland og Holsten, II. 810 sq.

Vellejus (Joh. Canuti) Præst til Nicolai Kirke i Kiøbenhavn og siden Bisp i Fyen, dømmes fra Embede og Kiol for Calvinianismum, II. 809

Vende-Kaabe (Poul) II. 240

|[817]Vender, giøre Indfald i Danmark i K. Magni Tiid, I. 160

Blive overvundne, ibid.

Falde fra den Christelige Troe, giøre Indfald i Holsten og Danmark, ødelegge Hamborg og Slesvig, I. 178

Vinde Sejer over de Danske, som efter Pavelig Begiering med Magt vil udrydde Afguderiet, I. 222.

Overvindes og antage den Christelige Troe i K. Wald. 1. Tid, I. 235

Forlehnes Wald. 1. af Keiseren, I. 236 sq.

Krig under Canut. 6. I. 249 sq.

Forlehnes, ved Keiserlig Diploma, Wald. 2. I. 276 sq.

Confirmations Brev af Allexand. 4. I. 340.

Vendiske Stæder giøre Forbund med Christ. 2. II. 13.

Venusinus (Jonas Jacobi) Profess. og Pastor til H. Geistes Kirke i Kiøbenhavn, II. 552. 809

Siges at have en Ring, hvor i var en Spiritus Familiaris, II. 603

Vermund den Viise, I. 49

Vercelli, I. 11.

Versevicius (Stanislaus) en Jesuit, trøster Dr. Cathar: Jagellonica mod Skiærsild, II. 616

Vester-Gothiske Konger i Spanien, I. 19

Vester-Gothland falder fra Carl Knudsen til Christ. 1. I. 647

Vestervik afbrendes af de Danske, I. 648

Vest-Gothlænder (Arved) slaar sig til Gustav Eriksen, II. 85

Sendes at beleire Stekaborg og indtage Øster-Gothland, II. 85

Driver Norbye tilbage som vil undsætte Slottet, men kand dog ej hindre ham det, II. 88

Indtager Calmar og Øland, II. 107

Wibe (Peder) Resident ved det Franske Hof, II. 793

Bliver derefter Resident i Stokholm II. 799

Kommer der i Slagsmaal med den Franske Resident, II. 799 sq.

Kaldes til Danmark ved Krigens Begyndelse mellem Danmark og Sverrig, II. 847

Er Stamme-Fader for den Wibiske Familie her i Landet, II. 912

Vibeke, Christ. 4. Favorit, II. 886

Wiborg befæstes af Svend Grathe, I. 115

Er den første Stad i Danmark, som offentlig antager Lutheri Lærdom, II. 228 sq.

Oprør for Religionens skyld stilles, II. 230

Bliver i Grund afbrendt, II. 603

Viff-Ampten i Bergen, II. 216

Vigen afstaaes af Gust. 1. til Danmark, II. 246. 254

Viin og Salt Compagniers Indrettelse, II. 682

Viin maa ej bruges i Giæstebuder af Uadel, II. 681

Vikinger ɔ: Søerøvere, I. 695

Vilkenstede, II. 256. 258. 262

Wilhelmus Conqvestor bemægtiger sig Engeland og sætter Regieringen paa den Fod som den nu er, I. 177

Wilhelmus, Bisp af Roskilde, bandsætter Svend Estridsen, I. 180 sq.

Wilhelmus Abbas hans Breve til Paven for Dr. Ingeborg af Frankrig, I. 260 sq. 267

de la Ville, en Svensk General, II. 630

Giør Udfald, og driver de Danske fra Calmars Casteel, II. 631

Blesseres og drives tilbage igien, II. 632

Vincentius, Bisp i Grønland, II. 272

Wind (Oluf) Christ. 4. Confessionarius, II. 879

Vinter (Strenge) Anno 1546. II. 374

Visborg Slot paa Gulland, I. 616. 642

Visbye, I. 441. 642

|[818]Vitalianer, Søerøvere, I. 503. 515 sq. 564

Deres Magt dempes, I. 515

Witt, Vice-Amiral paa den Hollandske Flode, III. 340

Wittenberg (Johan) Borgemester af Lybek, I. 449

Wittenberg, Svensk General i den Polske Krig, III. 183

Hans store Fremgang i Polen, III. 184 sq.

Endeligt, III. 216

Vordingborgske Congress, III. 259

Wormius (Olaus) Antiqvarius, II. 794. 912

Vormundus (Franciscus) II. 384

Vorned, I. 481

Ere de fri for at være, som have ladet sig bruge i Krig, I. 833

Vornedrettighed indskrenkes af Christ. 3. II. 380

Wortigernus, Britanisk Konge, I. 21

Giftes med Roene, Hengisti Dotter, I. 22

Stødes fra Thronen, ibid.

Wortimerius succederer sin Fader Wortigernus, forgives af sin Sted-Moder, I. 22

Wrangel (Helm) Svensk Oberst, hans Bedrifter i Jylland, II. 848. 852

Beleirer Rensborg forgiæves, II. 865

Wrangel (Amiral) III. 216. 185

Erobrer Fridericia, III. 248 sq.

Lykkelig Fremgang i Fyen, III. 252 sq.

Beleirer og ved List erobrer Kronborg, III. 313 sq.

Erobrer Langeland, III. 367

Wullenweber (Jürgen) Borgemester i Lybek, og Hoved-Mand for den Greviske Krig, II. 282. 284

Faar de forige Raadsherrer afsat, II. 284

Sendes til den Kiøbenhavnske Rigsdag at begiere Hollændernes Udelukkelse af Østersøen, II. 284

Corresponderer med Ambrosius Bogbinder og Mynter mod Danmark, II. 286

Kommer til Hamborg at hindre Forliig mellem Holland og Lybek, II. 289 sq.

Fængsler endeel Raads-Herrer og Borgere i Lybek, II. 290

Opmuntrer Grev Christopher til Christ. 2. Restitution, ibid.

Afstaar sit Borgemesterskab, II. 338

Rettes, ibid.

Wæs (Johan) følger med Christ. 2. i hans Landflygtighed, II. 133

Hans videre Skiebne, og Død, ibid.