Tugt & Børnehuset København

Tugt
og Børnehuset mellem det nuværende Strøget og Gråbødretorv.

1. Lille Helliggeisthus.

2. Porthuset med kongens gemak.

3. Silke- og Skærevinkel.

4. Stald.

5. Olmerdugs- og silkevinkel.

6. Tugthuskirken.

7. Skole- og skræddervinkel.

8. Vaskeplads.

9. Forstanderskens hus.

10. Indgærdet plads.

11. Drengenes sovestuer.

12. Kvindernes hus/Helligåndshuset.

13. Køkken- og borgerstue.

14. Tugthusfogedens bolig.

15. Vantmagervinkel.

16. Hampemølle.

Chr. IV var Københavns største bygmester, men kongens
største anlæg var i virkeligheden det nu forsvundne Tugt og Børnehus, der lå i
byens hjerte.

I 1605 grundlage Christian 4 tugt- og børnehuset i
København, hvor løsgængere, tiggere og forældreløse blev samlet. Institutionen
tjente som et vigtigt led i kongens bestræbelser på at skabe en produktion af
tekstiler, som kunne konkurrere med de importerede. Det lykkedes dog ikke at
skabe en konkurrencedygtig produktion, og produktionen led under, at den
vigtigste råvare, groft uld, måtte importeres fra udlandet. Tugt- og børnehuset
producerede hovedsageligt uniformer til hæren og flåden.

Efter en pestepidemi udsendte Christian 4 i året 1621
en forordning, hvorefter institutionen blev opdelt i et regulært tugthus og et
børnehus med et mere pædagogisk sigte. Børnene fik begrænset boglig uddannelse,
og fra deres 12. leveår kom de i lære bl.a. i tekstilproduktionens håndværk.
Forordningen opstillede klare retningslinjer for institutionens rammer og den
daglige drift:

rentemesteren
(forvalteren) havde det overordnede opsynsansvar, mens fogeden stod for
den daglige drift
fogedens
pligter var at holde orden, holde stedet rent, sikre bespisningen og
beklædning af de indsatte, undgå svind (holde vinduer og porte låst),
holde opsyn med indsatte, ansatte og produktionen samt at straffe ved
udeblivelse eller hvis produktionen ikke levede op til de fastsatte rammer
præstens
prædiken og børnenes undervisning
skriverens
ansvar med at holde regnskab med inventar, fremskaffelse af nyt inventar
og materialer til produktionen af tekstiler
arbejds-
og læretider
kostens
sammensætning.