Amtmand i Finmarken

Hans Hansen Lillienskiold 1650 – 1703 af A.B. Wessel 1906 omskrevet af NS

Speculum boreale ( Nordens Speil )

Et kildeskrift, der ofte citeres af forfattere, der skriver om Finmarkens historie, er det i overskriften nævnte ”Speculum boreale” forfattet i slutningen af 1700 tallet af Finmarkens daværende amtmand Hans Lillienskiold. Skriftet vidner om litterær flid og interesse i en fjern provins og på en tid, da litterære frembringelser var sjældne. Det viser også forfatterens sympati for Finmarken, som just på hans tid befandt sig i en dyb nedgangs- og forfalds periode, så vil måske også almenheden i Finmarken sætte pris på at få kendskab til dets indhold og forfatter.

Værkets udseende og udstyr

Speculum boreale er et manuskript af imponerende dimensioner. Det første bind indeholder 693 foliosider foruden et langt indledningsdigt titler og tilegnelser, anden bind 881 sider med indledende betragtninger. Hvad der dernæst falder i øjnene er dets nitide udstyr. Skriften er jævn smuk og tydelig, hver side er indrammet af rette linier. Overskriften over kapitlerne er oftest indtagne farvelagte illustrationer. Første linie i hvert kapitel er altid skrevet med store bogstaver i forskellig farve, gult, grønt, rødt og blåt. Det samme er tilfældet med de fleste stednavne og ord, på hvilke der ligger eftertryk. Kongernes navne står på linie for sig selv og er skrevne med kronede farvelagte cifre. Værkets største attraktion er dog de mange farvelagte billeder. Af disse er der mange som blot har allegorisk betydning og forestiller mytologiske personligheder, gudinder, engle o.s.v. Disse indleder gerne hovedafsnittene, de er udført med stor flid og omhu, men er uden betydning for indholdet, de er blot for dekorationens skyld.

Af rigtig interesse for værkets fortælling er de billeder, som tjener til oplysning om de ting, teksten omhandler. En del af disse, står dog lidt under de interessante ide de bære tydeligt præg af at fantasien er løbet af med penselen. Der dog i de fleste tilfælde tale om en pålidelig kilde, som for nutidens betragter er fornøjelig at betragte og sammenligne, fra en tid der ligger over 300 år var den nutid vi kender i dag. Billederne forestiller dels fiskevær ( et sted hvor fiskerne bor og samles under større fiskeri) og andre steder i Finmarken dels indbyggernes liv, dels er der også kort over både kyststrækninger og den indre del af landet. Endelig findes der også en mængde afbildninger af dyr og især fugle, samt planter.

Af lokaliteter er gengivet i tegning:

Domen fjeld, Hopseidet, Nordkap, Silleodde, Talvig, Loppen, Hasvaag, Ansnes, Stjernøen, Kvalsund, Hammerfest, Renøen, Maasø, Kjelvig, Steppen og endelig Vardø fæstning, Vardøhus amtmandens residens.

På sidstnævnte billeder ser man alle husene ligger i to klynger, en på hver side af søndre side af bugten. På øst siden og lige uden for husklyngen ligger Vardøhus Slot, som det dengang kaldtes, med sine volde, porte, kanoner og indenfor voldene de to lange bygninger. Bag fæstningen ligger kirken, endelig findes billeder af Kjølnes slotsruiner.

Af billeder fra befolkningens liv og virksomhed kan nævnes: Finnernes vintersæde på indlandet, finnernes sommersæde på Kvaløen, finner af begge køn i sommer og vinterdragt, en finkone som ba der sit barn i en balje, søfinnernes jordgamme, hytte der er ganske rund som en høstak lavet af sten tørv og jord med lille dør og et røghul i taget. Fintelt med finne og to rener, en nordmands jordgamme med en mand og kone udenfor, han i røde knæbukser, hun i rød trøje og blåt skørt. Billede af fiskeri fra en lille båd med to mand. I starten kapitlet om skatten er en gengivelse af fogden som modtager en pose penge og en skiver notere

Speculum boreale righoldige indhold kan bedst beskrives gennem indholdsfortegnelserne i værkes to hovedbind, hvor første bind bære titlen Speculum Boreale.