Trankebar Traktaten

Vi Ragonato, Naike af Guds nåde, konge af Tanjore og alle omliggende lande, bekende og gøre vitterligt for os og vore efterkommere, ragnater og konger af Tanjore og alle andre, hvorledes den durchlautige fyrste og herre, vor elskelige ven og bundsvandte Christian d. IV af guds nåde konge til Danmark og Norge nådig har afsendt til disse indiske lande sin ambassadør, den ædle og agtbare herre Ove Gedde til Tommerup, hvilken nu lykkelig er ankommen hertil og på hans majestæts vegne har gjort begæring om en bestandig fred og forbund mellem hans majestæt af Danmark og os, hvilket kan være til fordel for os begge og for vores undersåtter og lande, og da vi have bifaldet sådant venligt og liberalt tilbud, så have vi med godt overlæg og med god eftertanke contraheret og sluttet underskrevne punkter med ham, ligesom vi hermed   contrahere og slutte.

1. Skal vi altid og evig iagttage og vedligeholde en uigenkaldelig fred og forbund med hans kærlighed, Kongen af Danmark og med hans undersåtter og lande.

2. Må Kongen af Danmarks undersåtter eller kompagniet altid handle i alle vore lande, uden told
eller anden slags bebyrdelse, ligeså frit og sikkert som i kongen af Danmarks
lande.

3. Skal vi altid forsvare og begunstige kongen af Danmarks undersåtter i deres tro, kaldet den
augburgske religion, ligeså frit og sikkert som i kongen af Danmarks lande.

4. Skal vi altid forsvare de danske i alle vore lande imod al fjendtlighed og alle
fjendtligsindede, ligesom og være dem behjælpelige i deres anliggender efter
deres forlangende.

5. Må de danske ikke alene handle med alle vore vasaller og undersåtter, men også med fremmede, som
komme til vore lande.

6. Vore undersåtter skal aldrig falskelig forandre eller uretmæssig sælge deres købmandsgods til
kongen af Danmarks undersåtter.

7. Vi skal aldrig tillade, at nogen anden fra Europa eller andre indere handler eller forrette noget købmandsskab eller trafik i nogen af vore lande, uden alene de danske og portugiserne på Negapatnam.

8. Må de danske altid handle i alle vore lande med kongen af Danmarks penge, kaldet danske sølv-kroner, som og med ceylonske sølv-lariner, og skal hver krone gælde 14-15 guld fanoer efter dens pris.

9. De som handle med falsk mønt, skal straffes på livet, og tillige have deres gods og ejendomme
forbrudt, de danske til kongen af Danmark, og vore undersåtter til Os.

10. Må kongen af Danmark lade udøve justits i vort land over hans undersåtter, som forser sig,
efter sagens beskaffenhed, ligesom vi selv over vore undersåtter.

11. Skal indbyggerne i Trankebar og indbyggerne i Negapatnam altid være venner i vort land alene.

12. I fald siampaner eller andre skibe tilhørende kongen af Danmark og hans undersåtter skal forgå i
vore lande eller havne, skulle sådanne sønderslagne skibe tillige med alt indehavende gods ikke tilhøre nogen anden, end alene kongen af Danmark og hans undersåtter.

13. Landsbyen kaldet Trankebar skal være og forblive for kongen af Danmark i disse to følgende år;
men efter den tid, skal vi oppebære afgiften og andre indkomster af siampaner og af fremmede folk, som kommer til samme by for at sælge eller forhandle sig til gods, om vi ellers ikke på anden måde kunne contrahere.

14. Må kongen af Danmark og hans undersåtter eller kompagniet også bygge fæstninger på samme
sted, efter deres godtbefindende, og skal vi være dem behjælpelig med så megen folk og sten som de måtte behøve for at gøre sådan.

15. Skal de danske aldrig (efter at disse to år er forløbne) føre noget gods eller købmandsskab i
deres skibe for andre folk, at vi ikke skal besviges i henseende til intraderne samme sted.

Denne ovenskrevne kontrakt lover vi Raganado Naik for os og vore efterfølgere Ragonater, konger
af Tanjore, på vort kongelige navn, at iagttage og fuldbyrde vel og troligen uden nogen mangel i alle dens punkter og dele; og har vi derfor til en bestandig erindring bekræftet samme med vor kongelige hånd og segl, samt givet underskrevne ambassadør vore hænder.

Skrevet i vor kongelige stad Tanjore på den 19. dag i november måned år 1620

Lettere omarbejdet gengivelse af traktaten fra De Dansk-ostindiske koloniers historie, bilag 1,
København, 1907