Talvik Handelssted

Fra Sopnes går det igen ud af Langfjorden, rundt næsset og ind i
Altafjorden. Inde i en lun bugt på vestsiden af fjorden dukker
handelsstedet Talvik frem. Her på Jansnes var i oktroytiden sædet for den
såkaldte Altens handel, og et centrum både for udskibning af Alta-Laksen og for
handelen med finnerne.

Blandt funktionærerne ved denne
handelen kan vi nævne handelsbetjent Johan Bruse, som i 1723 blev gift med
Talvik præsten Anders Larsens Filian´s datter Anna. En anden datter Golla blev
året efter gift med pakhusskriver Christen And. Efter hendes død blev Chr. And
i 1743 gift med Lucia Hagerup, som overlevede ham, og i 1751 blev gift med
sorenskriver Bugge. Fra samme år nævnes Jens Lassen som ny købmand ved
handelen, han var gift med Karen Fester. I disse år nævnes også Niels bødker og
Magnus bødker, og omtrent samtidig med Lassen kom ( som assistent) Christian
Beck, senere købmand i Hasvik. I hans sted kom fra ca. 761 Lars Sørensen Klog,
gift med Giedske Lohmand (Louhsen). Som købmand efter Lassen nævnes fra 1774
Eggert Jacob Klerck, hvis slægt i generationer har været knyttet til Finmark.

Slægten Klerk (Clerck) skulle
være kendt i Norge allerede så tidligt som 1333. Gammelnorsk klerkr = præst. Siden
udvandrede slægten til Skotland, blev adlet og knyttet til slottet Pennercink.
Tre brødre Klerck udvandrede i 1648 til Skåne, som da var dansk. Den ene blev
søofficer i Sverige, hvor en gren fremdeles lever (1942). En anden bror blev
kommandant på Malmøhus slot. Da Skåne blev afstået til Sverige i 1658, flyttede
denne Echard Klerck til København. Hans sønnesøn var Jacob Klerck, kongelig
overkøbmand på Island, som igen var far til overkøbmand Eggert Klerck i Talvik.

Fra ca. 1776 var den unge Christopher Lorentz Buck ansat som assistent ved handlen i Talvik.

Han blev senere købmand på Hammerfest, og stamfader for en gren af Buckene. Fra omkring
1782 blev han afløst af Gabriel Müller, som fra 1786 blev forflyttet til
Hammerfest. I hans sted kom da Andreas Nørager den handelsmand på Bossekop, og
som under assistent nævnes Svend Bøe.

Købmand Eggert Klerck var gift
med Dorothea Lovise Zaffmann. De var gift i Holmens kirke i København 1771 og
havde her i Finmark mange børn. Sønnen Wilhelm blev handelsmand i Kvalsund og
på Bossekop, og Johan Christian nævnes som kystværnsanfører i 1811. Af
kirkebøgerne ser vi at der allerede i oktroytiden var en stor omgangskreds af
“kondisjionerte” i Alta. Amtmand, sorenskriver, foged, præst købmand og
assistent med fruer omgikkes til stadighed og stod faddere til hverandres børn.
Også købmænd fra andre handelspladser kom på besøg, især ved jule- og
nytårstid, og om sommeren blev danske skibskaptajner optaget i kredsen Over
Talvik blev der endnu efter 1750 udskibet 100 – 150 fad Alta Laks. Bødkeren med
et par mand holdt til ved elvemundingen mens fiskeriet stod på. Da handelen
blev frigivet i 1789, flyttede Eggert Klerck som toldkontrollør til Bergen, og
døde her som toldinspektør. Talvik handel blev da købt af Johan Henrik Stuhr
(firma Stuhr & Feddersen) i Flensborg, som også en tid havde Loppa, Hasvik
og Breivik. Som købmand (faktor) på hans vegne kom da ca. 1790 Christian
Schwensen; Andreas Nørager bestyrede antagelig handelen til Schwensen kom. Fra
omkring 1788 var Christian Møller assistent her, og fra 1794 i hans sted
Andreas Outzen, senere købmand i Måsøy og på Fuglnes. I 1801 og de følgende år
var Hans Nissen assistent her. Ved folketællingen 1801 var der på handelsstedet
kun 7 personer for Schwensen var endnu ugift. Husholdersken hed Hilleborg
Gamst, og blandt drengene var en russer Gabriel Iwanowitsch.

Omkring 1812 blev købmand
Schwensen gift med Anna Cathrine Vegner. De stod blandt andet fadder til
amtmand, baron Wedel-Jarlsbergs ældste søn. Deres egne sønner Wilhelm og Phillip
blev senere handelsmænd i Breivik.

Fra starten af var der ikke noget
gæstgiveri, kun handel på Talvik. Med ved bevilling af 10 juli 1801 fik
handelens bødker Friderich Møller gæstgiverret på stedet, mod betaling af kun 1
rdl. i årlig afgift. Han drev gæstgiveri indtil 1814, da han frasagde sig
bevillingen. Senere fik Stuhr bevilling af 0 juli 1822 mod 12 spd. i årlig
afgift.

I årene 1811 – 13 var en Blix og
senere Jørdening assistenter. På denne tid boede også  Talvik ekstraskriver H. Carisius, antagelig
den samme som siden blev købmand og værtshusholder i Tromsø. Købmand Schwensen
døde antagelig ca 1820, og i hans sted kom da købmand Nicolay Peter Noodt, gift
med Marie Elisabeth Buck, den samme som omtales så smukt af Capell Brooke.
Noodt bestyrede Talvik til ca 1852, hvor han flyttede som købmand til
hammerfest. Efter ham kom vistnok den svenskfødte Andreas Lenning, gift med
Marie Bull.

J. H. Stuhr ejede handelen indtil
1859, da det oplyses at han var død. Der blev da indsendt andragende om
bevilling for hans to sønner, og en sådan blev givet 15 august 1860 til G.
Stuhr mod afgift som før. Endnu i 1872 anføres C. Stuhr som ejer af stedet.
Samme år kom Jens Holmboe Bull, søn af
F. N. W. Bull i Hasvik, til Talvik og overtog snart efter handelen og landbruget.

Han var gift med Kristofa Rebekka
Vibe fra Sunmøre. Deres datter Eli er gift med Einar Martin Rønning som har
overtaget gården og dampskibsekspeditionen.

Hovedbygningen fra den gamle
handelsplads tid sår stadig i 1942. Den er en lang tørvedækket, toetagers
træhus med lodrette planker og enkel empire rammer omkring vinduerne og
indgangsdør. Bygningen er antagelig opført i første halvdel af 19. århundrede.
Foran huset ligger en have med store birketræer.

talvik
talvik 1799

Talvik 1799